Vad är förhållandet mellan filosofi och psykologi?

Vad är förhållandet mellan filosofi och psykologi?
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Filosofi och psykologi är två ämnesområden som delar plats i historien. Psykologin har sitt ursprung i filosofin. Den uppkom för att kunna inkludera den empiriska metodiken vid undersökningen av de frågor som filosofin ställde. Därför har filosofin tillfört olika studieområden inom psykologin, som t.ex. känslor, uppfattningar, intelligens och minnen.

Däremot är de lösningar som de båda områdena erbjuder olika. Trots att de studerar samma ämnen använder de olika synvinklar. Även då de utgår från samma teorier kommer man inom fälten för filosofi och psykologi ofta inte till samma slutsats. Därför händer det att de båda yrkesgrupperna ser varandra som motståndare.

Psykologi och filosofi

Ordet “psykologi” kommer från de grekiska orden “psyche” och “logos”, som betyder “själ” respektive “lära”. Alltså betyder psykologi läran om själen. Enkelt uttryckt skulle vi kunna säga att psykologin är den vetenskap som ansvarar för studiet av människans sinne och beteende.

Den syftar till att förklara vad som händer i vår “svarta låda” och hur dessa händelser påverkar vårt sätt att uppträda, genom att även ta hänsyn till de stimuli vi mottar. Psykologin har också målsättningen att förstå hur människor ta emot och tolkar information de får genom sina sinnen.

Å andra sidan kommer termen “filosofi” från grekiskans “philo” och “sophia”, som betyder “kärlek till vishet”. Syftet med filosofin är att lösa problem som uppstår i verkligheten.

Den fokuserar på studiet av olika problem som kan vara mer översinnliga. Dessa innefattar existens, kunskap, sanning, moral, skönhet, sinnet och språk. Vanligen utför man forskningen på ett icke-empiriskt vis. Detta kan ske genom konceptuell analys, mentala experiment, spekulationer eller andra a priori-metoder.

Likheter mellan filosofi och psykologi

Psykologin är beroende av filosofin av flera skäl. Först och främst ger filosofin psykologin en allmän vision av vad det vill säga att vara människa. Detta är grunden för många psykologiska teorier. Men det motsatta förhållandet gäller också. Filosofin använder ibland vetenskaplig metodik för att uppnå sina mål. Båda har gemensamma teorier och studieobjekt.

En annan likhet är att filosofin har bidragit med en del ämnen inom psykologin. Några sådana exempel är känsla, uppfattning, intelligens, minne och vilja. Och som vi redan nämnt har de gemensamma studieobjekt, även om de studerar dem på olika sätt och kommer fram till olika svar.

Å andra sidan passar filosofin väl med psykologin på två sätt. För det första genom de relativa hypoteserna: sinnet och lämpliga metoder för att studera det. För det andra genom de underliggande allmänna principer som gäller för vetenskaplig forskning.

Skillnader mellan filosofi och psykologi

Även om båda disciplinerna studerar mänskligt beteende, så skiljer de sig åt. En del skillnader ligger i metodik, syften och beaktandet av moralfrågor.

Beträffande metodiken arbetar filosofin med begreppsmässiga kategorier och de förhållanden som råder dem emellan. Därför är den öppen inför alla metoder.

Däremot förlitar sig psykologin på empiriska och statistiska studier. Den använder sig av kvantitativ och kvalitativ forskning. Den fokuserar på experiment och empirisk testning av hypoteser. Experimenten är ett sätt att förstå vårt beteende och validera de redskap vi använder, såsom terapier.

I fråga om de båda disciplinernas slutmål så kan man konstatera att filosofin har mer intellektuella syften än psykologin som är mer fokuserad på terapier och interventioner. Filosofin skapar filosofiska system eller kategorier som tjänar till att förklara verkligheten. Till skillnad från filosofin studerar psykologin inte en helhet, utan den försöker istället isolera individuella variabler av mänskligt beteende.

Därför tar psykologiska teorier hänsyn till den mänskliga biologin. Ett exempel är studiet av hjärnans funktion. Dessutom fäster man inom psykologin avseende vid individuella skillnader. För ingen person efterliknar exakt en annan persons beteende, även om omständigheterna är desamma.

Moralfrågor

En annan viktig skillnad mellan de två vetenskapsgrenarna ligger i  deras uppfattning av moralfrågor. Filosofin strävar efter att förklara allt, vilket innefattar rätt sätt att uppträda. Filosofin beskriver ibland vad som är rätt och vad som är fel.

Psykologin, å andra sidan, inlåter sig inte i denna diskussion. Trots att psykologin har lagt fram skalor för etik och moral, har den inte som syfte att studera vad som är moraliskt eller inte, utan snarare vilka olika moraliska värden som förekommer.

Filosofi och psykologi studerar människorna och deras beteenden. De har likheter och skillnader, och de tolkar till och med samma saker på olika sätt. Därför får den metod var och en av dem använder avgörande betydelse för de svar de får. Oavsett detta har de en del gemensamma teorier och resultat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Botterill, G., & Carruthers, P. (1999). The philosophy of psychology. Cambridge University Press.
  • Horgan, T., Horgan, T., & Tienson, J. (1996). Connectionism and the Philosophy of Psychology. Mit Press.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.