Varför har jag så svårt att uttrycka ilska?

Känner du ibland som om du inte kan uttrycka din ilska? Om någon sårar dig, reagerar du då med tankar och beteenden som gör situationen värre? Om du svarar ja på dessa frågor, bör du läsa denna artikel.
Varför har jag så svårt att uttrycka ilska?
Angela C. Tobias

Skriven och verifierad av psykologen Angela C. Tobias.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Det kan vara till stor hjälp att veta hur man ska hantera sin ilska. Det finns faktiskt människor som upplever att de inte kan bli arga, även om någon sårar dem eller behandlar dem orättvist. Om du känner igen dig i detta, vet du att man mår illa av att inte kunna uttrycka ilska.

Det är inte helt rätt att säga att dessa människor inte kan bli arga, eftersom de inser när någon har kränkt deras rättigheter på något vis. Men deras copingstrategi, eller livshanteringsstrategi, består i att hålla allt inom sig. Detta beror ofta på osäkerhet eller bristande sociala färdigheter. Följden av att inte få utlopp för dessa känslor är att den emotionella energin vänder sig inåt och får negativ effekt på det egna välbefinnandet.

Det är viktigt att kunna uttrycka ilska för att den inte ska vändas inåt

Varför är det viktigt att kunna uttrycka ilska?

I likhet med övriga grundaffekter fyller ilskan flera viktiga funktioner. De flesta av oss betraktar den som en fundamentalt negativ emotion. Men faktum är att ilskan är nödvändig i situationer som riskerar att hota vår integritet. Med andra ord spelar ilskan en väsentlig roll för vår överlevnad. Följaktligen är den en viktig del av den mänskliga utvecklingen.

Fysiologiskt sett är ilskan lätt att identifiera. Den får kroppen att utsöndra adrenalin och noradrenalin, vilka är hormoner involverade i sådana emotioner som rädsla och aggressivitet. Vidare höjer den blodtrycket och andningsfrekvensen. Kroppen förbereder sig på en konfrontation.

Förutom att ha stor betydelse för vår överlevnadsinstinkt fungerar ilskan också som en katalysator för förändring. Att vara arg är ett obehagligt tillstånd. På så sätt tvingar det dig att ägna en stor mängd energi åt att ändra på det som besvärar dig. Det kan även driva dig att försvara dina personliga gränser när de riskerar att bli kränkta.

Varför är det så svårt att uttrycka ilska?

Somliga personer känner sig oförmögna att uttrycka ilska. Här talar vi inte om det att försöka kontrollera sin vrede för att man vill uppnå något specifikt mål. Istället handlar det om att inte kunna ge uttryck för ilskan trots att den är fullt berättigad.

Om du inte kan bli arg kan du hamna i farliga situationer om och om igen, på grund av att du inte reagerat på liknande händelser i det förflutna. Nedan ska vi beskriva några av de faktorer som förklarar detta fenomen.

  • Fixeringen vid lycka. I dagens samhälle ser man snett på känslor av ledsnad och rädsla. Man antas måsta vara lycklig hela tiden. I det avseendet tillhör vreden en grupp “skadliga” eller “negativa” emotioner som är oacceptabla i alla lägen.
  • Om jag blir arg kommer andra människor att bli arga på mig. Rädslan för andra människors reaktioner är en vanlig anledning till att man inte uttrycker sin ilska. Om man alltid förväntas vara en glad och förstående person är det särskilt svårt att visa andra en annan sida av sig själv.
  • I din familj blev man aldrig arg. Eller också var man tvärtom ständigt arg. Din familj lär dig hur du ska hantera dina känslor. Du lär dig hur du ska reagera på situationer genom att iaktta dina föräldrar. Kanske kommer du från en familj där ingen uttryckte ilska och på så sätt blev detta normalt för dig. Om du å andra sidan växte upp i en familj där vrede var praktiskt taget den enda emotion du bevittnade, så utvecklar du en copingmekanism som bygger på undvikande.
  • Blyghet eller andra sociala problem. Om du har svårt att relatera till andra undviker du förmodligen att bli arg, eftersom detta ger upphov till mycket stress. Du känner dig så spänd och orolig i sociala sammanhang att du inte är i stånd att uttrycka känslor på ett naturligt sätt.

