Att respektera andra innebär att lära sig att lyssna

För att kunna ha respekt för andra måste du först ha respekt för dig själv. Du behöver också lära dig aktivt lyssnande. I följande artikel pratar vi om hur respekt artikuleras och dess effekter.
Att respektera andra innebär att lära sig att lyssna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 21 mars, 2023

Få etiska, sociala och till och med moraliska värderingar är så viktiga som att lära sig att respektera andra. Men vi lever i den sortens värld där det råder brist på dem som hävdar att vi måste förtjäna respekt. De försvarar det som om respekt vore en okränkbar rättighet och att vi alla kommer till världen med den.

Faktum är att respekt är den mest kraftfulla ingrediensen för ett lyckligt liv. Detta eftersom de som lär sig att respektera sig själva och andra är kapabla att forma en mer berikande, empatisk och meningsfull samexistens. Men som Albert Camus, den berömda franska romanförfattaren, filosofen och journalisten, sa så har vi skapat en typ av samhälle där det bara är den sortens respekt som är baserad på rädsla som florerar i överflöd.

Vi respekterar de som har makt eftersom de står över oss och vi fruktar konsekvenserna av att trotsa dem. Denna realitet, utöver många andra, innebär att vi inte konjugerar verbet “respektera”.

Vi gör misstag, känslomässiga stavfel som påverkar våra relationer, sådana som skapar avstånd och gör det svårt att bygga en autentisk kultur av respekt. Men att främja respekt och lära sig att resa denna viktiga sociala och psykologiska dimension från grunden, kräver att vi tränar oss själva. Framförallt måste vi träna oss i att lyssna.

“Att vara briljant är ingen stor bedrift om du inte respekterar någonting.”

-Johann Wolfgang von Goethe-

Det är viktigt att respektera andra

Att respektera andra innebär att lära sig lyssna

Det sägs ofta att det finns två delar att respektera. Den första är ögonblicket du värdesätter och uppmärksammar den andra personen, och den andra är ögonblicket denne återgäldar din gest. Men vi bör lägga till ett tredje element som är minst lika viktigt. Detta är respekt för dig själv. Det handlar om att förstå att det är viktigt att värdera sig själv för att kunna värdera andra.

Martin Seligman, en pionjär inom studiet av positiv psykologi, ger en intressant varning i detta avseende. Självkänsla är nyckeln till ditt välbefinnande och underlättar även dina sociala relationer. När du mår bra med dig själv och respekterar dig själv interagerar du mer framgångsrikt med andra. Men för hög självkänsla leder till narcissism och till en upphöjelse av jaget där frestelsen att trampa på andra människors rättigheter tenderar att uppstå.

Guy Bodenmann, psykolog och professor vid universitetet i Zürich, lägger ytterligare ett element till denna idé. I en intressant studie som genomfördes 2018 påpekade han och hans kollegor att hörnstenen för att respektera andra är att veta hur man lyssnar. Dessutom praktiseras förmågan att aktivt lyssna vanligtvis av en person med hälsosam självkänsla och en anpassad nivå av empati.

Lyssna för att förstå, för förståelse implicerar respekt

Att lyssna för att förstå, och inte svara, är den perfekta formeln för kommunikation. Tyvärr sker det i praktiken mycket mer sällan än vad som skulle vara önskvärt. Men kompetensen att veta hur man respekterar andra börjar alltid med bemötande och kommunikation. Faktum är att det är grunden för alla hälsosamma relationer.

Om något av följande händer betyder det att den andra personen inte respekterar dig.

  • Denne lyssnar inte på dig.
  • Denne visar inget intresse för dig.
  • En oflexibel attityd visas. Personen uppmärksammar till exempel inte ditt resonemang eller sätter upp en barriär innan du ens hunnit ta till orda.
  • Personen lyssnar på dig men agerar inte därefter och tar inte hänsyn till vad du har sagt och vad du behöver.
Kvinna och man som pratar

Respekt innebär att acceptera den andra personens individualitet

När du lär dina barn respekt begränsar du dig vanligtvis till att berätta för dem vad de inte ska göra. De ska till exempel inte slå, ta saker från andra, skrika, knuffa etc. Detta kan alltså betyda att det i deras sinnen finns ett överflöd av förbud, “gör inte så här” och “låt bli det där”. Det lämpligaste vore istället att i ett mycket tidigt skede fastställa vad man bör göra, vad respekt består av och hur man tillämpar det.

  • Respekt innebär att uppmärksamma den andra personen och inse att alla är olika, unika och exceptionella. Att acceptera olikheter är verkligen nyckeln till välbefinnande.
  • Respekt är att veta hur man kommunicerar. För att göra det måste barn så tidigt som möjligt lära sig att lyssna, observera och ansluta tålmodigt och empatiskt till den som står framför dem.

Det hela verkar alltså ganska enkelt och självklart. Men i vuxenvärlden finns det fortfarande många som till varje pris försöker få rätt och talar utan någon som helst förståelse. Dessa människor kräver att först bli respekterade själva för att respektera andra. Eller så respekterar de bara sig själva och ser sig själva som överlägsna andra och kränker deras rättigheter, självkänsla och värdighet. Det behöver inte sägas att denna typ av beteende bör undvikas till varje pris. Kom dessutom alltid ihåg att en respektfull kultur är grunden för välbefinnande och lycka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Bodenmann, G. (2018) The Power of Listening: Lending an Ear to the Partner During Dyadic Coping Conversations. Journal of Family Psychology 32(6) ·DOI: 10.1037/fam0000421

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.