Teorin om hur små segrar stärker din självkänsla

Teorin om hur små segrar stärker din självkänsla
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 19 december, 2022

Teorin om små segrar säger att livet blir bättre när du lär dig att förenkla saker och ting. De största och mest svårlösta problemen blir lättare att ta itu med när du bryter ned dem i mer hanterbara delar.

Det finns inget som är bättre för självkänslan än att samla på sig en massa små segrar. Dessa dagliga triumfer kan motivera dig att kämpa på. Antropologerna menar att människan har en naturlig förmåga att göra framsteg.

Det är nästan omöjligt att hejda den teknologiska, sociala och kulturella utvecklingen. Därför kommer det inte dröja länge innan nya generationer börjar besöka outforskade planeter. De kommer att utrota sjukdomar som idag är obotliga.

“Jag går långsamt, men jag går aldrig tillbaka.”

-Abraham Lincoln-

Huvudtanken är denna: du kommer att ha svårt att uppnå små segrar om du inte stärker din motivation att få dem att äga rum. Du måste tro att du kan. Annars kommer du att överträffas av män och kvinnor som tror på sina förmågor och har stark självkänsla. 

Teorin om små segrar i praktiken

James Watson, medupptäckare av den molekylära strukturen för DNA, hävdar i sina memoarer att man inte lär sig i skolan hur motivationen fungerar. Ingen förklarar hur man ska handskas med mörka stunder och personlig uppgivenhet.

Dr. Watson och Francis Crick misslyckades flera gånger i sina försök att kartlägga DNA. Dessutom trodde de under många år att deras modell skulle misslyckas och att de skulle bli till åtlöje runt om i världen.

De båda vetenskapsmännen beslöt sig emellertid mentalt och känslomässigt för att göra en omfokusering och tillämpa det som vi idag avser med teorin om små segrar. För i grunden finns det inget som är bättre än att bygga upp självförtroendet steg för steg. Varje rätt svar och varje liten puff framåt leder till slut till triumf.

Små segrar ger oss en bättre självbild

Förbättra din självbild med teorin om små segrar

Vi vet alla att barn inte kan springa innan de lärt sig gå. Du måste bygga färdigt husgrunden innan du kan lägga taket. Det är viktigt att ta ett steg i taget. Du måste veta vad som ska göras och när. Framför allt måste du ha klokheten att utveckla ditt tålamod. I vårt dagliga liv finns det tyvärr inte mycket utrymme för dem som vill gå långsamt tillväga. Vi uppskattar inte dem som tar sig tid att se sig för innan de hoppar.

De flesta av oss har faktiskt fastnat i den andra ytterligheten. Vi har stora drömmar och önskemål. Vi har också stora problem. Allt överväldigar oss och glider oss ur händerna. Vi börjar tro att vi är dömda att misslyckas och att vi hat uttömt våra valmöjligheter. Den här sortens tankar tär på vår självkänsla och underminerar vår motivation att lyckas.

Det finns en person som förtjänar erkännande inom psykologin för hennes bidrag med avseende på mänsklig motivation. Hon heter Teresa Amabile och är en professor vid Harvard som specialiserar sig på kreativitet, produktivitet och arbetsplatstillfredsställelse. Hon understryker vad teorin om små segrar har att erbjuda. Bästa sättet att uppnå viktiga mål och lösa invecklade problem är att dela in processen i små etapper.

Med små segrar blir stora problem mindre

Små, vardagliga revolutioner

Karl Weick är en välkänd socialpsykolog som även han är expert inom området för motivation. Enligt Weick är de flesta moderna samhällen inte effektiva när det gäller att ta itu med allvarliga problem. Det rör sig om kroniska bekymmer som arbetslöshet och brottslighet. Vad politiker och ideella föreningar gör är att investera en massa pengar i “stora lösningar”.

Men dessa stora lösningar verkar alltid gå i stöpet. De stora planerna och de goda avsikterna går snabbt upp i rök. Att prata om dem är en sak, att få dem att bli verklighet är en annan. Den verkliga lösningen ligger i teorin om små segrar. För att verkligen komma till botten med dessa problem behövs små revolutioner varje dag. För att upptäcka vad som är fel måste man vara en skicklig och tålmodig mikrokirurg som kan hitta källan till problemet.

Det bästa sättet är att skapa enkla och blygsamma planer på lokal nivå. Länder som Norge och Finland är bra på detta. Där vet man hur man ska relatera till riktiga människor och utveckla tillgängliga strukturer som leder till förändringar över tiden.

“Om du vill ändra på stora saker måste du fästa uppmärksamheten på de små sakerna.”

-Rudolph Giuliani-

Teorin om små segrar är enkel att praktisera

Förbättra din självkänsla med små mål

Det spelar ingen roll hur stora dina utmaningar eller problem är. Om du delar upp dem i rimliga mål blir allt mer hanterbart. Enligt teorin om små segrar behöver du dagliga segrar för att upprätthålla din psykiska hälsa. Detta får du genom att sätta upp enkla, dagliga mål.

Din självkänsla kommer gradvis att stärkas. Efter hand som du gör framsteg kan du göra större förändringar och ta större och säkrare steg. Ditt mål kommer att framträda lite klarare vid horisonten. Satsa på den här enkla och anspråkslösa tekniken, så kommer du att se hur dina begränsningar försvinner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lööf, M., Svensson, N., Bäccman, C., & Kylin, C. (2015). Självkänsla och bekräftelse på sociala medier: En kvantitativ enkätundersökning om självkänsla, bekräftelse på Instagram och skillnaden mellan män och kvinnor. Self-Esteem and Confirmation on Social Network Sites: A Quantitative Survey Study about Self-Esteem, Confirmation on Instagram and the Difference between Men and Women.
  • Neff, K. D. (2011). Self-compassion, self-esteem, and well-being. Social and Personality Psychology Compass. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2010.00330.x
  • Crocker, J., & Park, L. E. (2004). The costly pursuit of self-esteem. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.3.392

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.