Socialt ingripande i utbildningssammanhang

Socialt ingripande i utbildningssammanhang kan helt förändra en elevs väg. Vill du veta varför? Läs vidare!
Socialt ingripande i utbildningssammanhang
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Elena García

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad är socialt ingripande i utbildningssammanhang och varför är det så viktigt? Det ska vi tala om idag.

Att gå i skolan kan vara mycket utmanande för elever såväl som för deras föräldrar eller deras vårdnadshavare.

Eleverna kan bli utsatta för mobbning, få dåliga betyg, ha frånvaro, ha problem hemma, inlärningssvårigheter etc. Ibland behöver elever en tredje part för att lösa vissa problem.

De år man tillbringar i skolan påverkar resten av ens liv. Denna period av ens liv formar ofta ens personlighet på ett kraftfullt sätt. Man kan till och med säga att man lär sig att hitta sin plats i samhället där.

Under dessa år tillbringar man mycket tid med sina kamrater.

Även om varje elevs situation är unik måste skolan göra sitt för att eleverna, oavsett deras sociala eller kulturella bakgrund, ska kunna konstruera en positiv självbild.

Skolorna bör också hjälpa den enskilde eleven att integrera sig i skolans dagliga sociala liv. Det är också viktigt för eleverna att kunna dra nytta av alla utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga för dem (Fernández och Fernández, 2011).

Det är viktigt att påminna oss om att utbildningsprocessen innebär att hjälpa eleven att få en situation som möjliggör en fri och harmonisk utveckling.

I en publikation från 1998 säger professor Rosello Nadal att denna process bör betraktas som en helhet. Detta innebär att det bör inkludera lärare och andra yrkesverksamma som kan täcka “luckorna” i utbildningssystemet.

Psykologer, socialarbetare, logopeder och utbildningspsykologer är bara några exepmel på sådana yrkesverksamma.

Lärare som planerar ett projekt för socialt ingripande.

Socialt ingripande i utbildningssammanhang

I vissa autonoma samhällen skapade regeringar positionen teknisk professor för samhällstjänster.

Som de auktoriteter vi tidigare nämnde säger skapade de dessa positioner för att effektivt kunna ingripa i situationer som innebar hög risk.

De skapade dem också för att förhindra eventuell social och pedagogisk uteslutning av elever i dessa situationer.

Med detta hoppades de att dessa elever skulle ha en bättre chans att engagera sig i och utnyttja obligatorisk högstadieutbildning.

Bortsett från denna position finns också vissa team inom utbildningsorientering och utbildningspsykologer tillgängliga. Deras jobb är att utvärdera, stödja och samarbeta med fakulteten för att förbättra utbildningens kvalitet.

Internationella federationen för socialarbetare anser att det är på utbildningsarenan man först upptäcker familjeproblem och sociala problem (IFSW citerad i Roselló, 1998).

Låt oss inte glömma att ett problem som upptäcks tidigt kan hjälpa dig att förhindra eller minska dess negativa effekter.

Målet med socialt ingripande i skolan är i och med detta att samarbeta mot att varje elev får samma möjligheter som de andra. Detta bör också ske oavsett ursprung, familjesituation eller social miljö.

Man kan uppnå detta genom att arbeta med eleven och med dennes familj. Man måste försöka se till att de som ansvarar för eleven också engagerar sig.

Detta gör det möjligt för eleven att kunna uppnå fullständig anpassning och framgång.

Man kan också säga att detta sociala ingripande tenderar att börja med att identifiera ett visst eller vissa problem. Dessa ingripanden är ofta kopplade till den privata sfären.

Detta innebär att externa föreningar eller företag har utbildnings- och informationsamtal.

“Utbilda barnen och det kommer inte vara nödvändigt att straffa männen.”

-Pythagoras-

Men vad kan man göra från själva utbildningssfären?

Med tanke på att yrkesverksamma finns tillgängliga måste man betona behovet av att rikta in eleverna mot en hälsosam livsstil.

När vi talar om “hälsosam”, tänker människor i allmänhet att detta uttryck avser den fysiska aspekten av hälsa. Du bör dock inte glömma hur viktigt det är med mental hälsa.

Att utveckla friska tonåringar och vuxna, som har sociala färdigheter och hälsosamma rekreationsalternativ när det gäller livsutveckling, är viktigt.

En ung kvinnlig lärare planerar socialt ingripande med socialarbetare.

Socialt ingripande i utbildningssammanhang: socialarbetarens funktion

Socialarbetare kan tillämpa sina färdigheter i olika sammanhang. Ett av dessa är det inom utbildning. Det är värt att notera att det fortfarande finns mycket forskning kvar att göra inom detta område.

Men även nu finns det många möjligheter för människor i yrket.

Inom området socialt ingripande i utbildningssammanhang vill vi lyfta fram några av dess olika funktioner (Iglesias och Ortuño, 2017):

  • Att samarbeta i skapandet av projekt som involverar utbildningscentra. Detta är särskilt viktigt i förhållande till sociokulturella miljöförhållanden samt barnens sociala liv och familjeliv.
  • Att informera och dirigera föräldrar gällande deras funktion och hur de bäst kan agera i sitt föräldraskap.
  • Att ta hand om och lösa enskilda situationer gällande eleven. Några akademiska exempel på dessa situationer är frekvent förekommande frånvaro och försämrad prestationsförmåga. Socialt sett är några potentiella problem: problem att relatera till andra eller att kommunicera med dem, en oförmåga att anpassa sig till förändringar och problem med att komma överens med andra eller aggression.
  • Att samarbeta i utvecklandet av utbildningsprogram för familjer.
  • Att skapa och sprida material som kan vara till nytta för lärarna. Detta inkluderar verktyg som kan vara till nytta för dem.
  • Att ge skolan nödvändig information om de resurser som finns tillgängliga i kommunen.
  • Slutligen, att informera andra om sociala och pedagogiska behov som bör beaktas för att genomföra adekvat utbildningsplanering.

Socialarbetarnas ställning

Vi bör också betrakta socialarbetarnas ställning i utbildningssammanhang som viktigare än vi gör för närvarande.

Som förändringsagenter och professionella inom att åstadkomma förändring bör de också spela en grundläggande roll i utbildningsgemenskapen.

De är också väsentliga för att förbättra människors välbefinnande och hur de kommer överens i sina olika sociala sammanhang där de behöver relatera till andra människor.

Glöm inte att genom att skapa en stabil grund och goda förutsättningar för barnen vi utbildar  idag, sår vi frön för en bättre framtid.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández, I., & Fernández, C. (2011). La intervención social en el contexto educativo: funciones y expectativas de los PTSC en la Comunidad de Madrid. Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação.
  • Ortuño, E. I., & Muñoz, E. O. (2018). Trabajo Social y mediación para la convivencia y el bienestar escolar. Cuadernos de Trabajo Social31(2), 375-387.
  • Roselló Nadal, E. (1998). Reflexiones sobre la intervención del trabajador social en el contexto educativo. Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, N. 6 (octubre 1998); pp. 233-258.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.