Osäkra människor och intellektuell mobbning

Osäkra människor och intellektuell mobbning
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 20 december, 2022

När vi tänker på mobbning kopplar vi det vanligtvis till olika typer av fysisk och verbal aggression. Vi kopplar det mer till människor i skolåldern och upptäcker att det ofta sker online, genom sociala nätverk. Men det finns också andra, mer subtila sätt att mobba och skrämma andra, till exempel genom förnedring och sarkasm. Denna typ av trakasserier är känd som intellektuell mobbning eller skrämsel.

Intellektuell mobbning har fått mycket mindre uppmärksamhet och erkännande än andra former av mobbning som är bättre kända. Men det gör det inte mindre skadligt. I själva verket har denna form av psykologiskt våld inte bara konsekvenser i vuxenlivet. Det är också mycket smärtsamt för dem som lider av det under barndomen.

Intellektuell mobbning och hierarki

Intellektuell ”hierarki” är ett sätt att klassificera människor enligt deras utbildnings- och skolkompetens. Vi lär och använder oss av denna klassificering från barndomen. Längst upp i hierarkin finns de som har högre utbildning, examen och kvalifikationer. Längst ner finns de som har fått lite utbildning och har mycket få kvalifikationer. Problemet uppstår när människor som ockuperar toppen av denna hierarki oförsvarbart förminskar de i lägre positioner.

Intellektuell mobbning – en pojkes lidande

Den ”intellektuella överlägsenheten” som vissa hävdar och använder för att diskreditera andra är en typ av psykologiska trakasserier som kallas intellektuell mobbning eller skrämsel. Vi bör inte bortse från denna inställning på grund av den stora skada och det lidande den orsakar. Faktum är att intellektuell mobbning inte skiljer sig från fysisk mobbning. Båda kan påverka offrets självkänsla på ett förödande sätt.

Enligt forskare fungerar förnedring, i någon av dess former, inklusive intellektuella, så att det aktiverar hjärnans områden relaterade till smärta. Detta utlöser ett mer intensivt och varaktigt svar än glädje, och ett som är mycket mer negativt än ilska.

Att förnedra en annan person är ett av de grymmaste beteenden som finns. Här följer den typ av människor som ofta utför denna typ av beteende.

Om du är neutral i situationer med orättvisa, har du valt förtryckarens sida. Om en elefant har sin fot på musens svans, och du säger att du är neutral, kommer musen inte att uppskatta din neutralitet.

-Desmond Tutu-

Den intellektuella mobbaren

Den ”intellektuella mobbaren” är vanligtvis mer intelligent än den genomsnittliga personen. På grund av detta betraktar denna person sig själv som överlägsen andra personer i omgivningen. Följaktligen leder detta tankesätt den till att använda förnedring, förakt och sarkasm mot andra människor. Mobbaren gör detta för att på något sätt ”bekräfta” sin uppenbara överlägsenhet. Men alla dessa beteenden avslöjar dock den osäkerhet som han eller hon försöker dölja för andra.

En annan egenskap hos den intellektuella mobbaren är dennas nedlåtande attityd. Den osäkerhet som greppar mobbaren gömmer sig bakom dennas stora ord och arroganta fraser, som mobbaren försöker använda för att bekräfta sin intelligens och överlägsenhet. Av den anledningen använder han eller hon mycket tekniska, facktermsspecifika och sofistikerade ord för att få andra att känna sig dumma och underlägsna i jämförelse.

Här är en fråga för att få dig att tänka – är detta inte exakt den typ av människor som är hyllade och berömda i media? Är inte de mest populära programmen på TV de där publiken älskar att se den här typen av attityd?

På ett visst sätt är det mer troligt att människor som använder fysiskt våld till sist kommer att lära sig sin läxa, eftersom de kommer att se att deras handlingar inte accepteras i ett civiliserat samhälle. Men intellektuella mobbare har tyvärr en bättre ställning där de kan bli belönade med hög status i samhället som ett resultat av deras intelligens. Detta beror på att deras ”intellektuella överlägsenhet” oftare blir belönad. Denna situation innebär att de fortsätter att visa sin påstådda intelligens utan att ifrågasättas eller kritiseras för sitt trakasserande och sin förnedrande attityd.

Konsekvenser av intellektuell mobbning

Intellektuell mobbning har förödande effekter under längre tid. Att studera i en konkurrenskraftig miljö där ”intellektuell överlägsenhet” har ett högt värde, kan orsaka djupa och långvariga emotionella och psykologiska trauman.

Människor som utsätts för denna typ av trakasserier lider ofta allvarliga skador på sin självkänsla. De tenderar också att förlora förtroendet för sig själva, vilket gör att de slutar ta initiativ och blir demoraliserade. Vi bör inte glömma att denna typ av hot är orsaken till en hög andel självmord bland ungdomar.

Emellertid har intellektuell mobbning, eller hot, också konsekvenser för mobbaren. På lång sikt blir den intellektuella mobbaren offer för sitt eget spel. Å ena sidan upptäcker människor omkring dem precis vilka grymma och giftiga människor de är och väljer att hålla sig borta. Å andra sidan kommer deras osäkerhet, som leder dem till att förödmjuka andra, hindra dem från att utvecklas och utnyttja sin potential fullt ut.

Folk som älskar sig själva skadar inte andra människor. Ju mer vi hatar oss själva, desto mer vill vi att andra ska drabbas.

-Dan Pearce-

Pojke blir mobbad

Att utbilda innefattar även att lära ut medkänsla och ödmjukhet

Denna intellektuella mobbning beror generellt på bristande medkänsla. När den aggressive skadar sitt offer gör de det medvetet. Om de verkligen hade bryt sig om personens känslor, skulle de inte ha trakasserat eller mobbat dem i första hand. Därför är en av de uppenbara lösningarna för att fixa detta problem med intellektuell hierarki att personen inser behovet av medkänsla, och av empati. Istället för att försöka passa in i en intellektuell hierarki, bör vi använda vår kunskap, internalisera den och sedan använda den för att hjälpa andra.

Som Aristoteles sa, ”att utbilda sinnet utan att utbilda hjärtat är inte utbildning alls”. Då man utövar detta perspektiv kan både de ”intelligenta” och de ”underlägsna” ömsesidigt gynna varandra. Den sistnämnda får en bättre förståelse för världen, medan den förra lär sig att vara mer medkännande och ödmjuk.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.