Är det verkligen ett problem att inte kunna uttrycka ilska?

Vrede är en grundaffekt som fyller olika psykologiska och fysiologiska funktioner. Så vad händer om man har en benägenhet att tränga bort sin ilska?

För att besvara denna fråga är det lämpligt att fundera på följande frågor mot bakgrund av konkreta situationer. När har du upplevt att du borde ha blivit arg, men att det inte var möjligt för dig?” och Vad blir konsekvenserna av att du håller tillbaka din vrede?” Efter att ha reflekterat över detta kommer du kanske att identifiera med en av nedanstående situationer:

  • Du saknade förmågan att sätta gränser gentemot andra. Det att hålla tillbaka din ilska kan hindra dig från att göra din mening hörd, vilket kan ske både på jobbet och med vänner, kärlekspartner eller släktingar. Denna oförmåga hänger ofta samman med en passiv kommunikationsstil.
  • En upplevelse av att ha kört fast. Kanhända har du länge haft känslan av att något måste ändras eller att saker och ting inte står rätt till. När man har svårt att uttrycka ilska kan detta hämma de obehagskänslor som man måste uppleva innan man kan åstadkomma förändringar.
  • Du tar aldrig itu med din ilska, utan brusar istället upp vid ett senare tillfälle. När man förtränger sina känslor försvinner de inte bara på något magiskt vis. Faktiskt är det så att genom att uttrycka dem så leder detta till en emotionell förlösning som kan minska spänningen. Om du inte tillåter dig själv att uttrycka din vrede så byggs den upp tills du till slut når en bristningspunkt.
Om man inte uttrycker sin ilska är det lätt att denna byggs upp till bristningsgränsen

Vreden är en förlösning som hjälper dig att andas lättare

Trots att de flesta människor ser på ilskan som något negativt, så har den ett reglerande syfte. Som vi tidigare nämnde är den i själva verket en utmärkt katalysator för förändringar på personlig och social nivå. Den fungerar också som en försvarsmekanism gentemot yttre krafter som hotar den personliga integriteten. Dessutom kan den bidra till att dämpa ångesten hos människor, bara de vet hur de ska handskas med den.

Tyvärr finns det människor som inte upplever att de kan uttrycka ilska eller raseri. Vår kultur säger oss att det är viktigt att alltid vara lycklig, vilket är något som hindrar oss från att uttrycka lämpliga emotioner. Det sätt på vilket vår familj och våra vänner hanterar ilska är också en faktor som betingar vår respons. Vår bortträngning av ilska kan också vara kopplad till blyghet och rädsla för vad andra ska tänka om oss.

Om du har svårt att ge utlopp åt din ilska är det viktigt att du jobbar med det för din hälsas och ditt välmåendes skull. Om du inte tar itu med problemet kommer du antagligen inte att kunna reagera på ett målmedvetet sätt när så krävs. Likaså kan du gå miste om signaler som din kropp och ditt sinne sänder dig om att en förändring är nödvändig i ditt liv. Slutligen kan det bygga på din vrede tills den blir helt omöjlig att hantera.

I ditt liv kommer du att bli ställd inför situationer som erfordrar lugn och klarsynthet. Andra kommer att sluta med tårar och sorg, och åter andra kommer att få dig att känna dig sårad eller fastlåst. I sådana situationer är det helt på sin plats att uttrycka ilska. Om du gör det på ett intelligent sätt har det förmågan att frigöra dig. Att veta hur man hanterar sina känslor på ett förnuftigt sätt kan vara nyckeln till lycka och välbefinnande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.