Tre slags mellanmänskliga konflikter och deras egenskaper

Alla konflikter innebär spänning mellan olika parter. Det kan ibland vara positivt eftersom det stimulerar förändring. Det kan dock också vara katastrofalt, särskilt om du inte vet hur du ska hantera det.
Tre slags mellanmänskliga konflikter och deras egenskaper
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Mellanmänskliga konflikter uppstår när intressena eller målen för två eller flera individer eller grupper är motstridiga. Ibland är skillnaderna så stora att det är omöjligt att nå en överenskommelse. Olika slags konflikter härrör från olika slags diskussioner.

Det som kännetecknar alla typer av konflikter är förekomsten av två antingen delvis eller helt ömsesidigt uteslutande positioner. I princip innebär detta att de inte kan existera vid sidan av varandra. Därför råder det ena framför det andra. Eller så väljs ett alternativ som tillfredsställer båda parter.

Genom att känna till de olika typerna av mellanmänskliga konflikter har man bättre förutsättningar att lösa dem. I grova drag finns det tre olika typer.

“En liten stat växer med enighet; de största faller gradvis i fördärv genom oenighet.”

 -Sallustius-

Mellanmänskliga konflikter enligt innehåll

När vi talar om konfliktens innehåll hänvisar vi till motivationen och syftena med den aktuella sammandrabbningen. Dessa kan vara följande:

 • Maktkonflikt. Detta uppstår när en maktkälla ifrågasätter en annans dominans eller legitimitet. Det är inte nödvändigtvis negativt. Faktum är att denna typ av konflikt uppmuntrar till en motvikt i demokratier.
 • Intressekonflikt. Detta inträffar när målen för en person eller grupp står i motsats till en annans. Till exempel, det som gynnar en grupp kan skada en annan.
 • Värdekonflikt. I det här fallet är det värderingshierarkin eller själva värdena som står emot varandra. Här finns det två eller flera konkurrerande etiska system. Varje part uppfattar att validering av den andra skulle innebära offrande av ens egen världsbild.
 • Personlighetskonflikt. Detta uppstår när två inkompatibla personligheter krockar. Till exempel kan en tyst person bli irriterad av en högljudd person.
 • Kommunikationskonflikt. Här finns det ingen verklig konflikt. Istället handlar det helt enkelt om felhantering av kommunikation. Det leder till betoning eller fördjupande av skillnaderna mellan berörda parter.

Mellanmänskliga konflikter enligt interaktion

Konflikter kan också klassificeras efter vilka som deltar i dem. Denna kategorisering är användbar för att definiera vilka de aktiva personerna är i en diskussion. Det hjälper oss också att ta fram möjliga lösningar. Dessa typer av konflikter är:

 • Intergrupp. Detta sker mellan två eller flera grupper. Det handlar om konkurrerande samhällen. Det mest uppenbara exemplet är krig.
 • Intragrupp. Detta uppstår när fraktioner bildas inom en grupp. Det kan förekomma i alla typer av grupper, inklusive familjen.
 • Interpersonella. Denna typ förekommer mellan två individer. Det handlar inte om en grupp. Ett exempel kan vara en tvist mellan ett par eller två arbetskamrater.
 • Intrapersonliga. Detta är helt annorlunda än de andra typerna. Faktum är att i det här fallet är kampen med dig själv.

Konflikter enligt verklighetsnivån

Dessa kan verka förvånande för dig. Ändå är de extremt frekventa. I själva verket är de ultimata faktorerna i dessa fall uppfattning och avsikt. Det betyder att alla konflikter inte är lika verkliga och inte heller har samma praktiska konsekvenser. Inom denna grupp finns:

 • Verklig. Konflikten existerar objektivt. Det finns mål, intressen eller attityder som krockar med varandra.
 • Imaginär. Här finns det ingen objektiv konflikt, utan en missuppfattning. Faktum är att en person tror att det finns meningsskiljaktigheter med en annan när det i verkligheten inte finns det. Med andra ord, personen uppfattar något som verkligt som inte är det.
 • Uppfunnen. Återigen är detta inbillat. Men i det här fallet genereras konflikten medvetet. Dessutom är den baserad på lögner och manipulation. Till exempel när en person anklagar en annan för att vara aggressiv för att skada personens image inför andra.

Olika typer av konflikter har olika intensitetsnivåer. Till exempel kan vissa bara vara lätt stressande, medan andra kan få stora konsekvenser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hernandez, M. S. L. (2017). Teoría del conflicto y tipos de conflicto. Susana Gil Martínez.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.