Golemans och Boyatzis ledarstilstest

Bra ledarskap är inte något man föds med, utan något man utvecklar när man utövar empati och lär sig inspirera andra att uppnå sin potential. I detta syfte skapade Daniel Goleman ett ledarstilstest som kan hjälpa människor att förstå sin egen stil och göra förbättringar.
Golemans och Boyatzis ledarstilstest
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Golemans och Boyatzis ledarstilstest har en konkret målsättning: att utvärdera vilken effekt olika typer av ledare har på våra känslor.

Första gången dessa båda experter presenterade detta test var i deras bok Primal Leadership, som publicerades 2011. Tanken var att lyfta fram en viss personlighet, nämligen den hos ledare som skapar resonans.

Den amerikanske psykologen Daniel Goleman menar att organisationsvärlden och ekonomin måste sätta högre värde på de emotionella aspekterna av humankapitalet.

Han anser att en god ledare inte bara kan göra ett företag framgångsrikt, utan att denne även kan påverka enskilda arbetstagare. En god ledare kan ha positiv inverkan på människors arbetsmiljö, välbefinnande och motivation.

Därför är det intressant att notera att såväl Goleman som Richard Boyatzis och Annie McKee framhäver idén om resonant ledarskap.

Detta är en ledare med tillräcklig självkännedom för att kunna inse vad som är bra och dåligt i en viss situation.

Det är en person som kan lägga sina negativa känslor åt sidan för att inge entusiasm, förtroende och empati hos andra.

I slutändan innebär resonans att man arbetar med sin egen emotionella balans, så att man kan fylla andra med positivitet och inspiration.

Alltså kan man genom att utvärdera människors ledarskapsstilar få information om vad de för vidare till sina kollegor.

Vid dagens slut är en god ledare inte den som har mest makt eller den som styrelsen råkar utse som ledare.

Istället är det den man eller kvinna som har förmågan att locka fram det bästa hos dem de omges av.

“Ledarskap är inte dominans, utan konsten att övertyga människor att arbeta mot ett gemensamt mål.”

-Daniel Goleman-

En bra ledare är en som inte bara ger order

Golemans och Boyatzis ledarstilstest

Primal Leadership diskuterar Goleman, Boyatzis och McKee sex olika ledarskapsstilar. Dessa stilar utgör grunden för det ledarstilstest de skapade.

Testet är en oerhört värdefull resurs för företagsledare, personalchefer eller individer som är intresserade av att förstå och utöva ledarskap.

Det är viktigt att klargöra att en ledare inte bara är en som underlättar arbetslagets framsteg.

För ledarens roll är inte begränsad till att tillhandahålla de resurser och den träning och vägledning som krävs för att organisationen ska uppnå sina mål.

Utöver detta har en ledare ett stort inflytande över alla andra, precis som är fallet för t.ex. vänner, familjemedlemmar och grannar.

Goleman, Boyatzis och McKee menar att de mest positiva och resonanta ledarna har förmågan att ge näring åt och förbättra arbetsteamet. Och de ser det inte som sin uppgift att bara styra och ge order åt andra människor.

Detta mer helhetsorienterade synsätt är vad som åstadkommer positiva förändringar och skapar en arbetsmiljö som gynnar alla.

Följaktligen ger deras ledarstilstest inte bara upplysningar om vilken typ av ledare du är. Dessutom får du tips om saker du kan förbättra.

Daniel Goleman har en mer holistisk syn på ledarrollen

Hur är detta ledarstilstest utformat?

Golemans och Boyatzis ledarstilstest utgörs av en skala som är uppdelad i sex områden.

Varje område mäter en typ av ledarskap utifrån nio frågor. Provtagarna kan få låga, medelmåttiga eller höga poäng för varje ledarskapsstil.

Totalt omfattar testet 54 frågor som besvaras med “ja” eller “nej”. Låt oss ta en titt på de sex olika ledarstilarna som testet mäter.

1. Den auktoritativa (visionäre) ledaren

De visionära ledarna använder sig av sin erfarenhet, motivation och entusiasm för att inspirera sina medarbetare. De har ordning på sina prioriteter och kan kommunicera dem till andra på ett positivt sätt.

Den här typen av ledare brukar också ge sina medarbetare en stor grad av frihet för att uppnå sina mål på sitt eget vis.

2. Den coachande ledaren

Den här sortens ledare agerar som personliga tränare. De arbetar med varje individ på en personlig nivå. De lyssnar på den enskilde individen och hjälper denne med sin personliga utveckling inom organisationen.

3. Den samförstående ledaren

Denna ledarskapsstil utmärks av empati. Den här ledartypen är känslig för andras problem och prioriterar människor över mål. Dessa ledare är bra på att skapa en harmonisk och balanserad arbetskultur.

Ledarstilstest är viktiga verktyg

4. Den demokratiske ledaren

Denna stil bygger på behovet att alltid uppnå konsensus. Demokratiska ledare uppmuntrar flexibilitet och kvalitet inom teamet. De tillgodoser allas behov och använder sig av incitament.

5. Den trendsättande ledaren

Den här sortens ledare använder sig själva som förebilder. De förväntar sig att alla andra ska följa deras exempel och göra som de gör, eftersom de ser sig själva som föredömen i fråga om överlägsenhet och effektivitet.

Deras syfte är att uppnå kortsiktiga mål, de har tendens till detaljstyrning och de försöker kontrollera allt som föregår inom teamet.

6. Den tvingande (kommenderande) ledaren

Den här typen av ledare brukar (och missbrukar) maktDet är en ledarstil som kräver att medarbetarna åtlyder ledaren och respekterar dennes auktoritet. Dessa ledare fordrar att allt de begär uträttas så snart som möjligt.

Det är viktigt att notera att tvingande ledare inte lyssnar på andras åsikter. Att saker och ting utförs beror på tradition och lydnad. Alla sorters innovativa och ovanliga idéer betraktas som ett hot mot ledarens auktoritet.

Hur ska man tolka detta ledarstilstest?

Testresultatet är informativt på olika sätt. Först och främst får de flesta människor relativt höga poäng i en del olika områden.

I allmänhet får en individ med höga poäng i kategorin tvingande ledarskap även höga poäng i auktoritativ ledarstil. Andra lutar mer mot de coachande och demokratiska ledarskapsstilarna.

Enligt Goleman är en effektiv ledare väl förtrogen med åtminstone tre av dessa sex stilar. De mest uppskattade av ledarskapsstilarna är den visionära, den demokratiska och den coachande.

Det är värt att fundera över dessa stilar och ha dem i åtanke även för andra aspekter i våra liv.

För när allt kommer omkring så ingår vi alla i någon form av social grupp (vänner, familj, kollegor) och vi utövar någon form av inflytande på andra människor.

Om du gör det till din uppgift, så kan du bli den typ av person som inspirerar andra och lockar fram det bästa hos dem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. (2017). El líder resonante crea más. El poder de la inteligencia emocional. Debolsillo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.