Lidande är roten till många mentala problem

Lidande är roten till många mentala problem
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Många mentala problem har sina rötter i lidandet. Speciellt i den mening som vi ger det. Det intressanta är att det inte är något teoretiskt.

Det är faktiskt del av en psykologisk teknik som kallas logoterapi. Den fokuserar på meningen med den mänskliga existensen, och på människans sökande efter mening.

Det finns många olika mentala åkommor, och alla yttrar de sig på sina specifika sätt. De karaktäriseras generellt av en kombination av tankeförändringar, uppfattningar, känslor, beteenden och relationer med andra.

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att effektiva behandlingar mot mentala åkommor är det som lindrar lidandet som de orsakar.

Vi bör även nämna att utbredningen av mentala åkommor fortfarande ökar. Det har allvarliga effekter på folks hälsa och stora konsekvenser på både en socioekonomisk och mänsklig nivå. Och detta stämmer för alla länder.

“Smärtan är känslan. Lidandet är den effekt som smärtan orsakar. Om man kan uthärda smärtan så kan man leva utan lidande. Om man kan stå emot smärtan, kan man stå emot allt. Och om man kan lära sig att kontrollera smärtan så kan man lära sig att kontrollera sig själv.”

-James Fray-

Vem löper störst risk för mentala sjukdomar?

Var fjärde person kommer ha någon form av mentalt hälsoproblem i livet. Vi förstår mental hälsa som ett harmoniserat sätt att relatera till sig själv och andra. Som att upprätthålla en bra social nivå och livskvalitet oavsett vilken fas personen befinner sig i eller vilka dennes förväntningar är.

Det kan ändra sig p.g.a. olika anledningar. Livet för med sig problem och vi reagerar på de smärtsamma situationer som de orsakar. Men vi bör inte se dem som sjukdomar. De är sjukdomar om de varar en lång tid eller är av en extremt känslig natur.

Mans ansikte

Det som avgör mental hälsa och mentala åkommor inkluderar inte endast individuella egenskaper. Det inkluderar även vår förmåga att hantera våra tankar, känslor, beteenden och interaktioner med andra personer.

Det finns även sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och miljömässiga faktorer. Här tänker vi på nationell politik, social trygghet, livskvalitet, arbetstillstånd eller stöd från omgivningen.

Andra faktorer som kan spela en roll när det gäller mentala åkommor är stress, gener, mat, perinatala infektioner och miljörisker.

Hur lidandet ger upphov till många mentala problem

Det finns sjukdomar som visar sig på samma nivåer i nästan varje kultur och land. Å andra sidan finns det vissa som har mer specifika anledningar.

Vissa är relaterade till sociala, familjära, kulturella, socioekonomiska tillstånd etc. Det finns även genetiska faktorer som gör att folk är i riskzonen för vissa typer av sjukdomar och faktorer knutna till kön.

Men en nedgång i den mentala hälsan är särskilt signifikant när det är en produkt av mycket lidande. Om detta lidande förändrar det sätt som en person lever på, samt uppfattar och förstår saker. Vi bör även nämna att det kan komma från olika källor, oavsett om det är biologiska, psykosociala eller sociala.

Kvinna som är ledsen

Vi måste även tänka på att varje person någon gång i livet kan hamna i fel omständigheter. De kan exempelvis ha ett emotionellt problem och en stor smärta som har en direkt påverkan på deras liv och ger upphov till många mentala problem.

Men det finns specifika, nödvändiga faktorer om påverkar huruvida det är en mental sjukdom. Dessa uppstår på många nivåer, men oavsett om det är biologiska, psykologiska eller sociala, nuvarande eller från förr, växer lidandet så mycket att de blir mentalt sjuka.

“Mental smärta är mindre dramatisk än fysisk smärta, men den är vanligare och även svårare att bära.”

-C.S. Lewis-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.