ISRA: ett psykologitest som mäter ångest

ISRA (the inventory of anxiety situations and responses) är ett psykologiskt instrument som kan bidra med omfattande information när man ska utvärdera en patients ångestproblem. ISRA gör det inte bara lättare att diagnostisera ångest, utan innefattar också specifika tekniker för korrekt behandling av ångest.
ISRA: ett psykologitest som mäter ångest
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

Ångest, i alla dess olika former, är bland de viktigare problemområdena rörande mental hälsa. Det är viktigt att man har tillräckliga verktyg för att korrekt kunna diagnosticera en patient. ISRA, ett psykologitest som mäter ångest, har några särskilda fördelar jämfört med andra test för ångest. I denna artikel ska vi prata om detta test.

ISRA kan tack vare sin strukturella karaktär hjälpa psykologer få en större detaljrikedom och därigenom mer fullständig information angående en patients ångest. Detta är otroligt användbart i olika stadier i den psykoterapeutiska processen. I ett inledande stadium, underlättar det för att ställa diagnos och göra en funktionell analys av patientens problem. I senare stadier är det ett praktiskt och användbart mått på framsteg och behandlingens effektivitet.

Men ett psykologitest som mäter ångest kan man hjläpa patienter bättre

ISRA, ett psykologitest som mäter ångest

Situationer och reaktioner

Detta psykologitest som mäter ångest (ISRA) är ett pålitligt verktyg när man vill få en förståelse för en patients ångestnivåer. Dess huvudsakliga och mest framträdande egenskaper är dess format, vilket fokuserar på ångestsituationer och reaktioner. Faktum är att det finns 22 konkreta situationer som kan skapa ångest, och som en följd finns det också ett flertal olika reaktioner för var och en av dessa.

Patienten börjar med att föreställa sig att han eller hon befinner sig i var och en av dessa olika situationer, och fundera över hur de skulle reagera i var och en. Därefter ska patienten berätta hur ofta de reagerar på dessa vis i den givna situationen. Till exempel:

Situation: Du skriver ett prov där utgången är mycket viktig, eller deltar i en intervju för en mycket viktigt jobbposition.

Möjliga reaktioner: “Jag tror att andra upptäcker hur svårt jag har och hur klumpig jag är”, eller: “Jag kan inte ta några beslut eftersom jag ofta överanalyserar.”

Patienten bör tänka igenom hur ofta de reagerar på samma sätt vid en provskrivning eller vid en jobbintervju (dvs. att de tror att andra tycker att de är klumpiga eller att de alltid överanalyserar). Både situationerna och reaktionerna är väldigt specifika och enkla, vilket underlättar psykologitestet för ångest.

Ångestfaktorer som testas

Psykologitestet som mäter ångest (ISRA) underlättar för psykologen att identifiera problematiska ångestfaktorer. Det ger ett specifikt mått på fyra faktorer, var och en med konkreta åtföljande reaktioner. Låt oss gå igenom faktorerna som utvärderas och några exempel på motsvarande situationer:

  • Utvärdering av ångest eller rädsla att bli dömd. Till exempel när man talar inför folk.
  • Situationer med sexuella eller sociala interaktioner. När en annan person befinner sig väldigt nära patienten och båda deras kroppar nuddar vid varandra.
  • Ångest i fobiska situationer. När man reser med flyg eller båt.
  • Vanliga situationer i vardagen. Att vara sen till ett bokat möte.

Detta gör det lättare att förstå vilken typ av ångestproblem som patienten lider av, och vilka situationer som triggar känslorna. Dessutom underlättar det för läkare att utvärdera vilka som är patientens vanligaste reaktioner vid olika ångestframkallande situationer. Därigenom underlättar det för läkare att ta fram en individuell handlingsplan för patienten.

De tre operationella nivåerna av ångest

Slutligen har detta psykologitest som mäter ångest också en annan fördel jämfört med andra test, och detta är möjligheten att utvärdera de tre ångestkomponenterna var för sig. Dessa uttrycker sig på en kognitiv (tankar), fysiologisk (fysiska symptom) och motorisk (beteenden) nivå, respektive.

Den mest intressanta och också viktigaste aspekten är emellertid att dessa tre nivåer inte alltid är sammankopplade med varandra. En individ kan uttrycka kraftig fysiologisk ångest men uppvisa endast få ångestbeteenden. Här kan ISRA ge olika svarsalternativ till var och en av dessa nivåer för att hjälpa patienten att uttrycka hur ofta de upplever:

  • Kognitiva manifestationer: “Jag har negativa tankar om mig själv” eller “Jag tycker att jag är klumpig”.
  • Fysiologiska manifestationer: “Mina händer är svettiga” eller “Jag har ont i magen”.
  • Motoriska manifestationer: “Jag är paralyserad” eller “Jag börjar stamma”.
ISRA är en bra hjälp vid psykoterapi

Fördelarna med ISRA, psykologtestet som mäter ångest

ISRA är ett väldigt komplett instrument som gör det möjligt att tydliggöra en patients reaktioner i vissa specifika situationer. Det är också ett mycket bra verktyg för att generellt mäta ångestnivåer samt för att ställa en differentialdiagnos angående vilken av de fyra ångestfaktorerna som är den mest problematiska för en patient.

Vidare kan det mäta graden till vilken ångest manifesteras för var och en av dessa nivåer, och handhåller extensiv information angående en patient och dennas specifika ångestproblem. Med hjälp av denna information kan man lättare klargöra vilka tekniker som är bäst att tillämpa för att behandla dessa problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Miguel Tobal, J., & Cano Vindel, A. (2002). ISRA Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad. TEA ediciones.

  • Cano-Vindel, A., & Miguel-Tobal, J. J. (1999). Evaluación de la ansiedad desde un enfoque interactivo y multidimensional: el inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA). Psicología Contemporánea6(1), 14-21.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.