Vad är egentligen experimentell psykologi?

Experimentell psykologi fokuserar på vetenskaplig forskning och experiment för att studera förhållandet mellan mänskligt beteende och sinnets djup.
Vad är egentligen experimentell psykologi?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

För att komma fram till ett säkert och exakt resultat använder forskare ofta olika vetenskapliga metoder. Detta är vad experimentell psykologi fokuserar på i huvudsak. Experimentell psykologi utforskar grundkoncept såsom minne och motivation inom områden som barn-, social- och utbildningspsykologi.

Nästan allt experimentellt psykologiarbete utförs i en kontrollerad omgivning som ett forskningslaboratorium. Experimentella psykologer manipulerar forskningsvariabler för att utforska förhållandet mellan tänkande och beteende.

Medan de andra grenarna av psykologi strävar efter att förstå människans beteende och tankeprocesser, fokuserar den experimentella psykologin på att utföra kontrollerade experiment med designerade variabler, testpersoner och statistiska resultat.

Experimentell psykologi: ursprunget

För många var det Charles Darwin och hans Om arternas uppkomst som inledde inriktningen av den experimentella psykologin. Å andra sidan råder det ingen tvekan om att Darwins revolutionära teori startade intresset för förhållandet mellan biologi och psykologi. Under tidigt 1900-tal började psykologer använda naturvetenskapen för att analysera och förklara det mänskliga sinnet.

Funktionalistiska teorier ersatte dock människors felaktiga uppfattning om att det mänskliga sinnet är en maskin. Exempelvis var William James – den amerikanska psykologins fader – starkt influerad av evolutionär biologi. Han förespråkade idén att sinnet är naturligt anpassningsbart, känsligt och intelligent.

I slutändan var det behaviorism och andra områden av modern psykologi som bidrog till vad vi idag vet om experimentell psykologi.

Teckning av hjärnan

Vad gör experimentella psykologer?

Experimentella psykologer studerar beteenden och de olika processer och funktioner som stödjer dem. De testar försökspersonerna i förståelse och inlärning av olika ämnen, såsom minne, känsla, inlärning, motivation och känslor.

För att dessa psykologiska studier ska vara trovärdiga, måste fyra grundprinciper vara närvarande.

 • Determinism: Experimentella psykologer liksom många forskare accepterar konceptet om determinism. Det refererar till antydningen att ett tillstånd av ett objekt eller en händelse är bestämt av dess tidigare tillstånd. Med andra ord skapar orsak och verkan vanligtvis beteendemässiga eller mentala fenomen. Om ett fenomen är generellt och allmänt känt kan man kalla det en “lag”. Psykologiska teorier strävar efter att organisera och integrera lagar.
 • Empirism: Kunskap kommer huvudsakligen från erfarenheter relaterade till sinnena. Därför är de enda saker vi kan studera de som går att observera. Konceptet av empirism kräver en kontrast mellan hypotes och teori med observationer av den naturliga världen och inte med föregående resonemang, intuition eller avslöjande.
 • Sparsamhet: Det är sökandet efter enkelhet. Enligt den här principen måste forskning utföras med de enklaste av teorier. Om vi står inför två olika kontrasterande teorier föredrar vi den sparsammaste eller enklaste.
 • Trolighet: Enligt den här principen bör teorier och hypoteser testas med tiden. Forskare anser en teori vara meningslös om de inte kan bevisa den på något märkbart sätt. Trolighet antyder en möjlighet till att en teori kan visas vara falsk om en rad observationer bevisar detta.

Vi kan också lägga till operationalism till dessa definitioner. Det antyder att ett koncept definieras i termer av konkreta och observerbara procedurer. Experimentella psykologer försöker definiera för närvarande ej observerbara fenomen genom att koppla samman dem med observationer och resonemang.

Trovärdighet och validitet

Trovärdighet mäter konsistens, verifierbarhet eller repeterbarhet av en studie. Om forskningen levererar samma resultat när den upprepas (antingen med andra deltagare eller i en annan tidsperiod), kan man anse den trovärdig.

Å andra sidan mäter validiteten den relativa precisionen eller exaktheten av slutresultaten dragna från en studie. Den refererar till den relativa noggrannheten i psykologiska studier. För att bestämma validiteten i kvantitativa mått måste man jämföra med ett kriterium.

Här följer några typer av validitet:

 • Intern validitet: Studien visar starka bevis på kausalitet mellan två faktorer. En studie som har högt internt värde når slutsatsen att, faktiskt, manipulationen av den självständiga variabeln är ansvarig för förändringar i den beroende variabeln.
 • Extern validitet: Studien skulle leverera samma resultat även om den tillämpades på en annan befolkning.
 • Begreppsvaliditet: Forskarna finner att de självständiga och beroende variablerna är exakta representationer av de abstrakta koncept som studeras.
 • Konceptuell validitet: Där hypotesen om vad som testas stödjer den bredare teorin som forskaren också studerar.
Forskare vid dator

Avslutande kommentarer om experimentell psykologi

Även om många anser att experimentell psykologi är en gren av psykologin, använder alla områden inom psykologin experimentella metoder. Till exempel använder utvecklingspsykologer experimentella metoder för att studera hur människor växer under barndomen och genom livet.

Socialpsykologer, å andra sidan, använder experimentella tekniker för att studera hur grupper influerar människor. Även hälsopsykologer använder experimentering för att bättre förstå faktorerna som bidrar till välmående och sjukdomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Boring, Edwin G. (1950). A History of Experimental Psychology Prentice-Hall.
 • García Vega, L. (1985). Lecciones de historia de la psicología. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense.
 • Leahey, T. (1998). Historia de la psicología. Madrid: Prenti Hall.
 • Solso, Robert L. & MacLin, M. Kimberly (2001). Experimental Psychology: A Case Approach. Boston: Allyn & Bacon.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.