Existerar telepati? Är tankeläsning möjlig?

Många har känt telepatiska upplevelser med andra människor. Det finns dock olika aspekter som korsar varandra i denna för vetenskapen så komplexa fråga. Här berättar vi mer!
Existerar telepati? Är tankeläsning möjlig?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 28 november, 2023

Existerar telepati? Är tankeläsning möjlig? Ingen talade om telepati förrän på 1900-talet. Inga tidigare dokument eller antika texter hänvisar till detta fenomen.

Det vi kan säga säkert är att det har varit en källa till kontroverser ända sedan människor först förde ämnet på tal. Hittills förnekar vetenskapen dess existens. Samtidigt hör vi fortfarande historier om erfarenheter av telepati. Så existerar telepati? Låt oss undersöka frågan.

Vi definierar telepati som överföring av tankar över ett avstånd utan användning av någon form av teknologisk utrustning. Det är en form av trådlös kommunikation mellan två mänskliga hjärnor. Tusentals människor hävdar att de har upplevt det, men ingen kan reproducera fenomenet i ett labb.

“Om telepati radikalt skulle förändra hur människor kommunicerar, skulle telepati revolutionera människans känslovärld.”

-Jose Luis Rodriguez Jimenez-

Forskare hänvisar till att telepati inte är troligt ur en rent fysisk synvinkel. Ingen del av hjärnan kan fungera som en kommunikationsreceptor eller sändare över någon form av avstånd. Inte heller har den elektromagnetiska potentialen i hjärnan förmågan att transportera information. Slutligen finns det inga sätt som hjärnan skulle kunna göra det på, åtminstone inte så långt vi vet.

Enligt klassisk fysik är telepati omöjligt. Men i kontext av kvantfysiken ser sakerna helt annorlunda ut. Faktum är att många kända fysiker pratar om fenomenet. De är öppna för möjligheten till telepatisk kommunikation. Så existerar telepati trots allt? Fallet är i alla fall inte avslutat.

Experiment med telepati

Vi nämnde förut att det finns tusentals människor som hävdar att de har telepatiska erfarenheter. Mot bakgrund av det bestämde sig några forskare för att studera fenomenet.

Karl Zener utförde ett av de mest kända experimenten. Med fem spelkort gjorde han en rigorös statistisk observation av sin deltagargrupp. Resultaten från detta experiment gjorde det emellertid inte möjligt för honom att dra några konkreta slutsatser.

Forskare utför experiment med telepati

Montaque Ullman och Stanley Krippner från Maimonides Medical Center i Brooklyn, New York, gjorde också ett experiment med telepati. Deras undersökte specifikt telepatisk kommunikation under sömnenI många fall förekom sändarens mentala bild i mottagarens drömmar. Trots dessa resultat övergavs projektet.

En annan känd studie kallas för “Ganzfeldexperimentet“. Forskarna utförde totalt 88 experiment mellan 1974 och 2004. Experimenten visade att telepatisk kommunikation fungerade ungefär 37% av tiden. Resultaten var mycket kontroversiella, så de gjorde en annan uppsättning experiment som visade en framgångsfrekvens på 34%. Dessa resultat är statistiskt betydelsefulla, men i praktiken genererade experimenten mycket tvivel. Därför övergav forskarna slutligen projektet.

Rupert Sheldrake är biokemist och fysiolog. Han gjorde ett annat telepatiskt experiment vid University of Cambridge 2003-2004. Han genomförde 571 telepatiska kommunikationsförsök med 63 volontärer. Hans framgångsfrekvens var 41%. Han publicerade sina resultat i flera vetenskapliga tidskrifter.

Telepati och kvantfysik

Den mest kontroversiella aspekten av telepati är att den skulle trotsa de klassiska fysiska lagarna och andra vetenskaper. Möjligheten att det existerar skulle ifrågasätta de vedertagna principer vi tar för givet. Det är omöjligt att producera processer i hjärnan utan någon intern eller sensorisk stimulans som utlöser dem. Åtminstone enligt konventionella fysiska lagar och neurologi.

Människor som experimenterar med telepati

Enligt konventionell vetenskap är tänkandet en biokemisk process. Det innebär att den inte kan ske om det inte finns någon materiell stimulans. Och telepati är just det: frånvaron av en materiell stimulans.

Så det verkar som att dessa två begrepp är ömsesidigt uteslutande. Ändå möjliggör hypoteser i kvantfysik möjligheten för andra typer av materiell interaktion. Roger Penrose, fysiker, matematiker och expert på relativitetsteorin, postulerar existensen av en kvantbiofysik i sinnet.

Stuart Hameroff, en anestesiolog vid University of Arizona, engagerar sig också i denna teori. Penrose-Hameroff-hypotesen öppnar dörren för att förstå telepati ur en vetenskaplig synvinkel. Men vad de nu föreslår är ett nytt forskningsområde snarare än någon form av slutsats.

Existerar telepati?

Många människor rapporterar om erfarenheter av telepatisk kommunikation. Det finns, och har alltid funnits, en sorts arrogant övertygelse hos dem som försvarar konventionell vetenskaplig hypotes. Det förhindrar att någon betydande forskning sker (bortsett från de isolerade fall som vi har nämnt).

Ett annat problem som telepati har är att människor associerar det med manipulation eller till och med magi. Så det är upp till vetenskapen att avgöra om det kommer att sluta där, eller om vi kan öppna en dörr till ett nytt rum fyllt av fascinerande frågor. Frågan kvarstår alltså: existerar telepati och möjligheten att läsa varandras tankar? Vad tror du?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brigham, K., & Kumar, B. V. K. V. (2010). Imagined speech classification with EEG signals for silent communication: A preliminary investigation into synthetic telepathy. In 2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2010. https://doi.org/10.1109/ICBBE.2010.5515807
  • Moulton, S. T., & Kosslyn, S. M. (2008). Using neuroimaging to resolve the psi debate. Journal of Cognitive Neuroscience20(1), 182–192. https://doi.org/10.1162/jocn.2008.20009

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.