Aristoteles råd om hur man blir lycklig

Aristoteles ägnade inte bara sitt arbete åt vetenskap, utan också åt studiet av mänskliga dygder, såsom utbildning, och utvecklade till och med en rad idéer om hur man blir lycklig.
Aristoteles råd om hur man blir lycklig
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2024

Aristoteles är en av sin tids mest erkända grekiska tänkare. Hans reflektioner över livet och världen fortsätter att skapa nyfikenhet. Ett av ämnena som denna filosof tog upp var lycka och, mer specifikt, hur man blir lycklig. Det är en livsstil som föreslår ett sätt att leva som gör att individer kan känna sig uppfyllda. Men utan att skada andra eller sig själva.

Om du har satt som mål att vara lycklig, kanske du är intresserad av att känna till den aristoteliska visionen. Du kanske kommer lära dig ett och annat som hjälper dig på vägen mot självförverkligande.

Aristoteles tio tips på hur man blir lycklig

I det antika Grekland var lärare och filosofer intresserade av att forma sina elevers karaktär. Det vill säga att de inte bara undervisade om vetenskap eller religion, utan också om hur man blir goda medborgare. Dessutom hade varje tänkare sin egen uppfattning om aspekter som vilja, kärlek, hat, lycka etc.

Vanligtvis slets dessa lärare mellan två ytterligheter när det kom till lycka. Vissa bekände att man för att vara lycklig måste ge fritt spelrum åt all slags njutning. Andra menade att man uppnådde detta tillstånd genom att bara leva med det som var nödvändigt och glömma överdrifter.

I motsats till denna position hade Aristoteles en annan syn på om hur man kan bli lycklig och uppnå “eudaimonia” eller överflöd. I sitt verk Den nikomachiska etiken förklarar filosofen att lycka erhålls genom utveckling av en rad dygder. Med andra ord, överflöd kommer genom attityd.

Enligt författaren är nyckeln balans, att veta hur man hittar en mittpunkt mellan ytterligheter. Man kan inte falla in i hedonism eller otyglad njutning, men man ska heller inte förtränga begäret. Nedan kommer vi att prata om de tio dygder som Aristoteles rekommenderade att människor skulle odla för att vara lyckliga.

En kvinna som ler mot solen

1. Hur man blir lycklig genom att anamma måttfullhet

Enligt Aristoteles var måttfullhet balansen mellan att ha ett uppblåst ego och att känna självhat. En måttfull person erkänner sina svagheter men kan också se sina styrkor och dra nytta av dem. För att vara lycklig är det med andra ord viktigt att ha god självkänsla.

Wani och Dar (2017) publicerade ett arbete om förhållandet mellan självkänsla, optimism och lycka hos universitetsstudenter. Resultaten visar en stark korrelation mellan graden av självkänsla, lycka och optimism. Därför skulle vi kunna säga att utveckling av en realistisk och vänlig uppfattning om sitt eget väsen är nödvändigt för välbefinnandet.

2. Ärlighet

En annan viktig del av hur man är lycklig är autenticitet. En komplett individ måste alltid uttrycka sig sanningsenligt utan att lämna vänlighet åt sidan när han uttrycker sig. Återigen definierar Aristoteles en mittpunkt: Varken lögn eller aggression.

3. Sällskaplighet

För människor är umgänge lika naturligt och nödvändigt som att äta eller sova. Från det ögonblick vi föds behöver vi en solid krets av socialt stöd omkring oss.

I en studie utvärderade Tacca, Cuarez och Quispe (2020) sambandet mellan självkänsla, självuppfattning och sociala färdigheter hos peruanska gymnasieelever. Resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan graden av sällskaplighet och självkänsla. Att ha förmågan att skapa sociala band är således förknippat med större välbefinnande.

Detta betyder dock inte att alla relationer någon har är fördelaktiga. Vi vet att mänskliga band också kan vara skadliga. Här ligger balansen i att veta hur man väljer vem man ska knyta band med och odla dem med empati och vänlighet.

