Emotionella och rationella beslut - vilka är bättre?

Fattar du beslut med ditt förstånd eller med ditt hjärta? Vi är vana vid att försöka göra åtskillnad mellan de båda, men experter menar att de bästa besluten alltid tas när logiken är samstämd med våra känslor och intuitionen med våra erfarenheter.
Emotionella och rationella beslut - vilka är bättre?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Emotionella och rationella beslut… skiljer de sig egentligen så mycket åt? Du säger dig säkert ofta att du måste hålla huvudet kallt och inte låta hjärtat styra när du fattar ett beslut. Du tror att du därigenom har större chans att komma till rätt beslut. Det är som om du dagligen måste brottas med dessa båda “stridande” parter för att kunna bestämma dig för vad du ska göra.

I viss mån är detta sant. Ingen agerar eller fattar beslut enbart på grundval av sina känslor. Inte heller är det någon som uteslutande följer sin kalla, strama och rationella logik. Faktum är att hjärnan är ett organ med ett ofantligt antal kopplingar. Varje område och struktur är sammanbundna med andra.

Prefrontala cortex (som är kopplad till de mest komplexa exekutiva funktionerna, vilka bygger på analys, uppmärksamhet och reflektion) är i ständig förbindelse med de djupare delarna i hjärnan som är förknippade med emotioner. Därför är världen av emotioner och känslor närvarande i allt beslutsfattande. Alla begrundade och rationella val bär spår av dina emotioner.

Men trots förekomsten av dessa kanaler, där information passerar mellan känslor och logik, finns det en egendomlighet som det inte går att ignorera. Känslorna tar alltid överhanden. Människor är framför allt emotionella varelser och detta faktum gör att vi alltid står inför många vägskäl och dilemman.

“Det som kanske är mest angeläget för oss som människor är att dagligen påminna oss själva och andra om vår komplexitet, bräcklighet, ändlighet och säregenhet.”

-António Damásio-

Det är viktigt att ta hänsyn till sina känslor vid beslutsfattande

Emotionella och rationella beslut

Det ses generellt ner på emotionella beslut. Det är som om det alltid ses som att du fattar felaktiga beslut om du låter dig “ryckas med” av dina impulser, behov som antas vara orimliga, eller av din intuition. Men även om det kan tyckas ironiskt så styrs de flesta av de val du gör varje dag av samma känslor som formar ditt beteende och handlande.

Att agera utifrån sina känslor leder emellertid inte nödvändigtvis till misstag. Känslor fungerar som katalysatorer i dina relationer. De får dig att knyta an till människor och tillåter dig att göra val inom olika områden i ditt liv, så att din personlighet och dina preferenser och behov är i samklang.

För när allt kommer omkring är det balans som känslorna försöker uppnå. De syftar till att säkerställa din inre balans och, givetvis, din överlevnad.

I den akademiska världen finns det dessutom studier som pekar på att vi bör tillrättalägga missuppfattningen att emotionella beslut på något vis alltid skulle vara irrationella handlingar.

Studier, bland annat de som utförts av Dr. Michel Tuan Pham vid Columbia University, visar att människor bör upphöra att se på sina emotionella och rationella sidor som om de vore åtskilda. Med andra ord kan känslor även vara logiska och rationella.

Dock finns det klara och uppenbara undantag. I vissa lägen fattar vi beslut som grundar sig på negativa emotionella tillstånd. Detta är stunder då det inte föreligger någon inre harmoni. Ett olöst problem, ett begär eller ett behov som inte blivit tillgodosett kan få dig att göra felaktiga val.

Emotionella tillstånd som kan få dig att fatta beslut som du ångrar

En sak måste du ha klart för dig: de bästa besluten fattar du när du förenar logik med känslor. Men för att komma till dessa beslut på ett effektivt sätt måste du använda dina känslor till din favör. Så sker emellertid inte alltid, för det finns tillstånd som begränsar dig på olika sätt och det medför att du inte är mentalt fokuserad. Här är några exempel:

  • Ledsamhet. Om du fattar ett beslut när du är ledsen, deprimerad eller nedstämd, så kommer du att nöja dig med det allra minsta och inte ställa några krav på dig själv.
  • Upphetsning. När du är full av glädje, entusiasm och iver kan detta inverka på din förmåga att fatta goda beslut. Vid sådana tillfällen låter du ofta dina impulser skena iväg med dig.
  • Ångest. Ångest, stress och andra humörstörningar hämmar din förmåga att fatta beslut. De får dig inte bara att fatta beslut som du senare kan komma att ångra, utan dessutom gör de så att det blir svårare för dig att tänka, utvärdera och reflektera.
De bästa beslut görs när hjärna och hjärta samarbetar

Emotionella beslut som görs med logik och förnuft är de bästa

Som den berömde forskaren António Damásio påpekar så är känslorna inte förnuftets fiender. I själva verket utgör de en oundgänglig del av varje beslut du fattar och därför måste du vara fullt medveten om dem.

Om du förstår dem, kan hantera dem och vet hur du ska bemöta de utmaningar de innebär i stunder av missmod och oro, så kommer de att bli dina bästa bundsförvanter.

Dina beslut stakar ut vägen för dig genom livet. Onekligen kommer du alltid att ta såväl bra som dåliga beslut. Men det viktigaste är att du inte agerar impulsivt. Du måste se till att dina behov stämmer överens med dina önskemål och din erfarenhet med din intuition.

Du kan aldrig skilja på känslor och logik. Men om du använder dem väl kan de föra dig närmare lyckan. Helt klart går det att förena emotionella och rationella beslut för att du ska öka ditt välbefinnande!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.