Vilka faktorer påverkar vårt välbefinnande?

Vad som påverkar vårt välbefinnande kan delas upp i beståndsdelar vilket i sin tur kan tydliggöra hur vi ska gå till väga för att förbättra det.
Vilka faktorer påverkar vårt välbefinnande?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 09 juni, 2020

Välbefinnande är ett komplext ekosystem. Med ”ekosystem” menar vi att det finns flera faktorer som arbetar tillsammans för att påverka hur vi känner oss. Och var och en har en sin egen effekt och intensitet. Välbefinnande är en term som vi hör ofta, men vi vet inte alltid exakt vad att ”befinna sig väl” egentligen betyder. Detta tyder på att vi faktiskt inte vet vad som påverkar vårt välbefinnande!

Vårt välbefinnande består normalt av sex olika faktorer. Dessa är följande: emotionella, intellektuella, yrkesmässiga, fysiska, sociala och andliga faktorerna. Var och en av dessa faktorer kan förbättra eller förvärra våra liv beroende på vad som händer i var och en av dem, och det är därför de är så viktiga för vårt välbefinnande.

Även om vi inte inser det, spelar alla dessa faktorer eller variabler olika roller i våra liv. Vi måste vara försiktiga eftersom vi kanske tror att vårt välbefinnande baseras på endast en eller två av dem. Man uppmärksammar oftast endast de delar som mest oroar eller behagar en. Vi måste dock inse att de alla arbetar tillsammans. Tillsammans hjälper de till med att antingen berika eller beröva våra liv. Låt oss analysera var och en mer i detalj.

Att vara lycklig innebär att du inser att du har det du letar efter.

-Alan Cohen-

Vårt välbefinnande och den emotionella faktorn

Denna faktor har att göra med att känna igen och acceptera sina känslor. Det inkluderar förmågan att resonera konsekvent med sig själv och vara medveten om sina egna styrkor och begränsningar.

Emotionellt välbefinnande är förmågan att uttrycka sina känslor och förstå andras. Det är också förmågan att korrekt utvärdera sig själv. Utöver detta kan det uttryckas genom självsäkerhet och proaktivitet.

Känslomässigt stöd och vårt välbefinnande

Den intellektuella faktorn

Intellektuellt välbefinnande är kopplat till förmågan att utföra kreativa mentala handlingar. Det är så vi använder det vi har lärt oss och upplevt för att lösa problem, både vardagsproblem och mer långtgående problem. Det innebär också förmågan att upptäcka inkonsekvenser och adressera dem.

Vi mår bra intellektuellt när vi har en nyfikenhet och lust att lära. Vi testar nya sätt att lösa problem. Denna faktor omfattar även forskande i och studerande av olika intellektuella synpunkter.

Den yrkesmässiga faktorn

Yrkesmässigt välbefinnande är när vi får tillfredsställelse genom det arbete vi gör. Det är en bra inställning till arbete och förmågan att hitta ett jobb i linje med våra intressen. Yrkesmässigt välbefinnande finns där också då vi utvecklar nya färdigheter i vårt jobb eller vad vi spenderar dagen med att göra. Vi förknippar också arbete med personliga värderingar och önskan att förbättra.

Ett avslappnat arbetsmöte

Den fysiska faktorn

Fysiskt välbefinnande har att göra med hälsa och utseende. För att få det måste vi tillgodose våra närings- och motionsbehov, arbeta med goda vanor och släppa dåliga vanor. Fysiskt välbefinnande manifesteras genom att man visar intresse för sin kropp och tar hand om den. Detta innebär att man bryr du sig om sin personliga hygien och hur man ser ut. Du mår fysiskt bra när dina dagliga handlingar leder dig mot självbevarande.

Den sociala faktorn

Socialt välbefinnande är relaterat till förmågan att skapa balanserade sociala miljöer. Detta inkluderar förmågan att förhålla sig konstruktivt gentemot människor. Det handlar också om att avsluta relationer av alla slag som orsakar oss skada.

Socialt välbefinnande uppstår genom solida och stabila stödnätverk baserade på ömsesidig hjälp och förståelse. Respekt är också ett bra uttryck för att man har socialt välbefinnande. Liknande inkluderar det förmågan att sätta gränser gentemot omgivningen.

Den andliga faktorn och vårt välbefinnande

Andligt välbefinnande har att göra med vikten och prioriteringen som vi ger livet. Det är nära besläktat med den mening vi ger till våra egna liv. Andlighet är när du kan se fakta från ett långsiktigt perspektiv. Det är när du antar en uppsättning värderingar och lever i överensstämmelse med dem.

En kvinna njuter av solen

Det innebär förmågan att identifiera sig med universella värden och förhålla sig till dem. Lusten att kämpa för olika syften och aktivt delta i dem är också en del av andligt välbefinnande. Vi kan säga att vårt andliga välbefinnande är summan av de andra faktorerna.

Vårt välbefinnande är mångfacetterat

Som du ser är välbefinnande ett ord som omfattar många olika aspekter. Som vi sa tidigare, är alla faktorer som är involverade lika viktiga. Ibland kan vi ha svårt att se en eller flera av dem eftersom vi är särskilt känsliga för en annan.

Det är alltid viktigt att komma ihåg att människor är mångfacetterade varelser. Det är därför välbefinnande är ett så komplext område. Försök att inte förlora någon av fasetterna som utgör helheten. De är alla inbördes beroende, så när du saknar en kan andra aspekter som klarar det slå in och balansera helheten.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.