4. Hur man blir lycklig genom att vara anständig

Å ena sidan finns det människor som låter blyghet dominera dem och avstår från att göra något av rädsla. I den andra ytterligheten finns individer som inte tar hänsyn till andra och agerar oförskämt.

Däremellan finner vi anständighet, där personen strävar efter sina mål utan att trampa på någon. Denna förmåga uppvisas av människor som kräver respekt och i sin tur ger den till andra.

5. Rättvisa

En person som vill lära sig hur man blir lycklig behöver utveckla en balanserad känsla för rättvisa. Med andra ord kan du inte helt tappa intresset för andra, men du kan inte glömma dig själv heller.

Till exempel, om personen är inblandad i ett brott med någon annan, är det inte rättvist att ta på sig all skuld när det fanns en tredje part.

6. Självkontroll

Känslor är en viktig del av att vara människa, och att lära sig bearbeta dem är ett sätt att uppnå tillfredsställelse. Så det är inte positivt att förtränga några känslor, även om det är lika negativt om de tar kontroll över personen.

För att illustrera detta, föreställ dig att någon skadar dig på ett känslomässigt plan. I den här situationen är det normalt att du blir arg. Låt känslan dyka upp. Nu är det viktiga vad du gör med den.

Cheung et al. (2014) har bedrivit forskning om självkontroll och lycka. Som ett resultat fann de att höga nivåer av självkontroll är förknippade med större lycka. Författarna menar att det finns en modulerande variabel i mitten: Fokus på prestation.

7. Tolerans

Det finns en mellanväg mellan att vara överseende och kompromisslös: Tolerans. Enligt Aristoteles är det fördelaktigt att lära sig hur man förlåter. Det betyder dock inte att vi ska låta andra skada oss. Kort sagt, du kan tolerera andras misstag utan att glömma självrespekten.

8. Hur man blir lycklig genom att vara generös

Om du vill lära dig att vara lycklig, ska du försöka att hitta balansen mellan själviskhet och osjälviskhet. Enligt Aristoteles var denna dygd generositet och bestod i att hjälpa andra samtidigt som man tog hänsyn till jaget. Enkelt uttryckt handlar det om att vara välgörande, men inte till den grad att man ger allt utan att få något tillbaka.

En kvinna som håller en annan persons hand.

9. Taktfullhet

Lyckliga personer vet hur man har roligt och att ett sinne för humor är fördelaktigt i svåra situationer. Samtidigt förstår de att det finns omständigheter där det inte finns utrymme för skratt och det är viktigt att agera seriöst. Därför handlar taktfullhet om att vara ett gott sällskap för andra oavsett situation.

10. Styrka

Genom att tillåta rädsla att paralysera dig kan du sätta käppar i hjulen för dig själv på din väg mot välbefinnande. Men att agera impulsivt utan att tänka på konsekvenserna av dina handlingar leder vanligtvis inte heller till någon trevlig upplevelse.

Mentalt starka personer kommer att kunna ta fler risker, men det betyder inte att det inte finns situationer som kan göra dem sårbara.

Avslutningsvis är Aristoteles läror om hur man är lycklig ett viktigt bidrag till mänsklig filosofi. Denna tänkare förändrade perspektivet att lycka var något som kunde eftersträvas och inte en attityd. Likaså lyfte han fram vikten av balans för att uppnå tillfredsställelse.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cheung, T. T., Gillebaart, M., Kroese, F., & De Ridder, D. (2014). Why are people with high self-control happier? The effect of trait self-control on happiness as mediated by regulatory focus. Frontiers in psychology, 5, 722.
  • Tacca Huamán, D.R., Cuarez Cordero, R, & Quispe Huaycho, R. (2020). Habilidades Sociales, Autoconcepto y Autoestima en Adolescentes Peruanos de Educación Secundaria, International Journal of Sociology of Education, 9(3), 293-324.
  • Villalobos, H. P. (2019). Autoestima, teorías y su relación con el éxito personal.
  • Wani, M., & Dar, A. A. (2017). Optimism, happiness, and self-esteem among university students. Indian Journal of Positive Psychology, 8(3), 275-279.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.