Stresshantering vid kritiska incidenter: CISM för företag

Critical incident stress management, eller CISM, är ett mycket värdefullt verktyg inom företag. Vi lär dig hur man tillämpar det.
Stresshantering vid kritiska incidenter: CISM för företag
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Alla företag påverkas känslomässigt vid oväntade händelser. Arbetsolyckor och omfattande permitteringar på grund av exempelvis neddragningar brukar vara de vanligaste utmaningarna. Det är viktigt att ha verktyg för stresshantering vid kritiska incidenter.

När en organisation har en välintegrerad plan för att hantera svåra situationer är fördelarna märkbara: De anställda möter dessa omständigheter på ett mer anpassningsbart och motståndskraftigt sätt.

Likaså återställer själva arbetsscenarierna snabbt produktiviteten. Det är en användbar och effektiv mekanism. Vi ger dig alla nycklar till denna typ av strategi.

Att erbjuda hanteringsstrategier i kritiska situationer inom ett företag kan förebygga efterföljande posttraumatisk stress.

Stresshantering vid kritiska incidenter: Definition och tillämpning

Myndigheter och organisationer har program för att hantera kriser och nödsituationer. Händelser som naturkatastrofer, olyckor och till och med terroristattacker har sina egna specifika handlingsprotokoll. Eftersom företag också bör ha denna typ av mekanism, utformade man programmet “CISM”.

Critical Incident Stress Management (CISM) utvecklades 1997 av JT Mitchell och George S. Everly. Syftet med denna resurs var att beskriva uppsättningen av användbara insatser i svåra situationer för att skydda människors psykiska hälsa.

Dessa båda experter gav ut en bok som har förbättrats under åren. Därför var Critical Incident Stress Debriefing: An Operations Manual (2001) den första referensen för många företag. Nedan kommer vi att beskriva dess implementeringsmekanismer.Förberedande åtgärder och utbildning

En publikation av Aggression and Violent Behavior framhåller att detta program integrerar ett stort antal insatser. En av de viktigaste är träning inför kriser. För detta vidtar man följande åtgärder:

 • Bildande av ett team: Organisationen väljer ut ett antal personer som kommer att ansvara för tillämpningen av stresshantering vid kritiska incidenter. Vanligen är det HR-avdelningen som sköter detta.
 • Utvärdering: En analys av eventuella stressande händelser och kritiska nödsituationer som kan uppstå i själva organisationen kommer att genomföras.
 • Utveckling av protokoll: Med utgångspunkt från de identifierade hoten tar man fram ett åtgärdsprogram. Vi kan inte bortse från det faktum att varje organisation har sina egna särdrag, och dessa måste alltid beaktas.
 • Externt stöd: Råd från psykologer är viktigt under utformandet av dessa program.

Det är mycket viktigt att ledare och chefer också får utbildning på detta område.

Information och utbildning för anställda om planen för kritiska incidenter

Det är viktigt att varje person på företaget vet att det finns en handlingsplan för den här typen av situationer. På så sätt kommer var och en i händelse av en incident att veta vem man ska vända sig till och vilka mekanismer som ska aktiveras.

Samtidigt är det viktigt att genomföra övningar i förebyggande syfte. Även om ogynnsamma situationer inte alltid går att förebygga, kan man erbjuda psykologisk utbildning till anställda. De lämpligaste är följande:

Individuell intervention

Alla företag som implementerar stresshantering vid kritiska incidenter måste också få utbildning i psykologisk första hjälpen. Det här verktyget är till hjälp för personer som är i kris och som just har genomlidit en negativ upplevelse.

International Journal of Environmental Research and Public Health specificerar i en artikel att relevansen av denna metod erbjuder ett adekvat psykosocialt svar i nödsituationer. Stegen för att tillämpa emotionell och psykologisk första hjälpen är följande:

 • Stabilisera offret och ta personen till en säker plats.
 • Ge fysisk vård: Vatten, mat, filtar etc.
 • Underlätta emotionell lindring.
 • Förklara för personen att det denne känner är normalt.
 • Ge information om situationen på ett enkelt men tydligt sätt.
 • Ring personens familj.
 • Kontakta andra tjänster (såsom sjukvård eller polis) vid behov.

