Är en tävlingsinriktad arbetsmiljö effektiv?

En tävlingsinriktad arbetsmiljö är bara hjälpsam och effektiv under vissa omständigheter. Vi analyserar ämnet i följande artikel.
Är en tävlingsinriktad arbetsmiljö effektiv?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2024

Är en tävlingsinriktad arbetsmiljö effektiv? Chefer och experter inom organisationspsykologi kommer att säga ja. Men de kommer att lägga till viktiga nyanser. Det här är nämligen en spelplan där man måste veta hur man lyfter och stärker de anställda, för om man gör detta på ett felaktigt sätt blir resultaten katastrofala för både företaget och humankapitalet.

En viss grad av tävlingsinriktning på jobbet är stimulerande, men detsamma går inte att säga om en kultur baserad uteslutande på denna princip. Vi måste komma ihåg att vissa anställda inte anpassar sig till denna dynamik på grund av sin personlighet. Dessutom är denna strategi ofta källan till konflikter, stress och dålig produktivitet. Så med allt detta i åtanke, låt oss ta en titt på för- och nackdelarna.

I tävlingsinriktade arbetsmiljöer blir kollegor rivaler.

Vad är en tävlingsinriktad arbetsmiljö?

En tävlingsinriktad arbetsmiljö är en som får anställda att känna sig motiverade och manade att överträffa sina kollegor och utmärka sig. Men på många företag är denna dynamik inte explicit utan snarare underliggande. De flesta av oss tävlar om erkännande, bonusar och befordringar.

Som Daniel Goleman förklarar för oss i sin bok Focus: The Hidden Driver of Excellence (2013), måste alla anställda tävla någon gång.

I en alltmer komplex, dynamisk och föränderlig värld tävlar individer, sociala grupper och organisationer med varandra för att nå en position eller uppnå de mål som man sätter upp. Följande är några egenskaper hos denna typ av scenario:

 • Ständig konkurrens och rivalitet mellan medarbetare.
 • Mycket krävande arbetsmiljöer dominerade av press.
 • Belöningar ges till dem som uppvisar högre måluppfyllelse.
 • Man använder konstant olika mekanismer för att utvärdera de anställdas prestationer.

Är den tävlingsinriktade arbetsmiljön effektiv?

Det finns en allmän uppfattning inom organisationsområdet som försvarar lämpligheten av att främja sådana miljöer. Denna princip motiveras av behovet av att öka produktiviteten och innovationen och förbättra företagets resultat. Nu är frågan denna: Är en tävlingsinriktad arbetsmiljö effektiv?

Det korta svaret är: Endast under vissa omständigheter. Inte alla arbetsmiljöer eller människor själva drar nytta av en tävlingsinriktad organisationspolicy. Som en artikel från Pekings universitet visar, måste både de anställdas personlighet och klimatet i själva teamen tas i beaktande för att man ska kunna avgöra om denna utmanande dynamik är användbar.

Tävlingsanda hos människor är dessutom en av de mest komplexa variablerna som finns. Nedan kommer vi att förklara i detalj under vilka omständigheter det kommer att vara fördelaktigt och under vilka omständigheter det kommer att vara ett hinder.

Många arbetsmiljöer blir giftiga på grund av en extremt tävlingsinriktad arbetsmiljö baserad på belöningar och straff.

Positiva aspekter av en tävlingsinriktad arbetsmiljö och hur man gör den fördelaktig

I vissa scenarier är en tävlingsinriktad arbetsmiljö effektiv. Vi vet från forskning publicerad i Personality and Individual Differences att en tävlingsinriktad medarbetare tillför innovation till företaget. Denna inre motivation är korrelerad med engagemang och viljan att utmärka sig, tillsammans med harmonin med organisationens mål.

Det är utan tvekan ett värdefullt karaktärsdrag, men det är inte ett som alla individer uppvisar. Dessutom kan människor ibland vara tävlingsinriktade, men om kulturen i arbetsmiljön inte är gynnsam, kommer de att känna sig frustrerade, underbelönade och kritiserade. De positiva aspekterna som denna dimension bidrar med är följande:

 • Högre prestationsnivå.
 • Främjande av innovation och kreativitet.
 • Anställda blir belönade för prestationer.
 • Det uppmuntrar anställda att tillskansa sig nya färdigheter och kompetenser.
 • Individer kan bli inspirerade av sina kollegors arbete.
 • Det leder företaget mot en position av större relevans på marknaden.
 • Tävlingsinriktning kan ge den anställde en dos drivkraft och motivation.

