Hur man håller samman ett arbetslag

Hur man håller samman ett arbetslag
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Redaktionen

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Arbetslag vill normalt sett definiera klara och tydliga mål som de vill uppnå. Vanligtvis sätter arbetsledaren upp målen och laget följer en struktur. Huruvida man uppnår dessa mål kommer att bero på lagets etablerade nivå av samarbete och kollaboration. Av den anledningen är det essentiellt att man håller samman ett arbetslag för att lyckas med ett projekt.

Det finns många olika motivationsstrategier som en arbetsledare kan använda för att nå detta mål. Ledaren måste först och främst gynna tillit och samarbete mellan lagmedlemmarna. Detta kommer låta dem utföra sina uppgifter mer effektivt. De kommer även att känna sig mer bekväma, självsäkra och värderade på arbetet.

Här kommer vi att gå igenom några grundläggande principer för hur man håller samman ett arbetslag. Låt oss ta en närmare titt!

Så här håller du samman ett arbetslag

1. Föregå med gott exempel

Den här aspekten är essentiell. Arbetsledaren måste kontinuerligt influera arbetslagets klimat och måste vara medveten om att vanan att vara på dåligt humör inte motiverar lagkamraterna. Dessutom måste ledaren exemplifiera ansvarsfullhet, ansträngning och rättframhet. Enbart på så sätt kan ledaren kräva att lagmedlemmarna beter sig på samma sätt.

Arbetsgrupp på jobbet

2. Lyssna på dina lagkamrater

Det är omöjligt att utveckla ett projekt och bibehålla lojala klienter om de anställda inte är nöjda med sitt jobb. För att lyckas måste ledaren lyssna noggrant på sina lagkamrater. Han eller hon måste visa förståelse för deras problem och bekymmer och ha en sympatisk hållning.

3. Investera i dig själv

Kunskap är alltid en fördelaktig investering. Därför måste ledaren tänka på sin vidareutbildning och tänka på att förfina sina förmågor. Han eller hon kan gå kurser, delta i workshops, seminarier etc. Ledare bör alltid visa intresse, skapa relationer med andra likaväl som att använda olika former av motivationstekniker.

4. Erbjud feedback

Erkännande och konstruktiv kritik kommer alltid att tillåta de anställda att lära sig och utföra sin uppgifter bättre i framtiden. Detta är en viktig faktor i hur man håller samman ett arbetslag och tillåter varje medlem att vara medveten om sina resultat.

5. En bra arbetsmiljö håller samman ett arbetslag

Goda arbetsförhållanden influerar direkt människors produktivitet och välmående. Därför är det viktigt att investera i en angenäm miljö och bra lokaler. På det sättet kommer de anställda att vara nöjdare och mer motiverade.

6. Sätt upp utmanande men nåbara mål

Detta kommer få de anställda att känna sig motiverade och förverkligade när de når målet.

För att nå maximal prestation är det viktigt att sätta upp lagets mål. Dessa mål bör vara nåbara men också kräva ansträngning. Vi måste vara medvetna om vårt lags begränsningar och veta vad varje medlem är kapabel till.

Håller samman sin arbetsgrupp

7. Investera i lagets utveckling

Aspekter som lön, flexibla arbetsscheman och befordringsmöjligheter kommer att få de anställda att känna sig värderade. Värderade och respekterade medarbetare håller samman ett arbetslag.

8. Sätt tydliga mål för att hålla samman ditt arbetslag

Att etablera mål är relaterat till hur en uppgift utförs. Målet är den största källan till motivation. Därför leder bestämmandet av tydliga och specifika mål till bättre produktivitet och därmed bättre lagprestation.

9. Träna individerna inom laget

Att involvera de olika lagmedlemmarna och verka för ett gott utbyte av kunskap, idéer och åsikter är några av de viktigaste aspekterna när det kommer till att hålla samman ett arbetslag. Detta kommer att hjälpa varje lagmedlem att känna sig mer värdefull och medveten om sin betydelse för gruppen. Dessutom får det banden mellan medlemmarna att bli starkare.

10. Rätt stöd håller samman ett arbetslag

När sättet vi utför våra uppgifter på förändras, innebär det generellt sett att lagmedlemmarna måste lära sig nya förmågor för att kunna förstå och tolka hur vi fullföljer uppgiften. Lagledaren måste ge de anställda möjlighet att utvecklas. På så sätt kommer det vara möjligt för dem att prova nya tillvägagångssätt för att nå de nya målen som har satts upp.

11. Tydliggör företagets vision

Att utveckla, definiera, artikulera och kommunicera företagets vision är relativt simpelt. Den stora utmaningen är dock att inspirera andra att följa visionen. För att sporra ditt team, måste du som ledare ha en enkel, tydlig och relevant överblick av vägen dit. Dessutom måste en ledare vara pålitlig och trovärdig.

Tydliggör målen

12. Visa uppskattning för alla lagmedlemmar

Människor har ett behov av att få känna sig uppskattade. Arbetskamrater och lagmedlemmar är inget undantag. De behöver veta att ledaren har ett personligt intresse i var och en av dem och att personen tar ansvar och är engagerade i dem. Att erkänna varje medlems positiva karaktärsdrag visar dem att de är värdefulla och ökar även deras motivation.

Sammanfattningsvis kommer dessa punkter att vara till stor hjälp när du håller samman ett arbetslag. Prova dem och upptäck hur de kan inverka positivt på ditt team. Är du redo?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review. https://doi.org/10.1016/S1053-4822(03)00017-2
  • Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of Management Journal. https://doi.org/10.2307/256995
  • Thylefors, I. (2008). Psykosocial arbetsmiljö. In Arbete Och Teknik På Människans Villkor.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.