Fem typer av våldsutövare och deras karaktärsdrag

Är alla våldsutövare likadana? Det verkar inte så. Faktum är att olika författare har ansträngt sig för att ta fram en komplett typologi av de människor som inte tvekar att skada andra för att uppnå sina mål. Vill du lära dig mer om dem?
Fem typer av våldsutövare och deras karaktärsdrag
José Padilla

Skriven och verifierad av psykologen José Padilla.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

Som civilisation har vi uppnått stora tekniska framsteg. Utan tvekan har det gjort våra liv lättare. Men på en etisk, moralisk, relationell och mänsklig nivå verkar det som att vi inte har kommit särskilt långt. Faktum är att människor och djur än idag utsätts för våldsutövare.

Vi pratar om ett affektivt, beteendemässigt och kognitivt mönster genom vilket en annan människa (eller djur) skadas och viss kontroll erhålls eller upprätthålls. Faktum är att varje fysisk, sexuell, känslomässig, ekonomisk eller psykologisk handling som en annan person skadas med anses vara övergrepp.

Precis som det finns olika typer av övergrepp finns det också olika typer av våldsutövare. Låt oss ta en titt på dem.

Typer av våldsutövare

Enligt Amor, Echeburúa och Loinaz (2009) finns det två klassificeringar som har väglett undersökningen och debatten om typerna av våldsutövare.

Man som behandlar en kvinna illa
Våldsutövare har ofta aggressiva och manipulativa drag samt en låg tolerans för frustration.

Gottman et al. (1995) klassificering av våldsutövare

Enligt denna klassificering finns det två typer av våldsutövare, kobran och pitbullen.

Typ 1-våldsutövare (kobra)

Hos den här typen av våldsutövare sjunker deras hjärtfrekvens inför bråket. De kännetecknas av att vara asociala, aggressiva och sadistiska.

Det övergrepp de begår mot den andra personen är planerat (instrumentellt). Dessutom genererar det inga skuldkänslor eller ånger hos dem.

Typ 2-våldsutövare (pitbull)

Till skillnad från typ 1-våldsutövare har typ 2 en ökad puls under bråk. De karakteriseras också som passiv-aggressiva, med kroniska ilskeproblem och en osäker anknytningsstil. Deras psykopatologiska profil visar ett undvikande och gränslöst personlighetsmönster.

Övergreppen de begår är inte planerade, utan impulsiva. Detta reflekterar således allvarliga problem med impulskontroll och uttryck av känslor.

Holtzworth-Munroe och Stuart (1994) klassificering av våldsutövare

Typerna av våldsutövare i denna klassificering är följande:

Överkontrollerade våldsutövare

De är våldsamma i familjesfären mot sina barn och partners. Däremot är frekvensen av övergrepp och dess svårighetsgrad liten jämfört med andra våldsutövare. Dessutom är de mindre benägna att misshandla eller begå sexuella övergrepp mot sin partner.

Några av deras karaktärsdrag är följande:

 • De presenterar passiva, beroende och tvångsmässiga personlighetsdrag.
 • De ångrar vanligtvis de övergrepp de begår och ogillar i allmänhet våld.
 • Deras våldsfrekvens är lägre jämfört med andra kategorier.
 • De har svårt att använda sociala färdigheter.
 • Deras relationer är relativt stabila.

Impulsiva och gränslösa våldsutövare

De är våldsamma fysiskt, psykiskt och sexuellt. Intensiteten på övergreppen varierar från medelhög till hög. Dessutom är de inte bara begränsade till familjemiljön, som i fallet med den överkontrollerade våldsutövaren. Faktum är att de kan sträcka sig till vilket område som helst.

Våldsutövning är produkten av ackumulerad inre spänning. Dessa är deras karaktärsdrag:

 • Impulsivitet.
 • Emotionell instabilitet och upprördhet.
 • Kronisk ilska.
 • Övergrepp.
 • Anknytning präglad av rädsla.
 • Dålig social och kommunikativ förmåga.
 • Låg ånger efter övergrepp.
 • En historia av bortstötning och övergrepp under barndomen.

