Skillnaderna mellan män och kvinnor: sanningar eller myter?

Det sägs att män är från Mars och kvinnor är från Venus. Kan detta vara sant...? Vi vet att män och kvinnor är kapabla till samma saker, men vad säger vetenskapen om vad som verkligen skiljer oss åt?
Skillnaderna mellan män och kvinnor: sanningar eller myter?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 april, 2023

Skillnaderna mellan män och kvinnor är mer än uppenbara på det anatomiska planet. Men vad ligger bortom den fysiska sfären? Vad säger neurovetenskapen eller beteendepsykologin om saken? En sak som är säker är att man i århundraden har sett en tydlig skillnad mellan könen. Dessutom innebar denna skillnad traditionellt att män ansågs vara överlägsna kvinnor.

Aspekter som fysisk styrka, uppfinningsrikedom och intellekt har alltid varit de dygder som förknippas med det maskulina. Å andra sidan har dimensioner som tillgivenhet, känsla, intuition och omsorg kopplats till det feminina. Lyckligtvis har vi gjort framsteg gällande jämställdhet mellan könen. Därför ser vi nu kvinnor inneha maktpositioner i det offentliga och män som tar hand om uppgifter som att uppfostra barn i den mest intima sfären.

Av denna anledning kan vi nu säga att påståendet att män är från Mars och kvinnor från Venus har viktiga nyanser. Det är sant att vi skiljer oss åt i flera aspekter (mer än vi kanske tror), men det finns också många områden där vi är lika. Låt oss se vad vetenskapen har att säga om skillnaderna mellan män och kvinnor.

“Kan det vara så att det inte är lika viktigt att vara lika som det är att vara nyfikna? Eftersom vi är olika har vi glädjen att dela varandras världar och ge vår kärlek och spänning till varandra.”

-Richard Bach-

Ett par som tar en selfie som representerar skillnaderna mellan män och kvinnor

Vad säger vetenskapen om skillnaderna mellan män och kvinnor?

Områdena neurovetenskap, genetik och evolutionsbiologi, såväl som nyare studier om transsexualitet, säger oss att det finns tydliga psykologiska skillnader mellan män och kvinnor. Utöver de uppenbara skillnaderna relaterade till sex och biologiområdet finns det även andra skillnader, ofta kontroversiella men fortfarande intressanta.

Skillnaderna mellan män och kvinnor har studerats i århundraden. Faktum är att det var Charles Darwin med sin bok The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871) som behandlade frågan för första gången ur ett vetenskapligt perspektiv.

Låt oss kika närmare på de mest uppenbara skillnaderna mellan könen.

Skillnaderna mellan män och kvinnor rörande hjärnan

När forskarna studerar skillnaderna mellan kvinnliga och manliga hjärnor fokuserar de på fyra specifika områden. Dessa är bearbetning, kemi, struktur och aktivitet. Dr. Dardo Tomasi, från universitetet i Florens i Italien, genomförde en studie som visade följande:

Grå och vit hjärnsubstans

Den manliga hjärnan använder nästan sju gånger mer grå hjärnsubstans än den kvinnliga hjärnan. Å andra sidan använder den kvinnliga hjärnan nästan tio gånger mer vit hjärnsubstans. Anledningen till detta är att grå hjärnsubstans hjälper oss fokusera på en specifik uppgift på ett fokuserat sätt. Den vita hjärnsubstansen gör att vi kan vara uppmärksamma på många fler stimuli. Detta tenderar att visa varför kvinnor i genomsnitt är skickligare på multitasking.

Hippocampus och informationsbehandling

Kvinnor tenderar att ha en större hippocampus. Detta gör det lättare för dem att bearbeta och komma ihåg data relaterad till känslor bättre. Dessutom tenderar den kvinnliga hjärnan att ha verbala centra i båda hjärnhalvorna, medan män har ett större antal endast i den vänstra hjärnhalvan. Det gör att män ibland har större begränsningar när det kommer till att utöva mer emotionell kommunikation.

Större hjärna med högre smärttolerans

Män har också större hjärnor än kvinnor. Dessa data är relaterade till det faktum att det manliga könet har en större kroppsstorlek än det kvinnliga könet. Män tolererar också smärta bättre än kvinnor. Det beror på att deras neurala centra relaterade till denna dimension uppvisar ett större motstånd.

Upplyst hjärna

Skillnaderna mellan män och kvinnor gällande beteende

Skillnaderna mellan män och kvinnor är också tydliga på beteendeområdet. Faktum är att erfarenhet visar att vi ibland agerar, beslutar och reagerar ganska annorlunda. Låt oss ta en närmare titt.

Män och kvinnor kommunicerar olika

Som vi nämnde tidigare har den kvinnliga hjärnan en större förmåga att bearbeta det känslomässiga universumet. Detta gör att kvinnor i regel är skickligare på att kommunicera sina känslor. Experter på ämnet, som lingvisten Deborah Tannen, påpekar att kvinnor är effektiva i att skapa intimitet och allianser.

Å andra sidan är män mer beslutsamma när det kommer till att kommunicera för att behålla sin autonomi och förbättra sin sociala position.

Män har en större tendens att fatta riskfyllda beslut

I en studie om könsdifferentierat beslutsfattande utförd av Judith E. Larkin och Harvey A. Pines (2003) visade man att män tenderar att vara mer benägna att fatta riskfyllda beslut än kvinnor. Faktum är att de i genomsnitt är mer impulsiva.

Kvinnor är mer känsliga för stress

I en annan studie publicerad i tidskriften Molecular Psychiatry visade man att kvinnor löper dubbelt så stor risk att uppleva stress som män.

Läkaren och neurovetaren Rita Valentino förklarade i denna studie att den kvinnliga hjärnan är känsligare för kortikotropinhormon (CRF). Män, å andra sidan, motstår press mer framgångsrikt (i genomsnitt).

Vända åt båda hållen

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan män och kvinnor många. Detta gör oss dock inte bättre eller sämre än varandra. Det finns faktiskt inget högre kön. Vi är alla fantastiska och kapabla till det vi bestämmer oss för. Biologin bestämmer inte vår potential, den ger oss bara möjligheter att utveckla oss själva och uppnå det vi tänkt oss.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Feingold, A. (1994). “Gender differences in personality: a meta-analysis”. Psychological Bulletin. 116 (3): 429–456. doi:10.1037/0033-2909.116.3.429
  • Schmitt, David P.; Realo, Anu; Voracek, Martin; Allik, Jüri (2008). “Why can’t a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultures”. Journal of Personality and Social Psychology. 94 (1): 168–82. doi:10.1037/0022-
  • Tomasi, D., y Volkow, ND (2012). Diferencias de género en la densidad de conectividad funcional del cerebro. Mapeo del cerebro humano , 33 (4), 849-860. https://doi.org/10.1002/hbm.21252

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.