Epigenetik: frågan huruvida tragedier kan ärvas

Dessa studier, som har pågått under generationer, visar hur människor kan ärva tragedier, precis som djur gör.
Epigenetik: frågan huruvida tragedier kan ärvas
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Man känner till de fysiska och psykologiska konsekvenserna som folk kan drabbas av under svåra omständigheter, men är det så att tragedier kan ärvas?

Nästan varje generation har gått igenom tuffa perioder. Om det inte var krig så var det hunger, folkmord eller hårda ekonomiska kriser.

Dessa negativa erfarenheter kan lämna efter sig ett genetisk spår hos de som har drabbats, som sedan för detta vidare till nästa generation. Detta har visat sig genom studier på djur.

Forskning på människor kan dock vara oetiskt, så det är väldigt svårt att reda ut varför och hur tragedier kan ärvas.

Grupp med människor.

Kan tragedier ärvas? Vad säger socialpsykologin?

Det mest anmärkningsvärde är de stora experimenten som gjorts inom socialpsykologin. Resultaten är verkligen häpnadsväckande.

Dessa studier, som har pågått under generationer, visar hur människor kan ärva tragedier, precis som djur gör.

Socialpsykologin kan inte avgöra de drabbade generna, men det förekommer ett arvsmönster som är uppdelat på könen. Detta är en revolutionerande upptäckt för psykologin, sociologin och genetiken.

Pappa med dotter.

Finland och andra världskriget. Kan tragedier ärvas?

Dr. Torsten Santavirta vid Uppsala Universitet fann att barnen till de barn som hade evakuerats från Finland under andra världskriget blev inlagda på sjukhus för psykologiska åkommor i högre utsträckning än kontrollgruppen.

Forskningen visade att detta endast drabbade flickor. Det kan bero på faktumet att mentalsjukdomar är mer vanligt förekommande hos flickor än hos pojkar. Men sammanträffandet är ändå intressant.

“Den psykiatriska risk som överfördes till nästa generation är oroväckande och det finns ett behov av att tänka igenom de potentiella riskerna då man designar lagar som är till för att skydda barn.”
-Dr. Torsten Santavirta-

Amerikanska sydstatssoldater

En annan studie visade att ättlingarna till de sydstatssoldater som hade befunnit sig på ett fångläger i Georgia, USA, uppvisade liknade symtom som de i Finland.

Barnen till de överlevande fångarna hade kortare liv än barnen till veteraner som inte hade varit fångar. Vissa av dem dog till och med tidigare än deras äldre syskon som hade fötts innan kriget.

Detta kan innebär att barnen ärvt sina föräldrars trauman.

Kan tragedier ärvas från en generation till en annan?

Barnbarnen till överlevande från koncentrationsläger

Mount Sinai Hospital Center i New York studerade den genetiska uppsättningen hos en grupp judar som hade befunnit sig i koncentrationsläger och jämförde detta med deras barn.

Studien fokuserade sig på en specifik gen som reglerar stresshormon. Den fann att överlevarna och barnens gener hade påverkats av det nedärvda traumat.

Man utförde separata analyser för att utesluta möjligheten att barnen, den andra generationen, skulle ha modifierat genen med en egen traumatisk upplevelse.

Den konstiga könsdistinktionen

Det finns även en annan oförklarlig aspekt när det gäller detta ämne.

Precis som traumat bara hade överförts till döttrarna i fallet med Finland, förelåg det en motsatt relation när det gällde krigsfångarna. Det verkade som att traumat bara hade ärvts av pojkarna.

Dess studier gör att vi kan se ämnet fysisk och mental hälsa från ett nytt perspektiv. Det verkar som att vi som människor kan ärva de svårigheter som våra förfäder har haft.

För närvarande finns det dock fler frågor än det finns svar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.