Hur du identifierar och respekterar barnets temperament

Hur du identifierar och respekterar barnets temperament

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Maya Angelou sade en gång klokt: “Om jag efterlämnar något monument i denna värld så är det min son.” Vackert och träffsäkert uttryckt, men ska sanningen fram så sliter vi ofta vårt hår i förtvivlan över våra barn. Måhända för att de är oförskämda, men lika gärna för att vi ser dem som håglösa. I själva verket är barnets temperament bestämt redan från födseln, och detta är något vi helt enkelt måste acceptera.

Vi måste tänka på att barnets temperament är märkbart tidigt i utvecklingen. Uppfostran och social omgivning har en viss betydelse för utformningen av hans temperament. Men hans personlighet avgörs till stor del av det temperament han fötts med. Och detta leder oss till mysteriet med olika genpooler.

Barnets temperament

Det är mycket viktigt att du tidigt blir medveten om ditt barns temperament. Denna information är bl.a. värdefull för att göra hans inlärning mer effektiv redan som baby. Faktum är att vi mycket snart kan få en uppfattning om hur vårt barn kommer att utvecklas i framtiden. Kommentarer såsom: “Han kommer att bli ett geni när han blir stor” eller “Vad lugn han är!” blir lätt självuppfyllande profetior. Även om sådana karaktärsdrag i viss mån kan ändras och utvecklas, är somliga attribut ganska seglivade.

Ur vetenskaplig synvinkel kan barn indelas i tre distinkta grupper beroende på temperament. Å ena sidan finns det “lätta barn“. I andra änden av spektrumet talar man om “svåra barn” och i sista gruppen hamnar de som klassificeras som “likgiltiga”. Nedan ska vi beskriva vad som utmärker de tre temperamentstyperna.

Det är viktigt att respektera barnets temperament

Barn kan också anses som “lätta” även om de ibland är “likgiltiga”, trots att de kan vara mycket lätta att umgås med. Det rör sig inte om en heltäckande klassifikation, utan snarare om en vägledning för att förstå barnet och lära sig handskas med henne på ett sätt som lämpar sig för hennes temperament.

När barnets temperament är “lätt”

Enligt vissa studier har 40% av alla spädbarn ett “lätt” temperament. Detta innebär att de är lätta att uppfostra, att de vanligen inte har några humörproblem och att de inte har några svårigheter att bygga hälsosamma vanor.

Barnen i denna grupp anpassar sig snabbt till förändringar och lär sig tidigt att göra som de blivit tillsagda. De är ofta gladlynta i umgänget med såväl främlingar som bekanta. De har ett temperament som förmodligen alla föräldrar skulle önska att deras barn hade. 

När barnets temperament är svårt

Barn med svårt temperament utgör 10% av alla spädbarn. Att uppfostra barn av den här typen är mycket krävande och tålamodsprövande, och sådana barn är skickliga på att ständigt testa föräldrarnas gränser.

I regel är dessa barn mycket lättretade och har svårt att skapa hälsosamma vanor. För att mjuka upp deras attityd behöver man därför utöva tydlig gränssättning, god pedagogik och kärleksfullt ledarskap. Den här typen av barn känner sig ofta otrygga och oälskade, vilket kan göra dem misstrogna.

“En nyfödd är en blankocheck till människosläktet.”

-Barbara Christine Seifert-

Barnets temperament är märkbart tidigt i utvecklingen

Barn som är likgiltiga till temperamentet

En tredje temperamentstyp är barn som kan klassificeras som likgiltiga. Den representerar 15% av alla spädbarn och utmärker sig genom att vara extremt sorglös. De klagar sällan över något och kan utan vidare anpassa sig till nya situationer. 

I själva verket kan man skönja en viss likgiltighet för yttre stimuli hos spädbarn i denna kategori. Det är normalt inte något man behöver oroa sig för, eftersom barn med detta temperament oftast inte lägger stor betydelse vid världen som omger dem. De uppfattar omvärlden som förutsägbar och banal, åtminstone jämfört med andra barn i samma ålder.

Denna likgiltighet ska dock inte ses som ett tecken på att de gillar vad som sker i deras närhet, utan snarare att de anpassar sig efter det.

Alla dessa spädbarn och äldre barn förtjänar att bli behandlade med samma respekt. Vi bör försöka tygla de aspekter som kan vara problematiska för barnets temperament och uppmuntra de som är mer positiva. Därför är det viktigt att vi förstår våra barns temperament så att vi kan underlätta deras inlärning.

Barns som är mycket aktiva lär sig t.ex. bäst om de får prova sig fram innan vi börjar tillrättavisa dem. Lugnare barn kan man däremot vägleda både före och efter de provar något nytt.

De resterande 35% av barnen

Slutligen har vi de återstående 35% av barnen vars beteendemönster inte passar i någon av de tre huvudgrupperna. De kan sägas vara personligheter av blandtyp. Det innebär att de uppvisar egenskaper från de olika grupperna i olika omfattning.

Ett barn som normalt uppträder lugnt kan under vissa omständigheter bete sig som barn som är svåra eller likgiltiga till temperamentet. Överensstämmelsen med grupperna är aldrig hundraprocentig, men det övergripande beteendemönstret hos de flesta barn faller inom en av de tre kategorierna.

“Ett barn bär man inom sig under nio månader, i sina armar under tre år och i sitt hjärta tills man dör.”

-Mary Mason-

Kan du efter denna presentation säga vilken typ av temperament som bäst beskriver ditt barn? Denna framställning är mycket rudimentär, men den kan fungera som en enkel vägledning. Det är angeläget att vi förstår vårt barn så att vi på bästa sätt kan hjälpa det i dess utveckling, oavsett hur barnets temperament ter sig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.