Eysencks personlighetsteori och personlighetsmodellen

Eysencks personlighetsteori och personlighetsmodellen
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Eysencks personlighetsteori betraktas som ett verkligt paradigm och en av de mest solida teorierna som psykologin har erbjudit. Modellen försöker förklara hur det kommer sig att individer skiljer sig åt i personlighet, och varför personligheten ser ut som den gör. Att personligheten till stor del skulle vara genetiskt förutbestämd var en av hans mer kontroversiella åsikter.

Eysencks personlighetsmodell anger att det finns tre huvuddrag inom var och en av oss. Dessa tre egenskaper är psykoticism, extraversion och neuroticism (P-E-N). Enligt Eysenck har varje person en egen nivå för vart och ett av dessa personlighetsdrag. Nivåerna för dessa tre egenskaper är det som utgör vår personlighet.

Eysencks personlighetsteori anger att det finns tre drag från vilka psykologer kan skapa prognoser på biopsykosocial nivå.

Hans Eysencks tillvägagångssätt

Strax innan utbrottet av andra världskriget såg denna tyska psykolog sig tvungen att migrera till England. Han hade judisk bakgrund och avskydde nazisterna som parti; som vi ska få se antog han dock till viss del deras inställning till genetikens roll på personligheten. I London arbetade han som akutpsykolog på Mill Hill Emergency Hospital där han var ansvarig för militärens psykiatriska behandling. Eysencks yrkeskarriär och över 700 publicerade artiklar angående personlighet har säkrat hans plats som en av våra mest inflytelserika psykologer.

Eysenck var djupt skeptisk angående att använda psykoterapi och psykoanalys i kliniska fall. Men han försvarade beteendeterapi som den bästa behandlingen för psykiska störningar.

Hans Eysenck

Egenskaper: personlighetsskanner

Eysencks tillvägagångssätt bygger på hans personlighetsmodell. För att förstå den måste vi tänka oss att mänskligt beteende bestäms av en serie attribut. Dessa attribut, eller genetiska drag, är grunden till personligheten. De predisponerar oss för att agera på ett visst sätt. Eysenck var alltså en förespråkare av genetisk determinism, på bekostnad av miljömässiga faktorer, åtminstone till viss del. Fri vilja förbisåg han därmed helt.

Dessutom antar Eysencks personlighetsmodell att dessa egenskaper varierar mellan individer. Modellen antar också att personlighetsdrag är sammanhängande mellan olika situationer och förblir mer eller mindre stabila över tid inom en individ. Han trodde också att genom att isolera dessa genetiska egenskaper kan vi se den djupare personlighetsstrukturen.

Eysencks personlighetsteori rörande individuella skillnader

Enligt denna psykolog påverkas våra egenskaper av genetik, källan till individuella skillnader. Dock utesluter Eysenck inte andra typer av miljöpåverkan eller situationer. Detta innebär att våra personlighetsdrag kan förstärkas då de interagerar med omgivningen utanför.

Låt oss använda familjeinteraktioner under barndomen som exempel. Kärlek är den främsta kommunikationen som finns mellan föräldrar och barn, och den kan ha en större eller mindre effekt på barnens utveckling. Eysencks strategi är biofysisk; en blandning av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Den kombinerar alla dessa faktorer för att skapa ett förutbestämt beteende.

En familj utklippt i papper

Personlighetsstruktur enligt Eysenck

Eysenck kategoriserar personligheten i fyra olika nivåer. I basen hittar du specifika svar på frågor som inte riktigt kännetecknar en person. På den andra nivån hittar du svar som förekommer oftare under olika omständigheter.

I den tredje nivån finns vanor som personen ofta utför. Slutligen, överst på pyramiden och den fjärde nivån har vi superfaktorerna, som vi tittar närmare på nedan.

Uppfattningen om personlighet är intimt relaterad till uppfattningen om stabilitet, konsistens och upprepad förekomst av handlingar. Den hänvisar till samverkan mellan ett antal beteendemässiga handlingar.

-Eysenck, 1987-

Eysencks tvåfaktorteori

Hans Eysenck baserade sin tvåfaktorteori på dessa idéer. För att göra detta analyserade han hur människor besvarade frågeformulär för personlighet. Eysenck utförde en faktoranalys, som är en statistisk datareduktions- och sammanfogningsteknik. I det här fallet använde han den här tekniken för att reducera beteenden till en rad faktorer med vanliga attribut: superfaktorerna. Varje uppsättning faktorer grupperas under en dimension.

Eysenck identifierade tre oberoende personlighetsdimensioner: psykoticism (P), extraversion (E) och neuroticism (N), även kallad P-E-N-modellen. Enligt honom beskriver dessa tre superfaktorer adekvat personligheten.

En kvinna funderar på Eysencks personlighetsmodell

De tre dimensionerna enligt Eysencks personlighetsteori

Neuroticism (stabilitet-emotionell instabilitet)

Först och främst menar Eysenck att neuroticism är den högsta graden av emotionell instabilitet. Eysenck använder denna dimension för att förklara varför vissa människor är mer benägna än andra att drabbas av ångest, hysteri, depression och kompulsivitet. Han definierar neurotiska människor som de som oftare reagerar på ett överdrivet sätt och har svårt att återgå till en normal nivå av känslomässig aktivitet.

Vid den motsatta ytterpunkten av dimensionen finns de känslomässigt stabila, lugna och rimliga människorna som besitter en hög grad av självkontroll.

Extraversion (extraversion-introversion)

För det andra har personer med högre poäng i extraversion större drag av sällskaplighet, impulsivitet, brist på hämningar, vitalitet, optimism och uppfinningsrikedom. Å andra sidan är de mer introverta människorna i allmänhet mer lugna, passiva, mindre sociala och mer pessimistiska.

Eysencks personlighetsmodell anger att den största skillnaden mellan de två faktorerna är fysiologisk. Den är baserad på aktivitetsnivån i hjärnbarken.

Eysencks personlighetsmodell: smileys på gräsmatta

Psykoticism

För det tredje återspeglar nivån på en persons psykoticism deras tendens till impulsivitet, aggressivitet och brist på empati. Dessa människor är ofta okänsliga, antisociala, våldsamma, aggressiva och extravaganta. Om en person har ett högt värde på skalan för psykoticism kan denna vara disponerad för olika psykiska störningar, till exempel psykos.

Till skillnad från de andra två dimensionerna har inte psykoticism någon motsatt eller omvänd extrem. Istället förekommer psykoticism på olika nivåer hos alla.

Avslutningsvis kan nämnas att personlighet är ett av de mest intressanta, studerade och väsentliga ämnena inom psykologin. Personlighet studeras på djupet med målet att förklara varför en person är som den är. En av de viktigaste teorierna inom personlighetspsykologin är Eysencks personlighetsteori, som har blivit en hörnsten inom området. När Eysenck först skapade sin modell blev denna grunden för det vetenskapliga studiet av personligheten och det mänskliga beteendet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.