Vad är egentligen experimentell psykologi?

Experimentell psykologi fokuserar på vetenskaplig forskning och experiment för att studera förhållandet mellan mänskligt beteende och sinnets djup.
Vad är egentligen experimentell psykologi?

Senaste uppdateringen: 20 oktober, 2019

För att komma fram till ett säkert och exakt resultat använder forskare ofta olika vetenskapliga metoder. Detta är vad experimentell psykologi fokuserar på i huvudsak. Experimentell psykologi utforskar grundkoncept såsom minne och motivation inom områden som barn-, social och utbildningspsykologi.

Nästan alla experimentellt psykologiarbete utförs i en kontrollerad omgivning som ett forskningslaboratorium. Experimentella psykologer manipulerar forskningsvariabler för att utforska förhållandet mellan tänkande och beteende.

Medan de andra grenarna av psykologi strävar efter att förstå människans beteende och tankeprocesser, fokuserar den experimentella psykologin på att utföra kontrollerade experiment med designerade variabler, testpersoner och statistiska resultat.

Experimentell psykologi: ursprunget

För många var det Charles Darwin och hans Om arternas uppkomst som inledde inriktningen av den experimentella psykologin. Å andra sidan råder det ingen tvekan om att Darwins revolutionära teori startade intresset för förhållandet mellan biologi och psykologi. Under tidigt 1900-tal började psykologer använda naturvetenskapen för att analysera och förklara det mänskliga sinnet.

Funktionalistiska teorier ersatte dock folks oriktiga uppfattning om att det mänskliga sinnet är en maskin. Exempelvis var William James – den amerikanska psykologins fader – starkt influerad av evolutionär biologi. Han förespråkade idén att sinnet är naturligt anpassningsbart, känsligt och intelligent.

I slutändan var det behaviorism och andra områden av modern psykologi som bidrar med vad vi idag vet om experimentell psykologi.

Teckning av hjärnan

Vad gör experimentella psykologer?

Experimentella psykologer söker studera beteenden och de olika processer och funktioner som stödjer dem. De testar försökspersonerna i förståelse och inlärning av olika ämnen, såsom minne, känsla, inlärning, motivation och känslor.

För att dessa psykologiska studier ska vara trovärdiga, måste fyra grundprinciper vara närvarande.

 • Determinism: Experimentella psykologer såsom många vetenskapsmän accepterar konceptet om determinism. Det refererar till antydningen att ett tillstånd av ett objekt eller en händelse bestäms utav dess tidigare tillstånd. Med andra ord skapar orsak och verkan vanligtvis beteendemässiga eller mentala fenomen. Om ett fenomen är generellt och allmänt känt kan man kalla det en “lag”. Psykologiska teorier strävar efter att organisera och integrera lagar.
 • Empiricism: Kunskap kommer huvudsakligen från erfarenheter relaterade till sinnena. Därför är de enda saker vi kan studera de som går att observera. Konceptet av empiricism kräver en kontrast mellan hypotes och teori med observationer av den naturliga världen och inte med föregående resonemang, intuition eller avslöjande.
 • Sparsamhet: Det är sökandet efter enkelhet. Enligt den här principen måste forskning utföras med de enklaste av teorier. Om vi står inför två olika kontrasterande teorier föredrar vi den sparsammaste eller enklaste.
 • Trolighet: Enligt den här principen bör teorier och hypoteser testas med tiden. Vetenskapsmän anser en teori vara meningslös om de inte kan bevisa den på något märkbart sätt. Trolighet antyder en möjlighet till att en teori kan visas vara falsk om en rad observationer bevisar detta.

Vi kan också lägga till operationalism till dessa definitioner. Det antyder att ett koncept definieras i termer av konkreta och observerbara procedurer. Experimentella psykologer försöker definiera för närvarande ej observerbara fenomen genom att koppla samman dem med observationer och resonemang.

Trovärdighet och giltighet

Trovärdighet mäter konsistens, verifierbarhet eller upprepningsbarhet av en studie. Om forskningen leverera samma resultat när den upprepas (antingen med andra deltagare eller i en annan tidsperiod), så kan man anse den trovärdig.

Å andra sidan mäter giltigheten den relativa precisionen eller exaktheten av slutresultaten dragna från en studie. Den refererar till den relativa noggrannheten i psykologiska studier. För att bestämma giltigheten i kvantitativa mått måste man jämföra med ett kriterium.

Här följer några typer av giltighet:

 • Internt värde: Studien visar starka bevis på kausalitet mellan två faktorer. En studie som har högt internt värde når slutsatsen att, faktiskt, manipulationen av den självständiga variabel när ansvarig för förändringar i den beroende variabeln.
 • Externt värde: Studien skulle leverera samma resultat även om den applicerades på en annan befolkning.
 • Konstruktvärde: Forskarna finner att de självständiga och beroende variablerna är exakta representationer av de abstrakta koncept som studeras.
 • Konceptuellt värde: Där hypotesen om vad som testas stödjer den bredare teorin som forskaren också studerar.
Forskare vid dator

Avslutande kommentarer om experimentell psykologi

Även om många anser experimentell psykologi ett område inom psykologin använder alla områden inom psykologi experimentella metoder. Till exempel använder utvecklingspsykologer experimentella metoder för att studera hur människor växer under barndomen och genom livet.

Sociala psykologer å andra sidan, använder experimentella tekniker för att studera hur grupper influerar människor. Även hälsopsykologer använder experimentering för att bättre förstå faktorerna som bidrar till välmående och sjukdomar.

Detta kanske intresserar dig
5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet
Utforska SinnetLäs det Utforska Sinnet
5 vetenskapliga experiment som manipulerar sinnet

Vi står inte alltid lika nära verkligheten som vi vill tro, och visste du att det finns saker som manipulerar sinnet genom att utnyttja dess svaghe... • Boring, Edwin G. (1950). A History of Experimental Psychology Prentice-Hall.
 • García Vega, L. (1985). Lecciones de historia de la psicología. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense.
 • Leahey, T. (1998). Historia de la psicología. Madrid: Prenti Hall.
 • Solso, Robert L. & MacLin, M. Kimberly (2001). Experimental Psychology: A Case Approach. Boston: Allyn & Bacon.