Vad gör egentligen en utbildningspsykolog?

Vad gör egentligen en utbildningspsykolog?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

När du använder ordet psykologi tänker folk oftast på klinisk psykologi. Psykologi är dock en mycket bredare disciplin än så. I grund och botten är det vetenskapen om mänskligt beteende och mentala processer. Inom disciplinen finns många olika yrken. Ett exempel är utbildningspsykolog, som ägnar sig åt pedagogisk psykologi.

Målet med den här artikeln är att utbilda läsaren om vad en utbildningspsykolog gör, likväl som delar av det nuvarande yrkets situation. Yrket är inte välkänt, men en utbildningspsykolog utför ett välbehövligt arbete och bidrar med kvalitet till utbildningen. I dagens värld möter utbildningspsykologer många hinder att överkomma samt bördor som gör deras arbete komplicerat.

Vad är en utbildningspsykolog?

En utbildningspsykolog har målet att studera och ingripa i mänskligt beteende inom utbildningsväsendet. Utbildningspsykologernas slutgiltiga mål är att utveckla kapaciteten hos människor, grupper och institutioner. Här bör vi använda ordet utbildning i dess bredaste mening och inkludera alla former av träning, inlärning samt personlig och kollektiv utveckling.

Ämnesområdet av studier och förmedling som en utbildningspsykolog arbetar med hör samman med de kognitiva processer som är associerade med eller härledda från inlärning. Utbildningspsykologer reflekterar över och utvecklar sitt jobb på alla psykologiska nivåer, inklusive social, personlig, biologisk och hälsomässig.

Utbildningspsykolog med elever

Det är vanligt att man förväxlar utbildningspsykologer med andra yrken såsom lärare, studievägledare och barnpsykologer. Medan de alla är olika yrken, är det viktigt att dessa arbetar tillsammans för att barnet ska få en fullgod utbildning.

 • Lärares uppgift är studier om utbildning och utbildningsmodeller.
 • Studievägledare vägleder människor genom deras akademiska liv och yrkesliv.
 • Barnpsykologer behandlar psykiska tillstånd som uppstår i barndomen.

Som med alla vetenskaper är de två grundprinciperna hos utbildningspsykologin teori och praktik. På den teoretiska sidan kan man se utbildningspsykologer som forskar och skapar eller expanderar teorier samt processer gällande utbildningspsykologi. På den praktiska sidan använder utbildningspsykologer kunskap erhållen av akademisk forskning till att förbättra utbildningskvaliteten.

Utbildningspsykologins funktioner

Härnäst kommer vi att förklara vilka funktioner utbildningspsykologin har:

 • Förmedling enligt elevens utbildningsbehov. Först och främst bör en utbildningspsykolog studera och förutsäga elevens utbildningsbehov. Psykologen kan därefter agera för att förbättra elevens upplevelse.
 • Funktioner associerade med professionell och yrkesmässig vägledning och rådgivning. Det främsta målet här är att hjälpa eleven att utveckla sin kompetens. Genom att hjälpa eleven att inventera sina personliga, yrkesmässiga och professionella mål och förmågor, kan denne styra inriktningen på sin egen utbildning och ta sina egna beslut.
 • Förebyggande funktioner. En utbildningspsykolog bör ingripa genom att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika eventuella problem med utbildningen. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till alla inblandade (föräldrar, lärare, barn, studievägledare osv.).
 • Förbättring av studiemetoden. Det är extremt viktigt att vara uppmärksam på studiemetoden. Utbildare bör studera och tillämpa de bästa studieteknikerna för att eleverna ska lära sig och uppnå en god utveckling.
 • Familjeträning och rådgivning. Familjen är en viktig del av utbildningen. Genom att studera och därefter ge råd till familjemedlemmarna kan de utveckla effektiva familjeutbildningmodeller. Som ett resultat av detta kan varje familjemedlems liv förbättras.
 • Socialutbildningsförmedling. Utbildningens framgång beror inte bara på en persons akademiska liv och familjeliv – allt i dennes omgivning spelar en roll. Det är en utbildningspsykologs ansvar att studera hur nuvarande sociala system influerar utbildningen. På så sätt kan denne ingripa i det som behövs.
 • Forskning och undervisning. Slutligen, för att alla funktioner ska fullföljas, är gedigen forskning nödvändig för att veta vilken riktning vi bör ta. All forskning skulle vara värdelös om rönen inte lärs ut till andra professionella och elever.
Lärare med barn

Nuvarande status för utbildningspsykologi

Utbildningspsykologer står idag inför en mängd svårigheter. De största är brist på medvetenhet, för lite stöd från offentlig administration, professionell förvirring och ett fientligt utbildningssystem.

Faktum är att de flesta aldrig har hört talas om utbildningspsykologer. Därför har de ingen synlighet och det är svårare för dem att sprida sitt kunnande och få bidrag till sin forskning. Det är nödvändigt för dessa experter och för deras arbete att synas och att folk får reda på vad de gör eftersom deras arbete är så viktigt för kvaliteten på utbildningar.

Dessutom vet knappt offentliga inrättningar vad utbildningspsykologi är som sådant. Personer som studerar ämnet ses som studievägledare eller lärare av många politiker. Bristen på stöd ses inte bara i hur de etiketteras utan också på de få resurser som ges till disciplinen.

Team för bättre orientering där en utbildningspsykolog ingår

På grund av dålig statlig organisation råder förvirring om de olika funktionerna av utbildningspsykologer. I ett läge kan en enda person agera som en lärare, utbildningspsykolog och studievägledare. Istället för att en person ska göra mångas jobb bör ett team av välutbildade professionella arbeta tillsammans mot en högre kvalitet på utbildning för eleverna.

Det nuvarande utbildningssystemet är fullt av problem som försvårar utbildningspsykologernas arbete. Faktum är att det verkar som om målet för det nuvarande systemet är olikt det som det ursprungligen designades för.

Sist men inte minst kan politiskt högt uppsatta ta beslut som ignorerar vetenskaplig forsknings rekommendationer. Att tillämpa goda initiativ i ett system som inte fungerar kommer inte att lösa några problem. Istället behöver utbildningssystemet strukturella förändringar om det ska vara värdigt att kallas “utbildning”.

Utbildning är ett väldigt viktigt område som påverkar framtida generationer starkt. Därför måste vi sprida kunskap om vad utbildningspsykologer gör och vilken svår roll de spelar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Landazabal, M. G. PAPEL DEL PSICÓLOGO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
 • Ropain, A. R. A., Orozco, L. P. P., & Gonzáles, C. P. A. (2011). El psicólogo educativo y su quehacer en la institución educativa. Duazary8(2), 258-261.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.