Antisociala våldsutövare

De använder instrumentella (avsiktliga) fysiska och psykiska övergrepp. Detta uttrycks på ett generaliserat sätt i alla sammanhang av deras liv. Faktum är att de använder övergrepp som en strategi för att få vad de vill ha och övervinna sina frustrationer.

Till skillnad från impulsiva våldsutövare, som agerar som svar på ackumulerade spänningar, använder den antisociala våldsutövaren övergrepp på ett kallt, beräknat och planerat sätt. Några karaktärsdrag hos denna typ av våldsutövare är följande:

 • Narcissism och manipulation.
 • De har blivit utsatta för svåra övergrepp i barndomen.
 • Det är stor sannolikhet att de missbrukar alkohol och droger.
 • De uppvisar hög risk för att begå övergrepp.
 • De har låg social kompetens.

Generella karaktärsdrag hos våldsutövare

De specifika karaktärsdragen hos våldsutövare kan variera från en till en annan. Men vi kan definiera några drag som mer eller mindre kompletterar profilen för dem alla. De är som följer:

1. Osäkerhet

Våldsutövare känner sig extremt osäkra på sig själva och världen. Deras brist på säkerhet gör dem misstroende, svartsjuka och kontrollerande. Även om de kan framstå som riktigt självsäkra människor, är detta bara en fasad för att kompensera för deras känslor av osäkerhet.

2. Dåliga sociala och kommunikativa färdigheter

Våldsutövare har svårt att relatera till andra på ett bestämt och tillfredsställande sätt. Samtidigt har de svårt att kommunicera och uttrycka sina tankar och känslor på ett bestämt sätt. Dessa brister gör det följaktligen omöjligt för dem att lösa konflikter på ett icke-aggressivt sätt.

3. Brist på empati

Våldsutövare har problem med att känna igen och förstå andras mentala och känslomässiga tillstånd. Därför är det svårt för dem att i sina sinnen representera hur dåligt den andra personen mår av deras övergrepp.

4. Aggressivitet

Våldsutövande människor är aggressiva. De försöker tvinga på sig själva på den andra personen genom att använda rädsla, skam och skuld. Faktum är att handlingen att skada är uppenbar i varje aggressionshandling som begås mot den andra personen. Utan tvekan är aggressivitet en av de främsta karaktärsdragen hos alla våldsutövare.

Arg och skrikande man
Aggressivitet hjälper dem att upprätthålla kontroll och utöva makt.

5. Beroende

Våldsutövare tenderar att vara beroende. Det beror på att de behöver en annan person med vilken de kan bekräfta och skingra sina känslor av ensamhet och övergivenhet. Faktum är att de behöver den andra personen för att visa hur starka och självsäkra de är.

6. En låg tolerans för frustration

Våldsutövare kan inte kontrollera sig själva och uthärda situationer som frustrerar dem. Detta gör det följaktligen svårt för dem att hantera negativa eller obehagliga känslor som stress. Deras oförmåga att kontrollera sig själva tar sig också uttryck i irriterade beteenden.

Varje typ av våldsutövare är olika. De karaktärsdrag vi har beskrivit ger oss dock ett övergripande perspektiv av hur de beter sig och relaterar till andra.

Detta speciella mönster av interaktion är ett psykosocialt problem. Dessutom är det något som vi bör ifrågasätta på djupet. Detta eftersom det inte är materiella saker som skadas av det, utan människoliv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 •  Amor, P. J., Echeburúa, E., & Loinaz, I. (2009). ¿ Se puede establecer una clasificación tipológica de los hombres violentos contra su pareja?. International Journal of Clinical and Health Psychology9(3), 519-539.
 • Calvete, E. (2008). Características de salud mental de los hombres que maltratan a su pareja. Revista Española de Sanidad Penitenciaria10(2), 49-56.
 • Gottman, J.M., Jacobson, N.S., Rushe, R.H., Shortt, J.W., Babcock, J., La Taillade, J.J. y Waltz, J. (1995). The relationship between heart rate reactivity, emotionally aggressive behavior, and general violence in batterers. Journal of Family Psychology, 9, 227-248.
 • Holtzworth-Munroe, A. y Stuart, G.L. (1994). Typologies of male batterers: Three subtypes and the differences among them. Psychological Bulletin, 116, 476-497.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.