Intervention i stora grupper

Många typer av nödsituationer kan uppstå i arbetsmiljöer: kemiska katastrofer, bränder, elolyckor etc. Något som BMC Psychology påminner oss om är att företag i allmänhet inte alltid är tillräckligt rustade när det kommer till att förbereda sig för och hantera den psykologiska effekten av dessa upplevelser.

Stresshanteringsprogram för kritiska incidenter ger ledare och chefer verktyg för att agera både individuellt och som grupp. Om katastrofen involverar ett stort antal personer gäller detta protokoll:

 • Be om hjälp utifrån om situationen kräver det.
 • Informera lokala institutioner om situationen kräver det.
 • Samla hela företagets personal.
 • Informera medarbetarna om situationen som organisationen går igenom på ett enkelt sätt. Detta görs av den eller de personer som utbildats för detta ändamål i den förberedande fasen.
 • Svara på alla frågor.
 • Erbjud stöd och var närvarande och empatisk.
 • Erbjud hjälp gällande logistiska frågor: Transporter hem eller till sjukhus, samtal till anhöriga till anställda vid behov etc.

Periodisk utvärdering av det genomförda programmet

Alla program för hantering av krissituationer måste också ses över regelbundet. Endast genom en kritisk analys av dessa protokoll kan man uppnå verklig effekt.

Ett användbart och praktiskt stresshanteringsprogram i allvarliga situationer garanterar de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande. Därför är det värt att överväga följande:

 • Möte och utvärdering: Efter en kritisk situation på företaget håller man ett gemensamt möte för att analysera konsekvenserna. Förbättringsstrategier kommer att föreslås.
 • Årlig granskning: Varje år verifierar man användbarheten av åtgärdsprogrammet. Företag förändras över tid, och ofta kommer det som designades för två år sedan inte längre att vara effektivt för dagens omständigheter.
Vad en person behöver mest i en kris eller nödsituation är emotionellt stöd, närhet och tydlig information om vad som händer.

Vad vi anser vara kritiska incidenter

När man inför stresshantering vid kritiska incidenter på företag, är det också viktigt att klargöra vad dessa negativa händelser består av. Som ett första exempel kan nämnas de utmaningar som organisationer måste möta gällande dynamiken i konflikter och våld.

En forskningsstudie publicerad i Occupational and Environmental Medicine betonar att många beteenden, såsom mobbning på arbetsplatsen, berör detta område. Detta är upplevelser som har stor inverkan på de anställdas hälsa. Det finns dock fler omständigheter som vi kan beteckna som kritiska incidenter, såsom följande:

 • Självmord
 • Uppsägningar
 • Företagsstölder
 • Arbetsolyckor
 • Dödsfall bland medarbetare
 • Kriminalitet eller terrorism
 • Bevittnande av negativa händelser
 • Att befinna sig i farliga situationer
 • Bilolyckor
 • Naturkatastrofer som påverkar organisationen

Du kanske också frågar dig Vad innebär egentligen krisbearbetning?


Utmaningen att förebygga kritiska incidenter

Som du redan vet måste varje företag ha sin egen plan för förebyggande av arbetsrisker. Detta område integrerar i vissa fall aspekter relaterade till psykisk hälsa. Organisationer har dock inte alltid en specifik strategi för att agera i kritiska sammanhang med stor psykisk påverkan.

Människor spenderar mycket av sin tid på arbetsplatsen. Därför har det som händer dig på jobbet stor inverkan på ditt psykiska välbefinnande. Alla incidenter som kan uppstå måste ha sina respektive hanteringsmekanismer för att minimera den stressande effekten på lång sikt. Vi hoppas att samhället och våra företagsledare kommer att öka medvetenheten om dessa frågor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.