Hur optimistens hjärna fungerar och ter sig

Hur optimistens hjärna fungerar och ter sig
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Optimistens hjärna observerar, bearbetar och förstår verkligheten på ett annat sätt. Denna fallenhet för att se en strimma ljus där andra bara ser murar och mörker härrör från vissa områden i hjärnan. Dessa områden är särskilt utvecklade för att ge ökad öppenhet, flexibilitet, återhämtningsförmåga och kapacitet att bättre hantera daglig stress.

Så är det sant att optimistens hjärna skiljer sig från pessimistens hjärna? Precis som förväntat finns det ingen anatomisk skillnad mellan dem. Alla människor har samma hjärnstrukturer och hjärnregioner. Skillnaden består i hur dessa regioner aktiveras och kopplas till varandra.

I slutänden återspeglar din hjärna vem du är. Den signalerar vad du gör, vad du tänker och hur du bemöter livet. Vi vet till exempel att kronisk stress och höjda kortisolnivåer över längre tidsperioder kan ge upphov till förändringar i hippocampus, amygdala och limbiska systemet. Detta kan göra att ditt minne sviktar, att du får svårt att koncentrera dig och att din förmåga att fatta beslut minskar.

Även om den mänskliga hjärnan är häpnadsväckande, har den sina begränsningar. Den fungerar inte alltid lika effektivt som vi skulle önska. Vi vet faktiskt att somliga människor är genetiskt mer benägna att bli deprimerade och ängsliga. Andra är mer motståndskraftiga och är bättre på att hantera stress. Detta förklaras av en kombination av subtila skillnader i arvsanlag, uppfostran, utbildning och personliga överlevnadsstrategier.

Allt detta pekar på en enkel sanning: hjärnan uppvisar en otrolig plasticitet. Detta betyder således att vi alla kan träna våra hjärnor att bli mer optimistiska. 

“Optimismen är modets fundament.”

-Nicholas M. Butler-

Vi kan träna våra hjärnor att bli mer optimistiska

Är optimistens hjärna medfödd eller förvärvad?

Du känner säkert någon som är en obotlig optimist. Sådana personer klagar aldrig över problem. Deras positiva inställning ger nämligen aldrig vika ens i de värsta stunder. Dessutom har de en fantastisk förmåga att ingjuta optimism hos omgivningen. Hur gör de detta? Föddes de med ett optimist-chipp inbyggt i hjärnan? Eller är detta resultatet av många års coachning och positiv psykologi?

Studier, som exempelvis denna från King’s College i London, avslöjar intressanta observationer i ämnet. En positiv inställning hos personer förklaras till 25% av genetiska faktorer. Med andra ord fick dessa personer sin optimism från sina föräldrar. Hos alla andra beror optimismen på personliga val, attityder och beslutsamhet.

Dr. Leah Weiss, som är professor vid Stanford och expert på mindfulness på arbetsplatsen, menar att det finns människor som är optimistiska av naturen. Men en stor andel människor är optimistiska till följd av de beslut som de fattar. När de ställs inför ett problem väljer de vilken inställning de bör inta och hur de ska handskas med situationen för att åstadkomma förändringar.

Optimistens hjärna är bättre på att hantera stress

Hur fungerar den? På vilket sätt utmärker den sig?

Innan vi försöker förklara hur optimistens hjärna fungerar är det en del saker som du måste ha klart för dig. Först och främst är optimism inte det samma som lycka. Istället är det så att optimismen använder alla de strategier och färdigheter som kan förbättra en människas livskvalitet. Optimismen inbegriper således en mängd färdigheter och böjelser som bidrar till lycka.

  • Den positiva attityden som karaktäriserar optimistens hjärna utgår från en särskild färdighet. Det är förmågan att hantera stressiga händelser i det dagliga livet.
  • Optimister försöker inte fly från livets mörka aspekter och utmaningar. Tvärtom accepterar de dem och försöker göra det bästa av situationen.
  • Optimisterna sätt att se på saker och ting gör det lättare för dem att hantera känslor av nedstämdhet. Optimistiska människor är mindre benägna att lida av ångest och depression. De är också bättre på att bygga starka och tillfredsställande relationer.

Optimistens hjärna och kopplingen till den vänstra hjärnhalvan

Dr. Richard Davidson är laboratorieansvarig för affektiv neurovetenskap vid University of Wisconsin i Madison. Han genomförde en serie studier för att påvisa ett fenomen som är både intressant och avslöjande. Han redogjorde resultatet av studien i en av sina artiklar:

  • När människor är ängsliga, arga eller frustrerade är det amygdalan och högra sidan av prefrontala barken som är de mest aktiverade områdena i hjärnan. Tvärtom ser man hos människor som är positiva, entusiastiska och energiska att det är den vänstra sidan av prefrontala barken som har mest intensiv aktivitet.

Studien visar att positiva känslor aktiverar den vänstra hjärnhalvan mer än den högra. Dr. Richard Davidson konstaterar: “Efter åtskilliga studier om kopplingen mellan känslor och aktiviteten i pannloben har vi upptäckt att många människor är optimister. De som tenderar att vara olyckliga och lider av depression eller ångest har mer aktivitet i höger hjärnhalva.”

Deprimerade personer har er aktivitet i höger hjärnhalva

Vi ska avsluta med ett förslag från Daniel Goleman. Detta är något som han ofta understryker i sina böcker och artiklar. Han menar att alla kan utveckla en mer flexibel, positiv och öppen attityd.

Det handlar alltså om att bli bättre på att hantera stress och känslor så att du kan använda dem till din fördel. Fokusera och fäst alltid blicken på horisonten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.