Är du en vuxen person med ADD eller ADHD?

15 november, 2019

”ADD eller ADHD existerar inte hos vuxna!” Detta är en idé från det förflutna, men den har nu visat sig vara felaktig, ja rentutav helt falsk. I själva verket har vetenskapliga studier bevisat att även vuxna kan lida av dessa tillstånd.

ADD står för Attention Deficit Disorder och ADHD för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Båda tillstånden inkluderar med andra ord uppmärksamhetsproblem, medan ADHD även inkluderar hyperaktivitet.

Att dessa tillstånd kan följa med den drabbade upp i vuxen ålder blir uppenbart när man kikar på de historier och saker som berättas i terapisessioner. De visar återkommande svårigheter, i flera år, på olika områden. Dessa svårigheter är i sin tur en följd av de negativa effekterna av kroniska symtom.

Å andra sidan är det även sant att vuxna med dessa tillstånd tillstånd själva kan ha utvecklat vissa strategier för att framgångsrikt kompensera för de svårigheter som följer med dem.

ADD och ADHD förekommer även hos vuxna. Det drabbar inte exklusivt barn.

Kvinna som mår dåligtFörödande effekter

Forskning har släppt data som visar att cirka 3% av den vuxna befolkningen har ett uppmärksamhetsproblem eller en impulsivitetsstörning. Dessutom kan de uppvisa hyperaktivitet.

Andra studier tyder på en ännu högre andel: 67% av barnen som diagnostiserats med ADHD har symtom som följer med dem i vuxenlivet. Detta kan störa deras prestationsförmåga på flera områden, till exempel relationer, arbete och studier.

Förekomsten av dessa tillstånd hos vuxna är oåterkallelig. Att ha vuxit upp med ADD eller ADHD utan att känna till det kan ha förödande effekter.

Dessutom är utbredningen av ADD högre hos kvinnor, där problem med uppmärksamhet överväger (det vill säga utan att de uppvisar hyperaktivitet).

Bristen på hyperaktivitet döljer ofta problemet och gör att det går obemärkt förbi som en verklig svårighet. Faktum är att vi bara under de senaste åren har börjat upptäcka och behandla ADD hos kvinnor.

Å andra sidan ökar symtomatiska beteenden av ADD och ADHD, emotionella, intellektuella, fysiska och andra risker. Kroniska brister skapar enorm smärta och konflikt.

Svårigheterna att bibehålla uppmärksamhet återspeglas i lågpresterande, impulsivt beslutsbeteende, låg självkänsla eller familjeproblem. Det är svårare för vuxna med ADD eller ADHD att organisera och ordentligt kontrollera sina liv i allmänhet, såvida de inte har förvärvat strategier som kompenserar för denna svårighet.

Kvinna med ADD

Komplex diagnos

Identifiering av ADD eller ADHD hos en vuxen är viktigt för personens dagliga liv. Men det innebär inte att diagnosen är enkel. I själva verket är det i de flesta fall komplext och vi har, precis som för andra problem, fortfarande obesvarade frågor kring det.

Det råder dock ingen tvekan om att dessa tillstånd existerar även hos vuxna och att behandling är möjlig så snart diagnos har ställts.

Från barndom till vuxen ålder med ADD eller ADHD

Man brukade anse att ADD och ADHD omfattade en rad barndomsproblem. Man trodde att de med tillväxt och mognad skulle minska och försvinna.

Tyvärr är det i många fall inte så. En stor andel av barn med ADD eller ADHD kommer fortsätta att ha det hela livet.

Det har också visat sig att när de är milda kan symtomen bidra till att forma en livsstil, ett sätt att vara. I många fall manifesterar sig uppmärksamhetsproblemet annorlunda när tonåringen växer upp och blir vuxen, men de centrala problemen förblir desamma.

Gradvis ackumulerar tillståndet smärtsamma och komplexa sekundära konsekvenser. Detta skadar en persons självbild och självkänsla. Låg självkänsla är en typisk följd hos vuxna som lider av ADD eller ADHD.

