Att vara vårdgivare till omsorgsbehövande personer

Den huvudsakliga målsättningen för vårdgivare är att förbättra livskvaliteten för de personer som är beroende av dem. De hjälper till att ansvara för att dessa personer får sina grundläggande behov tillgodosedda.
Att vara vårdgivare till omsorgsbehövande personer
Laura Rodríguez

Skriven och verifierad av psykologen Laura Rodríguez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Att vara vårdgivare till omsorgsbehövande personer kan vara en stor utmaning på många olika nivåer, och det berör såväl samhälle och familj som enskilda individer.

Idag ska vi rikta vår uppmärksamhet på dessa människor som tar hand om dem som är i störst behov av omvårdnad.

Vad innebär det egentligen att “vårda en person”? Vilka sorters vårdgivare finns det?

Till att börja med måste vi göra en viktig distinktion: det finns formella och informella vårdgivare.

En formell vårdgivare utför sitt jobb mot betalning och har erfarenhet inom sociosanitär omsorg och sjukvård. Informella vårdgivare är vanligen personens familjemedlemmar, vänner och, i en del fall, grannar.

Psykologen Rogero definierar informella vårdgivares roll på följande sätt:

“Omsorg och uppmärksamhet som huvudsakligen ombesörjs av familj och vänner, eller av någon annan som ställer sin tid till förfogande för att hjälpa någon som är mycket beroende eller funktionshindrad.”

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (1999) är långvarig vård något som vanligen utförs av informella vårdgivare (familj, vänner och grannar), professionella vårdgivare, eller bådadera.

Målet är alltid att de vårdbehövande ska få bäst tänkbara livskvalitet genom att man behandlar dem som individer, och att de ska behålla sin självständighet och värdighet.

Vårdgivare som ser på foton med sin patient

Varför vårdgivare till omsorgsbehövande personer spelar så stor roll

Vårdgivare hjälper dem att sköta sina dagliga sysslor

När man talar om vårdgivare är detta förmodligen något av det första du kommer att tänka på.

Vård av personer i beroendeställning handlar ofta om att hjälpa dem uträtta enkla göromål, såsom att äta, gå på toaletten, tvätta sig och klä på sig.

Därför lägger många vårdare upp en personinriktad omsorg och uppmärksamhet anpassad efter den enskildes behov.

Den enskildes grad av beroende och andra personliga omständigheter kan påverka utformningen av vårdgivarens arbete.

De skapar en miljö av förtroende

Förtroende bygger på en känsla av trygghet man upplever med en annan person, särskilt med tanke på hur denna person kommer att agera i vissa situationer.

Det betyder att man litar på vad personen kommer att göra. Med andra ord kommer en beroende person som hyser förtroende för sin vårdgivare att uppleva en känsla av lugn.

Detta är en viktig del i arbetet med att ge den behövande bäst tänkbara vård för att hjälpa dennes familj.

En god vårdgivare skapar en känsla av förtroende och trygghet, både för personen som erhåller vården och för dennes familj (eller övriga familj, om det är fråga om en informell vårdgivare).

Familjen ska t.ex kunna säga till sig själv: “Min mamma eller pappa är i goda händer” eller  “Om något skulle hända så kommer de genast att märka detta och göra något åt det”.

“Alla platser där vi känner oss  trygga är pärlor.”

-Jan Jansen-

De ger stöd och ömhet

Vårdgivare erbjuder sällskap och känslomässigt stöd för de personer de tar hand om.

Vårt arbete upptar så mycket av vår tid idag att det är bra att ha någon som finns på plats för att hjälpa dessa personer att känna sig mindre ensamma då deras närstående är borta.

Många gånger går vården ut på att hålla de beroende sällskap när den egna familjen inte har möjlighet.

“Förtroende, professionalism, tillgivenhet, empati och en vilja att erbjuda omvårdnad är viktiga egenskaper hos en god vårdgivare.”

De främjar självständighet

Trots att det rör sig om beroende personer så kan omvårdnaden ändå vara till stor nytta genom att bidra till att personerna upplever en känsla av självständighet i sina dagliga aktiviteter.

Vårdgivare uppmuntrar och motiverar dem till att göra sådana saker de klarar av att göra. Givetvis förstår de också att detta kan kräva stora ansträngningar från de vårdbehövande.

Vårdgivare som vilar handen på sin patients händer

De hjälper dem hålla kontakt med omvärlden

I den mån den enskilde bibehåller sin självständighet kan vårdgivaren underlätta relationerna med personer utanför familjen. Detta är viktigt, för det hjälper den vårdbehövande att inte känna sig ensam.

Tack vare en del ny teknologi kan vårdgivaren få den behövande att hålla sig aktiv där hon bor, att delta i olika aktiviteter och att interagera med familj, vänner och grannar.

Vårdgivare till omsorgsbehövande personer förbättrar deras livskvalitet

Sist men inte minst vill vi gå tillbaka till hur vård av omsorgsbehövande personer kan hjälpa dessa personer att bevara sin värdighet och självaktning genom att de behåller sin självständighet.

Vårdgivare utför dag efter dag ett oumbärligt jobb, men vårt samhälle uppskattar inte alltid det väsentliga arbete de uträttar.

Därför ville vi ägna denna artikel åt betydelsen av vårdgivare. Det spelar ingen roll om man gör det som yrke eller som familjemedlem. Vårdgivare blir stöttepelare för människor som behöver deras hjälp.

Och de höjer livskvaliteten för alla i patientens närhet.

Detta är bara några viktiga punkter angående att vara vårdgivare till omsorgsbehövande personer, men de är några av de viktigaste.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Murphy, E. (2000). Jóvenes y mayores: promoviendo una Actitud Positiva hacia el Envejecimiento y las Personas Mayores. Dublin. Consejo Nacional de Envejecimiento y Personas Mayores.
  • Neugarten, B.L., Havighurst, R.J. y Tobin, s.S. (1961). Medición de una vida satisfactoria. Periódico de Gerontología, 16: 134-43.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.