Vad är transpersonellt medvetande?

Detta underområde inom psykologin utgår från att vårt normala medvetandetillstånd, det vi befinner oss i när vi är vakna, bara är en form av mänskligt medvetande.
Vad är transpersonellt medvetande?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Transpersonell psykologi är den enda inriktning inom psykologin som fokuserar på processerna som äger rum bortom den personliga identiteten och på människans olika medvetandetillstånd. Inom detta ramverk studerar man transpersonellt medvetande utifrån tre breda utvecklingskategorier: den pre-egoiska, den egoiska och den transpersonella eller trans-egoiska. Den sistnämnda representerar människans högsta potential.

Den transpersonella psykologen Ken Wilber utvecklade denna spektrummodell för medvetande. Han beskrev det som en process för inre utveckling, som leder till transpersonellt medvetande. I ett nötskal är transpersonellt medvetande alltså ett sinnestillstånd som gör att människan kan knyta an till och förena sig med sin omgivning.

Med Wilbers arbete som utgångspunkt är det många transpersonella psykologer som studerar psykopatologi utifrån patientens nivå av transpersonellt medvetande (pre-egoiskt eller trans-egoiskt). Däremot tar den konventionella psykiatrin inte sådana hänsyn vid behandlingen av patienter.

Vad är transpersonellt medvetande?

Detta underområde inom psykologin utgår från att vårt normala medvetandetillstånd, det vi befinner oss i när vi är vakna, bara är en form av mänskligt medvetande. Den transpersonella psykologin förutsätter alltså att det finns olika medvetandetillstånd som skiljer sig från varandra på ett mycket subtilt vis.

“Det är som om vår vardagliga medvetenhet bara vore en obetydlig ö, omgiven av ett enormt hav av oanat och ej kartlagt medvetande, vars vågor oupphörligt slår mot barriärreven i vår normala medvetenhet, tills de helt plötsligt bryter igenom och översvämmar vår insulära medvetenhet med kunskap om en bred, mestadels outforskad, men ytterst verklig sfär av medvetande från en ny värld.”

-Ken Wilber-

Ken Wilber utvecklade en spektrummodell för medvetande

Wilber kallar denna medvetenhet och förståelse “enhetsmedvetande”. Faktum är att detta begrepp har funnits i århundraden under olika namn. En del kallar det upplysning, Nirvana eller Satori. Personer i detta sinnestillstånd upplever att de existerar bortom det rationella (transpersonell identitet) och är ett med universum. De är alltså i ett tillstånd av enhetsmedvetande.

Modellen för transpersonellt medvetande

Wilbers spektrummodell för medvetande är en hierarkisk modell. Var och en av de tre kategorierna består av olika nivåer:

  • Den pre-egoiska nivån karakteriseras av somatiska instinkter och impulser. Detta är emotionella och sexuella impulser som grundar sig på enkla förnimmelser och känslor. Förespråkare för transpersonellt medvetande kallar även denna nivå “pre-personell” och den omfattar tre nivåer eller stadier:

– Sensorisk-fysisk.

– Fantasmatisk-emotionell.

– Representativt sinne.

  • Egoisk nivå. Man når den egoiska nivån efter att ha överskridit den pre-egoiska nivån, främst genom internaliseringsnivån. Piaget kallade detta “minskad ego-centrism”. Med andra ord, att uppnå en högre utvecklingsnivå innebär att man har förmågan att överskrida den egna ståndpunkten och finna en som är högre. Denna nivå, som även kallas den personella, har tre undernivåer som är hierarkiskt organiserade:

– Sinnesrollen.

– Den formella reflexiva.

– Den logiska visionen (eller Centaur).

  • Trans-egoiskt tillstånd. Även detta tillstånd utvecklar sig i tre faser.

– Den psykiska nivån: Detta är kulmen av den logiska visionen på den personella nivån. Karakteristiskt för denna är en förhöjd perception och förmåga hos det vanliga sinnet.

– Den subtila nivån: Detta är en mellannivå i den andliga utvecklingen. Den förutsätter utvecklingen av en personlig gud, arketyper och äkta mystik.

– Den kausala nivån: Wilber beskriver detta tillstånd som det universella, formlösa jaget. I Wilbers egna ord: ett enhetsmedvetande utan gränser som genomsyras av allt. Alltså ett väsen som i sin essäns är ett med sitt högsta jag.

Person framför en spiral

Den psykiatriska fokuseringen

I regel utnyttjar den konventionella psykiatrin inga begrepp från den transpersonella psykologin vid behandlingen av patienter med varierande psykopatologier. Däremot utgår den transpersonella psykologin från att de patologier som yttrar sig på den pre-personella nivån skiljer sig från dem som yttrar sig på den transpersonella nivån.

Den transpersonella psykologin föddes under slutet av 60-talet. Dock har den urgamla föregångare i den österländska filosofiska tradionenOch den har ingått i doktorandprogram och otaliga forskningsprojekt vid några av världens mest ansedda universitet. Trots detta är många psykologer illa bekanta med denna intressanta inriktning inom psykologin.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.