Hjärntvätt: övertalning med tvång

Hur fungerar hjärntvätt? Läs om övertalningstekniker som tvingar människor att ändra uppfattning.
Hjärntvätt: övertalning med tvång

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2019

Hjärntvätt är ett ämne som återkommer i många filmer och dokumentärer. Ett exempel är den om kommunister i Vietnam som hjärntvättade amerikanska soldater. Processen är dock inte alltid så dramatisk som visas i filmerna. Du kanske förstår konceptet av hjärntvätt bättre om man kallar det övertalning med tvång.

Övertalning med tvång innebär att influera någons tänkande genom att använda tvång. Den här typen av övertalning är stark och inkräktande. Sekter, totalitära stater, terroristorganisationer och kidnappare (bland annat) använder den här typen av övertalning.

Att hjärntvätta någon eller att använda övertalning med tvång är inte lätt. Du måste använda olika tekniker för att få någon att faktiskt ändra på sitt trossystem, tankeprocess och sättet de känner och agerar på. Övertalning med tvång kan delas in i fyra typer av tekniker: social miljö, emotionell, kognitiv och dem som framkallar dissociativa tillstånd.

övertalning med tvång

Sociala miljötekniker

Dessa typer av tekniker manipulerar eller kontrollerar subjektets omgivning eller miljö. Målet är att försvaga individens motståndskraft för att kunna göra det lättare att övertala dem. Vissa av de sociala miljöteknikerna som inkluderar övertalning med tvång är:

 • Isolering: Detta gör det lättare för subjektet att bli övertalat. Det innebär att stänga av subjektet från omvärlden mentalt, socialt och fysiskt. Med andra ord att helt isolera individen.
 • Informationskontroll: Att kontrollera eller manipulera information utgör en form av isolering. Med mindre information kommer subjektet inte att ha så många alternativ att välja på. Deras kritiska tänkande kommer också att begränsas.
 • Att skapa ett tillstånd av existentiellt beroende: Detta innebär att få någon att tro att deras existens beror på någon annan. Normalt sett är detta en form av ledare. Praktiskt taget innebär detta att tillfredsställa  någons primära och sekundära behov tills det innebär totalt beroende.
 • Psykofysisk försvagning: Vissa former av fysisk försvagning associeras med psykologisk försvagning. Det i sin tur leder till en försvagad motståndskraft till att stå emot övertalningstekniker.

Emotionella tekniker

Motiv har känslomässiga villkor. Som en konsekvens kan man, om man influerar en människas känslor, även influera deras motiv och deras beteende.

 • Emotionell aktivering av njutning: Detta består av att charma människor och behandla dem väl. Folk använder det för att att dra till sig folk och få deras uppmärksamhet.
 • Emotionell aktivering av rädsla, skuld och ångest. Att använda belöningar och straff för att få emotionell respons på rädsla, skuld och ångest. Dessa känslor uppmuntrar beroende och underkastelse.

Kognitiva tekniker

Dessa tekniker bygger på de vi redan diskuterat. En individ som är psykiskt svag och känner sig skyldig befinner sig i ett perfekt läge för att bli hjärntvättad.

 • Nedsättning av kritiskt tänkande: Förövaren visar individen ogiltigheten i att följa sitt eget resonemang. Vilket innebär att de börjar förtrycka allt de tänker.
 • Användning av lögn och bedrägeri: Förvrider verkligheten genom att dölja information, ljuga eller bedra.
 • Kräva underkastelse: Etablerandet av idén om grupptänkande. Att kräva att individen underkastar sig det som gruppen bestämt.  Med andra ord, utvecklandet av konformitet och underkastelse.
 • Gruppidentitet: Identiteten måste vara kollektiv. Som ett resultat förlorar individen sin personlighet och påtar sig gruppens. Detta kan få individer att förlora alla utmärkande karaktärsdrag.
 • Kontrollerad uppmärksamhet: Att manipulera vad som upptar någons uppmärksamhet innebär att du kan tvinga de att vara uppmärksam på övertalningsförsök.
 • Kontroll över språk: Att kontrollera språket är ett sätt att begränsa friheten. Att utesluta vissa ord eller fraser är ett sätt att undvika särskilda frågor eller utvärderingar.
 • Att ändra auktoritetens källa: När man väl brutit ned en persons principer om auktoritet exponeras dem för en totalitär auktoritet. Som en konsekvens får den här auktoritetsfiguren all makt. Alla andra måste underkasta sig.

“Det finns bara två sätt på vilka män kan hantera varandra: vapen eller logik. Makt eller övertalning. De som vet att de inte kan vinna med logikens hjälp har alltid tillgripit vapen.”

-Ayn Rand-

Person i hål

Övertalning med tvång: tekniker som framkallar dissociativa tillstånd

Dissociation motsvarar transliknande tillstånd som uppstår när en upplevelse förstärks. Dessa tillstånd leder till en tillfällig förlust av medvetandet och identiteten. De är vanliga i totalitära miljöer. Dessa medvetandetillstånd gör också sina följare mer sårbara. Som ett resultat är det lättare att kontrollera dem genom att begränsa deras alternativ och reducera deras förmåga att utvärdera dem.

Övertalning med tvång eller hjärntvätt är när du manipulerar någons miljö för att försvaga dem. Kognitiv och emotionell övertalning förändrar sättet de tänker och känner på. Detta i sin tur leder till transliknande tillstånd som gör dem lättare att övertala.

This might interest you...
Olika kulturer har olika villkor för kreativitet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Olika kulturer har olika villkor för kreativitet

Många företag fuörsöker nu kapitalisera fantasi och innovation. Men kreativitet beror på vart du kommer ifrån - din kultur har villkor för kreativi... • Rodríguez-Carballeira, Á. (1992). El lavado de cerebro. Psicología de la persuasión coercitiva. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria.