Hur misshandel i hemmet påverkar barn

Hur misshandel i hemmet påverkar barn
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Som tur är finns det en ökad medvetenhet om de otaliga förödande effekter som misshandel i hemmet kan få. Experter har framhållit att många kvinnor dagligen utsätts för fysisk skada och även hotas till livet. Dessutom vet vi att fysiskt våld inte är det enda som gör människor illa.

Psykisk skada är en annan konsekvens av övergrepp. Och detta gäller inte bara för offret. Det är viktigt att komma ihåg att även barn lider i situationer där det förekommer misshandel i hemmet.

De är tysta vittnen  till en våldsam, okontrollerad situation. Väldigt ofta tar barnen på sig skulden för det som händer. Men hur påverkar detta dem på det psykologiska planet?

“Missbruk definieras som allt beteende som syftar till att kontrollera och underkuva en annan människa genom användningen av rädsla, förnedring och verbala eller fysiska övergrepp.”

-Susan Forward-

Misshandel i hemmet och effekterna på barnets anknytning

Barn föds med en rad olika behov. Några exempel är beskydd, föräldrakärlek, stabilitet och socialisering. Om behoven blir tillgodosedda på ett lämpligt och konsekvent vis, kommer barnen att lita på föräldrarnas kärlek. De lär sig också att de förtjänar den.

I situationer då den ena föräldern våldför sig på den andra, blir barnen och deras behov mycket hotade. Det är mycket svårt för barn att känna sig trygga i den här sortens miljö. Det är också osannolikt att de kommer att hysa förtroende för föräldrarna eller att de kan räkna med att föräldrarna ska ta hand om dem. Emotionellt sett är de vuxna oftast varken tillgängliga eller kapabla att ge dem den kärlek de förtjänar. Istället blir de bara en källa för negativa känslor och emotioner.

Föräldrar ske ge sina barn en trygg miljö. De ska erbjuda en tillflykt när barnen behöver det. Deras söner och döttrar ska kunna se dem som en trygg utgångspunkt för att ge sig ut och utforska världen.

Men när det förekommer misshandel i hemmet blir det tvärtom så att föräldrarna sprider sin rädsla till barnen. Barnen ser hur en förälder lever i rädsla i sitt eget hem. De gråter och skriker utan att finna tröst.

Följden blir att barnen som lever i våldsrelationer vanligen bildar anknytningar till föräldrarna som bygger på otrygghet och undvikande. Vidare kan misshandlade mödrar få en negativ syn på sina barn och betrakta sig själva som dåliga mödrar. Ibland leder detta till förlossningsdepression.

Hur påverkar misshandel ett barns utveckling?

Misshandel i hemmet hindrar inte bara utvecklingen av en trygg anknytning (som är så viktig för barns välbefinnande). Det får också konsekvenser för barnets normala psykologiska utveckling. Man kan lätt förstå att barn som vid tidig ålder blir vittnen till övergrepp drabbas av negativa hälsoeffekter, både socialt och emotionellt.

Dessutom kan de ha problem med att identifiera och hantera sina känslor. Barn uppfattar ofta att det är deras fel att situationen har uppstått. De kan också uppleva ångest, trots att de inte förstår vad de känner eller varför. Och så försöker de undertrycka dessa negativa känslor, som blir till kroniska besvär.

Experter har även konstaterat att barn som utsatts för övergrepp får kraftigt störd självkänsla och självbild. Det kan förekomma beteende- och socialiseringsrelaterade problem. De kan ha svårigheter med att relatera till jämnåriga och till andra vuxna.

“Våldet skapar mer sociala problem än det löser.”

-Isaac Asimov-

Misshandel i hemmet och posttraumatisk stress hos barn

Barn som upplevt våldsamma situationer kan drabbas av posttraumatisk stress (PTSD). Även om de inte själva blivit misshandlade är de definitivt indirekta offer. Du kanske undrar hur PTSD yttrar sig hos barn. Precis som med andra hälsoproblem (fysiska eller psykiska), är symtomen olika. Störningarna yttrar sig på olika sätt hos barn och vuxna.

Faktiskt observerar experter att barn som upplevt misshandel i hemmet får flashbacks av traumatiska händelser. Detta kan ske under lek, om något utlöser minnen av det de har genomlidit. De kan drabbas av mardrömmar, flashbacks eller dissociation.

Barn från den här typen av hem kan tveka att ta på sig ansvar. Med andra ord drar de sig tillbaka socialt. De kan glömma färdigheter de redan hade lärt sig, leka mindre eller överhuvudtaget vara mindre sociala.

Slutligen kommer barn som bevittnat våld i hemmet förmodligen känna oro. Därför kan de ha svårt att sova och att koncentrera sig. De kan verka överdrivet vaksamma och överreagerar ofta på stimulans.

Sammanfattningsvis är det väsentligt för barnens väl att man ser till att de får terapibehandling från en kvalificerad psykolog. Att vara utsatt för indirekt misshandel kan vara oerhört skadligt för barn. Låt oss hjälpa dem att få den hjälp de behöver för att växa och bli friska och lyckliga som vuxna.

“Vi måste ta ställning. Neutralitet hjälper förtryckaren, aldrig offret. Tystnad uppmuntrar tyranner, aldrig de som blir tyranniserade. Ibland måste vi ingripa. “

-Elie Wiesel-

Bilder: Peter Foster, Elijah Henderson och Elijah Henderson.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.