En vuxen med ADD eller ADHD har ofta låg självkänsla.

Barn med ADHD
En vuxen med ADD eller ADHD: huvudsymtom

Det är viktigt att klargöra att ADD eller ADHD manifesteras av olika symtom som har grupperats för klassificering. På så sätt kan man ha någon av dessa tillstånd även om man inte har samtliga symtom.

Enligt de mest använda psykologiska texterna grupperas de första symtomen i tre huvudgrupper: uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet.

Symtom rörande uppmärksamhet

Personerna…

 • Lägger inte tillräckligt med uppmärksamhet på detaljer. De gör nonchalanta misstag i skolarbetet, på jobbet eller i samband med andra aktiviteter.
 • Har ofta svårigheter att behålla uppmärksamheten på arbetsuppgifter eller roliga aktiviteter.
 • Verkar ofta inte lyssna när man talar till dem direkt.
 • Följer ofta inte instruktionerna eller fullföljer inte uppgifter eller plikter.
 • Dagdrömmer.
 • Undviker uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.
 • Blir lätt distraherade av irrelevant stimuli.

Symtom rörande hyperaktivitet

 • Rör ofta sina händer eller fötter överdrivet.
 • Är ofta ”på högvarv”, som om de har en motor inom sig.
 • Pratar ofta överdrivet mycket.
 • Har problem med att tyst engagera sig i fritidsaktiviteter.

Symtom rörande impulsivitet

 • Ger ofta svar innan frågor har ställts klart.
 • Har svårt att vänta på deras tur.
 • Stör ofta eller lägger sig i andras aktiviteter.

Forskning säger att uppmärksamhetsproblem inte bara begränsar eller hindrar aktivt lyssnande. Det gör det till exempel svårare att aktivera, organisera, starta och upprätthålla uppmärksamhet på jobbet.

Dessutom kan det förekomma problem med att upprätthålla energi och ansträngning. Det kan också förekomma humörsvängningar och känslighet för kritik. Minnesproblem är vanliga också. Personerna kan ha svårt att ta fram begrepp som de redan lärt sig, och komma ihåg namn, datum och information i allmänhet.

Både de som lider av impulsivitet och uppmärksamhetsproblem, och de som också har hyperaktivitet, känner av effekterna av symtomen ovan. Sekundära effekter förekommer överallt, de flesta är baserade på oförståelse från omgivningen.

Det finns mycket bevis på att ADD och ADHD är ärftligt. Forskningen tar hänsyn till de genetiska faktorer som är närvarande vid dessa tillstånd.

ADD eller ADHD?

Andra ”vuxna karaktärsdrag” av ADD och ADHD

Andra karaktärsdrag hos personer med ADD eller ADHD är följande:

 • Låg tröskel för trötthet när de måste utföra en uppgift under en lång period.
 • Problem med självkontroll och beteendereglering.
 • Svårigheter i reglering av känslor, motivation och aktivering av sig själva.
 • Låg självkänsla.
 • Svårigheter i personliga relationer.
 • Svårigheter med impulsivitet på områden med betydande potentiella risker: utgifter, olika missbruk, mat, fysisk säkerhet, sexuella relationer, etc.
 • Problem med att motstå frestelser.

Som vi har sett har mycket av den information som cirkulerats fram till nyligen kring ADD och ADHD haft barn och ungdomar som huvudfokus. Men utan att försumma allt arbete som kan göras med barn som har ADD eller ADHD är det dags att även prata om vuxna med dessa tillstånd.

Hur är det med dig, identifierar du dig med dessa symtom? Är du en vuxen med uppmärksamhetsproblem? Om svaret är ja rekommenderar vi att du träffar en specialist. ADD och ADHD kan behandlas och ditt liv kan förbättras.

 • Hallowell, Edward M .; Ratey, John J.“TDAH: controlando la hiperactividad”. Ed. Paidós. 2001.
 • Russell A. Barkley.“Tomar el control del TDAH en la edad adulta”. Ledare: Octaedro. 2013.