Hur man håller samman ett arbetslag

Hur man håller samman ett arbetslag

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Arbetslag vill normalt sett definiera klara och tydliga mål som de vill uppnå. Vanligtvis sätter arbetsledaren upp målen och laget följer en struktur. Huruvida man uppnår dessa mål kommer att bero på lagets etablerade nivå av samarbete och kollaboration. Av den anledningen är det essentiellt att man håller samman ett arbetslag för att lyckas med ett projekt.

Det finns många olika motivationsstrategier som en arbetsledare kan använda för att nå detta mål. Ledaren måste först och främst gynna tillit och samarbete hos sin arbetare. Detta kommer låta arbetarna utföra sina uppgifter mer effektivt. De kommer även att känna sig mer bekväma, självsäkra och värderade på arbetet.

Här kommer vi att förklara några grundläggande principer för hur man håller samman ett arbetslag. Låt oss ta en närmare titt!

Så här håller du samman ett arbetslag:

1. Föregå med gott exempel

Den här aspekten är essentiell. Arbetsledaren måste kontinuerligt influera arbetslagets klimat och måste vara medveten om att vara på dåligt humör inte motiverar lagkamraterna. Dessutom måste ledaren exemplifiera ansvarsfullhet, ansträngning och rättframhet. Enbart på så sätt kan ledaren kräva att arbetarna beter sig på samma sätt.

Arbetsgrupp på jobbet

2. Lyssna på dina lagkamrater

Det är omöjligt att utveckla ett projekt och bibehålla lojala klienter om de anställda inte är nöjda med sitt jobb. För att uppnå detta måste ledaren noggrant lyssna på sina lagkamrater. Hon måste visa förståelse för deras problem och bekymmer och vidhålla en sympatiskt hållning.

3. Investera i dig själv

Kunskap är alltid en fördelaktig investering. Därför måste ledaren tänka på sin vidareutbildning och tänka på att förfina sina förmågor. Hon kan ta lektioner, delta i workshops, seminarier, etc. Ledare bör alltid visa intresse, skapa relationer med andra likaväl som att använda olika former av motivationstekniker.

4. Erbjud feedback

Erkännande och konstruktiv kritik kommer alltid att tillåta de anställda att lära sig och utöva sin uppgifter bättre i framtiden. Detta är en viktig faktor i hur man håller samman ett arbetslag och tillåter varje medlem att vara medveten om sina resultat.

5. Skapa en god arbetsmiljö

Goda arbetsförhållanden influerar direkt människors produktivitet och välmående. Därför är det viktigt att investera i en angenäm miljö och en god anläggning. På det sättet kommer de anställda att vara nöjdare och mer motiverade.

6. Sätt upp utmanande men nåbara mål

Detta kommer få de anställda att känna sig motiverade och förverkligade när de når målet.

För att nå maximal prestation är det viktigt att sätta upp lagets mål. Dessa mål bör vara nåbara men också kräva ansträngning. Vi måste vara medvetna om vårt lags begränsningar och veta vad varje medlem är kapabel till.

Samarbete på jobbet

7. Investera i lagets utveckling

Saker som lön, schemarörlighet eller befordringsmöjlighet kommer att få de anställda att känna sig värderade. Värderade och respekterade medarbetare håller samman ett arbetslag.

8. Sätt tydliga mål

Att etablera mål är relaterat till hur en uppgift utförs. Målet är den största källan till motivation. Därför leder bestämmandet av tydliga och specifika mål till bättre produktivitet och därmed bättre lagprestation.

9. Träna individerna inom laget

Att involvera de olika lagmedlemmarna och verka för ett gott utbyte av kunskap, idéer och åsikter är några av de viktigaste aspekterna när det kommer till att hålla samman ett arbetslag. Detta kommer att hjälpa varje lagmedlem att känna sig mer värdefull och medveten om sin betydelse för gruppen. Dessutom får det förhållandet mellan medlemmarna att bli starkare.

10. Ge rätt support

När sättet vi utför våra uppgifter på förändras, innebär det generellt sett att lagmedlemmarna måste lära sig nya förmågor för att kunna förstå och tolka hur vi fullföljer den uppgiften. Lagledaren måste ge de anställda möjlighet att utvecklas. På så sätt kommer det vara möjligt för dem att prova nya tillvägagångssätt för att nå de nya målen som har satts upp.

11. Tydliggör företagets vision

Att utveckla, definiera, artikulera och kommunicera företagets vision är relativt simpelt. Den stora utmaningen är dock att inspirera andra att följa den visionen. För att sporra dit team, måste du som ledare ha en enkel, tydlig och relevant överblick av vägen dit. Dessutom måste en ledare vara pålitlig och trovärdig.

Tydliggör målen

12. Visa uppskattning för alla lagmedlemmar

Alla människor måste känna uppskattning. Arbetskamrater och lagmedlemmar är inget undantag. De behöver veta att att ledaren har ett personligt intresse i var och en av dem och att de tar ansvar och är engagerade i dem. Att erkänna varje medlems positiva karaktärsdrag visar dem att de är värdefulla och ökar även deras motivation.

Sammanfattningsvis kommer dessa punkter att vara till stor hjälp för hur du håller samman ett arbetslag. Prova dem och upptäck hur de kan inverka positivt på ditt team. Är du redo?

Detta kanske intresserar dig
En bra chef kommer att göra de anställda bättre
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
En bra chef kommer att göra de anställda bättre

En bra chef är någon som hjälper en grupp att bli starkare och som bibehåller särskilda attityder som är fördelaktiga för arbetet.  • Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(03)00017-2
  • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal. https://doi.org/10.2307/256995
  • Thylefors, I. (2008). Psykosocial arbetsmiljö. In Arbete Och Teknik På Människans Villkor.