Män och kvinnor upplever depression på olika sätt enligt vetenskapen

Förekomsten av depression är högre hos kvinnor. Enligt flera studier kan dock detta psykologiska tillstånd få värre konsekvenser hos män.
Män och kvinnor upplever depression på olika sätt enligt vetenskapen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

Män och kvinnor upplever depression på olika sätt. Faktum är att även om lidande, ångest och känslomässig smärta är desamma hos båda könen, skiljer sig vanligtvis sättet män och kvinnor hanterar symtomen och till och med deras beteenden vid detta tillstånd. Vi vet till exempel att risken för självmord är högre hos män.

Vår kunskap om hur depression utvecklas förbättras nu snabbt. Tidigare tenderade det att vara starkt associerat med kvinnor och många män var ovilliga att söka hjälp. Faktum är att det fortfarande är många som håller obehaget inom sig eller försöker kamouflera det med kontraproduktiva beteenden, som att dricka alkohol.

Numera är kliniker bra på att identifiera symtomen på depression hos bägge könen. Detta gör att vårdpersonalen bättre kan förstå sjukdomen och agera mer effektivt. Men det viktigaste är utan tvekan att människor själva blir medvetna om sina problem och tar steget att begära stöd.

I allmänhet visar män symtom på depression genom ökad irritabilitet och sämre humör. De har till och med en tendens att somatisera sina symtom mycket mer.

Deprimerad kvinna

Hur män respektive kvinnor upplever depression

För det första kan vi säga att det är sociala och kulturella faktorer som har gjort att depression upplevs olika mellan könen. Faktum är att även om det är sant att bedömningen av psykisk hälsa gradvis blir allmänt accepterad i vårt samhälle, finns det fortfarande områden där det fortsätter att vara ett tabubelagt ämne. Där skam, rädsla för kritik och missförstånd fortfarande är starkt närvarande.

Men om depression är annorlunda hos män och kvinnor, är ursprunget alltid socialt? Är det mäns ovilja att be om hjälp som skiljer dem åt? Svaret är nej. Det finns faktiskt biologiska faktorer.

Depression är vanligare hos kvinnor

University of Ottawa i Kanada har genomfört forskning på detta område. Studien indikerade att förekomsten av depression hos kvinnor är 5,8 procent, jämfört med 3,5 procent hos män. Denna skillnad är betydande. Dessutom är det viktigt att påpeka att depressiva tillstånd är vanligare hos pojkar än hos flickor under barndomen. I ålderdomen är incidensen mer lika.

Men vad är förklaringen till den högre förekomsten av depression hos kvinnor? Orsakerna är vanligtvis följande:

  • Den högre förekomsten av depression hos kvinnor är ofta korrelerad med hormonella förändringar.
  • Experter tror att det kan finnas ett samband med specifika hormonella och neuroutvecklingsrelaterade förändringar under övergången till puberteten. Dessa kan predisponera kvinnan för en större risk att lida av depression.
  • Faktorer som graviditet, missfall, fertilitetsproblem, förlossningsdepression och andra förändringar kopplade till perimenopaus och klimakteriet är extremt viktiga faktorer.

Utlösande faktorer

Det är viktigt att vara tydlig med att varje person är unik och att de utlösande faktorerna till depression inte alltid är tydliga. Vanligtvis finns det sociala, miljömässiga, personliga och genetiska variabler. Men i genomsnitt observerar man vanligtvis att internaliserande faktorer finns i överflöd hos kvinnor. Externaliserande faktorer är dock vanligare hos män.

Vad menar vi med internaliserande och externaliserande variabler? Internaliserande variabler är kopplade till mellanmänskliga relationer. Till exempel är dåliga relationer med familj, partners, arbetskamrater eller barn ofta orsaken till depression hos kvinnor. Å andra sidan är förekomsten av våld hos ett par en annan påverkande faktor.

När det gäller män kan externaliserande faktorer inkludera förlust av jobb, ekonomiska problem eller oförmåga att uppnå sina uppsatta mål eller utvecklas i sin yrkeskarriär.

De olika symtomen på depression som män och kvinnor upplever

University of Wisconsin i USA forskade kring könsskillnader vid depression. Att veta hur symtomen varierar mellan könen hjälper oss att förstå hur män och kvinnor upplever depression på olika sätt.

Här är resultaten av studien:

  • Kvinnor tenderar att uppvisa större apati, ångest och sorg. Men män upplever mer dåligt humör och irritabilitet.
  • Män uppvisar fler “eskapistiska” beteenden. Till exempel kan de gå till gymmet för att slippa tänka. Eller så de tillgriper riskabla beteenden för att känna starka känslor.
  • Kvinnor är mer benägna att söka hjälp och stöd från sin omgivning. Samtidigt kan de tendera att förneka sin situation och sina humörförändringar. Å andra sidan är det vanligt att män med depression ägnar sig åt beroendeframkallande beteenden.

Ronald Levant, tidigare president för American Psychological Association (APA), myntade begreppet manlig alexitymi för att definiera svårigheten som vissa män ofta har när det gäller att förstå deras sinnestillstånd och uttrycka det. Denna faktor kan vara en vanlig utlösare vid depression.

Orolig man i säng

Män har högre självmordsfrekvens

Den mest problematiska faktorn är utan tvekan den höga självmordsfrekvensen hos män. Det är faktiskt en realitet som vi borde vara mycket mer medvetna om. Den gemensamma nämnaren hos den här typen av människor är vanligtvis obehandlade, oidentifierade eller dåligt behandlade depressioner. Av denna anledning bör adekvata medvetandegörande och förebyggande åtgärder utvecklas.

Kampanjer för psykisk hälsa bör också riktas mot män. De bör ha som mål att normalisera depression och betona vikten av att söka specialisthjälp. Det är fundamentalt att träffa vårdpersonal för att identifiera denna realitet på ett tidigt stadium. Anledningen är att depression ofta gömmer sig bakom andra symtom, såsom huvudvärk, matsmältningsproblem eller sömnstörningar. Arbetsplatser bör också tillgodose behovet av att skapa multidisciplinära hälsoavdelningar.

Även om vi vet att depression är annorlunda hos män och kvinnor, är det män som generellt upplever de mest extrema symtomen. Kvinnor tenderar att behöva mer hjälp med de aspekter som rör graviditet, missfall, tiden efter förlossningen etc.

Om vi vet hur depression manifesterar sig i människors liv och vi tar hänsyn till särdragen hos varje kön, kommer vi säkert att utveckla effektivare vårdstrategier. Det är verkligen det yttersta målet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Albert P. R. (2015). Why is depression more prevalent in women?. Journal of psychiatry & neuroscience : JPN40(4), 219–221. https://doi.org/10.1503/jpn.150205
  • Salk, R. H., Hyde, J. S., & Abramson, L. Y. (2017). Gender differences in depression in representative national samples: Meta-analyses of diagnoses and symptoms. Psychological bulletin143(8), 783–822. https://doi.org/10.1037/bul0000102

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.