De 7 karaktärsdragen hos bestämda personer

De 7 karaktärsdragen hos bestämda personer
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 17 december, 2022

Bestämda personer föds inte på det sättet, de skapas. Givetvis finns det omständigheter som kan hjälpa dem att utveckla vissa tillgångar eller förmågor. Men i slutänden måste vi alla jobba för att förändra sättet vi beter oss och agerar för att göra dem lämpligare och mer konstruktiva.

Det finns vissa karaktärsdrag som kan definieras som kapaciteten att relatera till andra på ett uppriktigt och upplyftande sätt, vilket skapar en bro som leder till tillit mellan människor. De kan även definieras som en attityd mot sig själv och andra som leder till en balans mellan mänskliga rättigheter och ansvar vi har mot varandra, samtidigt som vi bibehåller ömsesidig respekt.

Det är mycket enklare att teoretisera om detta än att utöva det i våra dagliga liv. Bestämda personer är frukten av ansträngning och handlingar som kommer samman för att bilda denna attityd. I slutänden är alla våra ansträngningar en del av den långa vägen mot att leva väl.

Det är värt att anstränga sig för att identifiera karaktärsdragen som gör oss till bestämda personer. I denna artikel ska vi ta en titt på sju av dessa.

“Den grundläggande skillnaden mellan att vara bestämd och att vara aggressiv är hur våra ord och beteenden påverkar andras rättigheter och välmående.”

-Sharon Anthony Bower-

1. Bestämda personer vet vad respekt verkligen är

Ordet respekt definieras som kapaciteten att ge värde till något eller någon och behandla dem eller det med hänsyn. Bestämda personer utvecklar denna kapacitet. De applicerar den på sig själva, men framförallt på allt omkring dem, oavsett om det är människor, idéer, arbete eller till och med djur.

Först och främst är respekt något som man uttrycker genom att avstå från våld. Övergrepp är inte ett alternativ under några omständigheter. Om en meningsskiljaktighet eller konflikt uppstår kommer bestämda personer hantera den med självrespekt och respekt för andra. Detta översätter de ofta i en ansträngning att bevara sin egen och andra människors värdighet.

Denna attityd av respekt visar sig även i koncept, idéer och ideologier. Även om någon inte delar ens övertygelser kommer en bestämd person inte se ned på andra. Någon som är bestämd förstår att det finns värde hos alla människor och deras strävanden som vi inte kan förbise.

Så är blicken hos bestämda personer

2. De relaterar uppriktigt till andra

Ett av karaktärsdragen hos bestämda personer är att de prioriterar goda relationer med andra. De förstår att de inte kan bilda relationer på lögner eller hyckleri. Istället visar de sig själva som de är, och de vill att andra ska förstå vad de kan vänta sig av dem.

De vill undvika beteenden som skapar olustighet i det långa loppet, såsom nedlåtenhet. Om de inte håller med om något kommer de säga det direkt. De offrar inte sin identitet för att undvika motsägelser.

I linje med detta väljer de sina vänner noggrant. Om de inte känner en genuin koppling med någon kommer de inte tvinga fram en vänskap. De motiveras inte av fördelar, utan snarare av övertygelser.

3. De förstår, accepterar och värderar sig själva

Bestämda personer har självförtroende, men deras självförtroende kommer inte från stolthet eller överlägsenhet. De känner sig säkra i vilka de är eftersom de förstår sig själva; denna förståelse kommer ur observation, självutvärdering och att ha lärt sig att ha en konstruktiv inre dialog.

Det betyder att de accepterar ansvar för sig själva, som personer som både har styrkor och svagheter. Självkännedom leder till förståelse. Det leder i sin tur till acceptans och självrespekt. Bestämdhet kräver att vi är ödmjuka och förstår att personer är människor, och därmed bristfälliga.

Det är en “känsla av bristfällighet” där viljan och motivationen att växa och bättra sig i olika aspekter hittas.

Vikten av självkännedom

4. De har självkontroll och emotionell stabilitet

Bestämda personer finner sätt att reglera sina känslor. På grund av det är deras attityd i huvudsak lugn och i kontroll. De förstår att vi alla har känslor och att känslor måste bearbetas. Det är inte så att de inte känner ångest eller smärta; de har helt enkelt lärt sig att om de tappar kontrollen kommer dessa kraftfulla känslor leda till olämpliga uttryck.

Denna princip kan även tillämpas på beteende mot andra. Bestämda personer känner empati för andras känslor och vill även att andra ska känna lugn och kontroll. De som är bestämda kastar inte bensin på elden och vill inte manipulera andra för att finna skuld eller peka ut svagheter. De hjälper andra att centrera sig så att situationen inte får dem att tappa kontrollen.

5. De vårdar sin förmåga att kommunicera

Många problem uppstår ur felkommunikation. På samma sätt blir många problem lösta genom kommunikation och dialog. När nödvändiga kommunikationsverktyg inte används på rätt sätt, kan alternativen för att dela med sig av åsikter bli svåra.

Vi kan sakna ärlighet, det sanna uppsåtet att komma till ömsesidig förståelse, förmågan att finna det bästa sättet att uttrycka något eller helt enkelt klarhet. Självkännedom och reflektion tillåter även utveckling av dessa kommunikationsfärdigheter. Det antyder att en person har förmågan att uttrycka – tydligt, enkelt och sanningsenligt – vad denne känner.

Och inte bara det, utan även att denne är förmögen att aktivt lyssna på vad den andra har att säga. Faktum är att bestämda personer förstår värdet av kommunikation och är villiga att förbättra sättet de kommunicerar på.

6. Ett karaktärsdrag hos bestämda personer är att de vet hur man sätter gränser

Vi kan inte alltid ha förträffliga relationer med andra. Verkligheten är att vi ibland kommer i kontakt med människor som lutar mot övergrepp eller som bär på bitterhet samt önskan att såra andra. Detta genererar spänningar, och bestämda personer vet hur man säger “nog” åt dessa. De förstår att allt har en gräns och att det finns situationer som kräver att de drar en tydlig linje i sanden.

I linje med detta kan de inte alltid leva upp till andra människors förväntningar. Detta låter till slut skuld eller skam dyka upp hos många, och adresseras ibland inte. Bestämdhet låter inte detta ske: en bestämd person kan säga “nej” utan att skapa konflikt.

7. Bestämda personer är emotionellt självständiga

Bestämda personer är även kapabla att tolerera och assimilera avslag eller likgiltighet från andra. De agerar inte för att få andra människors erkännande, utan för att vara trogna sina övertygelser och nödvändigheter.

Bestämda personer vill precis som alla få erkännande av andra. Om detta dock inte sker så kommer de inte falla för frestelsen att agera mot sina egna samveten.

Bestämd kvinna

Vi har inte alla av dessa karaktärsdrag; vi kommer med andra ord inte finna personer som är bestämda i allt de säger och gör. Ingen människa är komplett och vi har rum för förbättring i varje aspekt. För att nå detta mål räcker det att försöka och bli lite bättre för varje gång.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.