Patologisk skuld och dess komplikationer

Patologisk skuld och dess komplikationer
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 31 augusti, 2020

Att känna skuld är oftast en hälsosam känsla. Även om den skapar obehag är den en mekanism förknippad med självkritik. Det är oundvikligt att vi ibland agerar felaktigt och därmed skadar andra. I dessa fall varnar skulden oss för att vi måste göra ändringar. Det finns emellertid omständigheter när självkritiken passerar gränsen för vad som är rimligt och blir till en patologisk skuld.

Att känna skuld innebär en vädjan till samvetet. Känslan uppstår då en princip har åsidosatts eller när en värdering inte har beaktats. Skulden är en känsla som är starkt relaterad till ideologi.

”Att gå från oskyldig till skyldig tar en sekund. Tiden är som duvor sjungandes på ett trött träd.”

-Juan Gelman-

I psykologiska termer är det praktiskt taget omöjligt att avgöra om ett beteende är ”gott” eller ”ont”. Även de som skadar andra medvetet kan vara motiverade av förvrängningar i sina tankar eller känslor, orsakade av en förändrad, sjuk eller dysfunktionell miljö.

Men varje person gör en jämförelse mellan vad som är korrekt och felaktigt på individuell basis. När människor känner att de har gått utanför sitt trossystem eller sin moral, upplever de ånger. Var är gränsen mellan normal skuld och patologisk skuld? Låt oss undersöka detta.

Kvinna som känner patologisk skuld

Normal skuld och patologisk skuld

Skillnaden mellan en typ av skuld som man kan betrakta som normal och patologisk skuld är inte alltid tydlig. Den första ledtråden för att dechiffrera detta är att utvärdera dess frekvens och intensitet. Patologisk skuld förekommer när den upplevs ofta och som mycket inträngande.

Det finns psykologiska störningar där skuld förekommer. En av de vanligaste är depression. I det här tillståndet är det vanligt att personen faller i självförebråelse. Faktum är att personer med depression börjar känna sig skyldiga för att de inte kan komma ut ur tillståndet.

Patologisk skuld är också närvarande vid tvångssyndrom, fobier och beroenden. I sådana fall blir skuldkänslorna en del av problemet. Det är inte en hälsosam typ av skuld som hjälper till med att reparera eller omdirigera ett visst beteende. Den fungerar mer som en faktor av konstant känslomässig bestraffning, vilket i allmänhet förvärrar tillståndet.

Skuldens olika ansikten

Ibland kan skulden vara kamouflerad. I dessa fall skiljer den sig från den typiska ånger man upplever då man gör eller säger något som är förkastbart. Det finns till exempel en typ av patologisk skuld som kallas traumatisk skuld.

Kvinna som presenterar sitt ansikte på ett papper

Denna mekanism fungerar enligt följande: En person är offer för ett missbruk eller drabbas av en olycka. I dessa fall är den emotionella påverkan extrem. Därmed skapas ett trauma i denna persons liv. Även om personen är ett offer, utvecklar denna en skuldkänsla över situationen. Det är just en av huvudeffekterna av traumat. I det här fallet finns det patologisk skuld.

Liknande finns det fall där en person kan börja känna sig skyldig endast för att ha tänkt eller fantiserat om att göra något dåligt, även om de aldrig skulle göra det. Här bör det inte finnas några skuldkänslor eftersom ingen skada blivit gjord. Men om personens moral eller överjag är mycket begränsande, kommer denna att uppleva sina tankar som skadliga.

Att övervinna patologisk skuld

Patologisk skuld kan vara mycket intensiv. Ett steg i sänder skapar den en urgröpning och börjar påverka olika livsbeslut. Den försämrar självkänslan, även om den också är en produkt av att man nedvärderar sig själv. Till exempel söker någon som saknar självkärlek ständigt efter att bli älskad av andra. När de misslyckas känner de sig skyldiga för att inte kunna uppnå detta orealistiska mål.

Kvinna fragmenterad av patologisk skuld

Det man behöver göra i dessa fall är att öppna sinnet för att kunna se saker ur olika synvinklar. Det är viktigt att fundera över normer och övertygelser, särskilt när man utvärderar skäl och resonemang. Vanligtvis är dessa övertygelser alltför styva, vilket inte hjälper en att bli en bättre person eller en bättre medlem i samhället. Deras enda roll blir att plåga.

En psykoterapeuts hjälp är nödvändig i många fall. Skuld kan ha riktigt djupgående rötter som kan vara svåra att hantera utan detta stöd. Det är värt att göra denna extra ansträngning för att bryta sig fri från patologisk skuld. Det är en förödande kraft som kan förstöra liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.