Hur kan man utvärdera en student på rätt sätt?

Hur kan man utvärdera en student på rätt sätt?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vi utvärderar nuförtiden genom tentor som studenterna är ganska rädda för. Vi pratar om prov där studenter måste svara på frågor rörande ämnet. Men är dessa tester det bästa sättet att utvärdera en student? Finns det andra alternativ?

Innan vi börjar prata om fördelarna och nackdelarna med tentor och andra alternativ för att utvärdera en student så bör vi redogöra för vad en utvärdering är och vad den har för syfte. Om du frågar någon på gatan vad en studentutvärdering är så kommer personen antagligen ge dig ett indirekt svar. Denna person kanske säger att det visar om studenten har de nödvändiga kunskaperna.

Så om studenten har detta så kommer vederbörande att klara testet. Annars kommer personen inte att klara testet. Men faktum är att det mönster vi precis har nämnt är långt från det som pågår just nu. Och det innebär att det mål som skolsystemen har nuförtiden inte håller måttet.

Person som fyller i prov.

En bra utvärdering inom utbildning fokuserar på att identifiera den nuvarande kunskapen och vilka förmågor som studenten har. Varför? För att reda ut vilken nivå som studenten har uppnått. Och vad är meningen med detta? Det är en väldigt enkel sak som många lärare tenderar att glömma bort. Med andra ord är tanken att man ska utvärdera huruvida det utbildningssystem som används fungerar för studenten.

Detta innebär att betyget inte endast är ett betyg på studentens kunskap. Målet är också att utvärdera om utbildningsplanen verkligen fungerar. En utvärdering kan därför vara ett viktigt redskap för att reda ut huruvida man utbildar studenten på rätt sätt. Men att bara se utvärderingar som ett sätt att klassificera studenter är inte tillräckligt.

Vad är problemet med de traditionella utvärderingarna för att utvärdera en student?

Om du tror att utvärderingar är ett redskap för att guida studenterna och justera inlärningsmetoderna så kommer du se att det finns vissa problem med de tentor vi använder oss av i nuläget. Här är några av deras svagheter:

  • De utvärderar bara studenten. Den enda person som testas är studenten. Det förekommer inte någon utvärdering av huruvida läraren gör rätt. Det finns även många lärare som skapar tentor som alla misslyckas med eller som är helt omöjliga att klara av.
  • Det är bara läraren som utför utvärderingen. Studenten måste rätta sig efter en enda lärares tankesätt. Den enda standard som följs är lärarens.
  • Det är bara resultaten som spelar roll. De traditionella tentorna kan säga något om en students nuvarande kunskaper, men de säger inte något om processen. Det spelar ingen roll huruvida studenten har en djupare förståelse av koncepten eller om denne bara memorerar dem kvällen innan. Resultaten kan bli desamma.
  • De utvärderar bara kunskap. Man tänker inte på studentens situation eller dennes personliga styrkor och svagheter. Du kan inte hjälpa en student med inlärningen om du inte vet vilka förutsättningar personen har.
  • Det är bara en kvantitativ utvärdering. Med de traditionella tentorna så handlar allt om ett betyg.
  • De traditionella proven uppmanar studenterna till att tävla istället för att samarbeta. Det är en tävling som är ett indirekt resultat av det system vi lever i. Och många gånger fokuserar studenterna mer på själva betyget än att lära sig ämnet.

Alternativ till en traditionell tenta för att utvärdera en student

Med tanke på de problem som uppstår med dessa traditionella utvärderingar så är det dags att leta efter alternativ. Det finns tre saker man bör tänka på för att utvärderingen ska kunna bli så bra som möjligt: (a) utvärdering av kompetens (b) portföljsystem och (c) informationsteknologi.

Utvärdering av kompetens

Poängen med ämnet är att studenterna ska lära sig kunskap, men också att de ska lära sig färdigheter. Ett mål med matten kan exempelvis vara att få studenterna att komma ihåg vissa formler och processer, men det är också viktigt att de förstår de saker de lär sig för att de ska kunna lösa problem.

Utvärderingen bör identifiera vilka kunskapsområden som studenten har tagit till sig och vilka som studenten har lyckats sämre med. När du har rett ut detta första steg så kan du rikta om utbildningen för att förstärka den kunskap som studenten besitter och att fylla i de hål där det saknas kunskap. Detta kommer bara fungera med en välplanerad utbildning med ett flexibelt inlärningssystem som är anpassat efter individen.

Portföljsystem

Utvärdering av kompetens kommer visa dig vad du behöver utvärdera, men du behöver fortfarande veta hur. Portföljsystem är ett sätt att utvärdera individen och fokusera på dennes utveckling. Men vad är ett portföljsystem?

Psykologen Bertie Kingore definierar portföljer på följande sätt: “Systematisk insamling av studentens arbete för att bidra med information om studentens attityd och motivation, kunskapsnivå och utveckling över tid”.

Portföljerna är därför helt enkelt bara “mappar” där studenten placerar allt arbete som har gjorts rörande detta ämne, och läraren kommer kontinuerligt att gå igenom detta material för att se hur studenten utvecklas. Detta hjälper läraren att få en bättre förståelse av varje students inlärning och kan då använda detta för att förbättra undervisningen. Det är såklart också bra för att se om studenten har uppnått kunskapsmålen.

Problemet med dessa portföljer är att det är komplicerat att gå igenom allt detta material. Vi kommer gå igenom en möjlig lösning i nästa stycke.

Man kan också utvärdera en student med hjälp av informationsteknologi.

Utvärdera en student genom att använda informationsteknologi

Datorer och internet kan vara väldigt användbart för att förbättra dessa utvärderingar. Informationsteknologi kan hjälpa oss att lösa problemet med att behöva gå igenom dessa mappar. Det finns online-program som går igenom den information som studenterna och lärarna placerar i elektroniska mappar. Det blir därmed enklare att utvärdera dem.

Innan vi avslutar denna artikel så vill vi ge dig något att reflektera över. Givet alla de svagheter som de traditionella tentorna har, och alla de alternativ som finns, varför använder vi oss då fortfarande av dessa tentor?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.