Relationen mellan lek och ett barns utveckling

Relationen mellan lek och ett barns utveckling
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Att leka är något som barn gör naturligt. Förmågan att leka kan vid första anblicken inte verka ha något annat syfte än att barnet ska ha roligt. För ett antal år sedan så började psykologerna dock undra om detta verkligen var fallet. Ända sedan dess så har utbildningspsykologerna undersökt relationen mellan lek och ett barns utveckling.

Det finns en viktigt aspekt som vi måste förstå. Från ett utvecklingsperspektiv så utför vi inte bara dessa handlingar för att det är roligt. Sett ur detta perspektiv så är något användbart för ett barns utveckling om det även är något som barnet tycker är roligt.

Enligt detta resonemang har lekandet en instrumentell funktion. Studier har också visat att om ett barn har en väldigt begränsad lektid under barndomen, resulterar detta ofta i missanpassade vuxna.

När det gäller länken mellan lek och ett barns utveckling så måste vi vara öppna för olika teorier. Dessa teorier kan skilja sig åt när det kommer till de vetenskapliga bevis som de har. Men om vi vill förstå den komplexa relationen mellan lek och ett barns utveckling så måste vi ha ett bredare perspektiv och tänka på all empirisk information som har samlats in.

Teoretiska perspektiv gällande lek och ett barns utveckling

En av de första författarna som studerade detta ämne var Karl Groos. Han såg leken som en sorts övning som var nödvändig för att man ska kunna uppnå en psyko-fysiologisk mognad. Lek är en typ av förberedande övning som gör att barnet utvecklar vissa nödvändiga funktioner.

Fysiska spel underlättar den fysiska utvecklingen, medan psykologiska spel förbereder barnet för det sociala livet. Då lekarna utförs i en säker miljö så kan barnet också träna sina färdigheter utan att riskera att råka illa ut.

Freud hade ett helt annat synsätt. Från det psykoanalytiska synsättet är leken relaterad till uttryckandet av omedvetna impulser. Detta gör att människan lyckas tillfredsställa sina önskningar i det verkliga livet.

Detta teoretiska perspektiv kan verka intressant, men det finns faktiskt inte mycket bevis som stöd för det.

Pojkar som sparkar boll.

Lek som en social aktivitet

För Vygotsky är lek en social aktivitet när det viktiga är samarbetet mellan de olika medlemmarna. Tack vare detta samarbete lär sig varje deltagare att anpassa sig till en roll, som också är en viktigt aspekt inom det vuxna livet.

Vygotsky fokuserade endast på symbolism i spel. Han påpekade hur enkla föremål kan symbolisera nya saker inom leken eller spelet. Vi kan se att han har ett socio-konstruktivistiskt perspektiv, eftersom huvudfunktionen för leken enligt honom är att man ska lära sig att dela roller och meningar.

En annan författare som framförde en teori om leken var Jerome Bruner. Enligt hans synsätt så är leken relaterad till den omogenhet som människan föds med. Detta innebär att vi kan producera många olika typer av beteendet, vilket hjälper oss att vara flexibla och anpassningsbara.

Leken är därför väldigt användbar för att man ska kunna uppleva alla dessa beteenden. Det hjälper oss också att lära oss hur man anpassar sig till en kulturell miljö. Genom att göra detta i ett lekfullt sammanhang behöver personen inte känna sig pressad och kan istället experimentera. Det minimerar samtidigt eventuella negativa konsekvenser.

Piaget, en av de stora utvecklingspsykologerna, skrev om lekens betydelse. Hans perspektiv är att leken inte skiljer sig från andra aktiviteter. I hans ögon är leken en situation där barnet lär sig om verkligheten.

Vikten av leken

Det finns många olika perspektiv när det gäller lek. Det finns dock en viktig länk mellan lek och ett barns utveckling. Vi bör också påpeka att de olika perspektiven inte är inkompatibla med varandra. Relationen mellan lek och barnens utveckling kan vara väldigt intressant och berikande.

Då vi nu känner till det olika möjligheterna som leken öppnar upp för barnet så kommer vi att kunna förstå dess relevans. Om leken inte existerar i ett barns liv så kan detta påverka dess fysisk, psykologiska och social utveckling. Det är därför viktigt med lek i barnens liv, utan press och med stor motivation.

Att lära sig leka kommer ge barnet allt det behöver för att växa inom varje område i livet. Så fall inte i fällan med att byta ut lektiden mot andra “intellektuella” aktiviteter som vi själva ofta anser vara viktigare.

Faktum är att utan leken så kommer den kognitiva och intellektuella utvecklingen att hindras. Tänk på att vi redan växer och utvecklas innan vi föds. För att detta ska fortsätta efter födseln så måste vi se till att leken är en integrerad del av våra liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.