Hur man gör en tävlingsinriktad arbetsmiljö effektiv

Det finns en mycket intressant studie publicerad i Journal of Experimental Social Psychology som inbjuder oss att reflektera över effektiviteten i tävlingsinriktade arbetsmiljöer. För att bli framgångsrika måste vi många gånger överträffa de som hjälpt oss någon gång; med andra ord samma kollegor som främjade vår kompetens och utveckling. Detta är vanliga situationer som uppstår nästan dagligen.

För att denna dynamik ska uppstå utan konflikter måste dock företaget vårda tävlingsandan. Företaget ansvarar för att skapa ett klimat där anställda kan tävla med varandra under de bästa förutsättningarna. Låt oss se vad nycklarna är:

 • Värdesätta de anställda.
 • Belöna deras ansträngningar.
 • Erbjuda strategier för att hantera stress.
 • Inte underskatta de som visar mindre tävlingsinriktning.
 • Kombinera mål baserade på samarbete med tävlingsinriktning.
 • Tillämpa passande mekanismer så att de anställda kan utvecklas.
 • Informera de anställda om företagets policy och kultur på området.
 • Främja en gruppkultur och inte bara individuell tävlingsinriktning.

När är en tävlingsinriktad arbetsmiljö ineffektiv?

En tävlingsinriktad arbetsmiljö fungerar inte i organisationer som upprätthålls i en hänsynslös kultur som endast är inriktad på att uppnå mål. När produktiviteten prioriteras och medarbetarens förutsättningar och välbefinnande förbises så uppstår det problem. Som vi väl vet är detta en dynamik som visar sig i en stor del av arbetslivet.

Följande är några exempel på omständigheter där tävlingsinriktning inte är lämplig:

 • Arbetsmiljön är stressande och mycket krävande.
 • Alla är inte bekväma i tävlingssituationer.
 • Företaget saknar tydliga arbetsmekanismer och bra organisation.
 • Medarbetaren uppfattas som en värdelös och utbytbar del av organisationen.
 • Tävlingsinriktning är inte effektivt om medarbetare uppfattar varandra som rivaler.
 • Det är inte heller effektivt när man tävlar bara för att behålla jobbet utan någon annan belöning.
 • Om måluppfyllelsen prioriteras framför den anställdes mentala hälsa är det inte heller användbart.

Vilka är effekterna av en starkt tävlingsinriktad arbetsmiljö?

En av huvudeffekterna av en starkt tävlingsinriktad organisatorisk miljö är interrelationella konflikter. Statens arbeidsmiljøinstitutt i Oslo publicerade en mycket upplysande analys om ämnet. Dessa problem som uppstår mellan arbetskamrater på grund av tävlingsinriktning leder ofta till sjukskrivning. Dessutom är följande konsekvenser möjliga:

 • Stress och ångest dyker upp.
 • Det kan förekomma oärligt eller oetiskt beteende.
 • Mobbningsdynamik mellan kollegor kan uppstå på arbetsplatsen.
 • Hög tävlingsinriktning kan minska produktiviteten och innovationen.
 • Ibland översätter vi tävlingsinriktning till konformism. Det finns många som på grund av sin personlighet undviker denna dynamik och föredrar att hoppa över den här typen av utmaningar genom att göra så lite som möjligt.

Det finns människor som tävlar med sig själva, som behöver förbättra sig själva varje dag och visa hur långt de kan gå.

Fördelarna för den anställde med att känna en inre tävlingsinriktning

Vid det här laget vet vi redan att en tävlingsinriktad arbetsmiljö inte alltid är effektiv. Vi förstår att organisationer ansvarar för att orkestrera och vårda mekanismer för att säkerställa att denna dimension är idealisk och ger goda resultat. Likaså går det inte att förneka att företag i ett så utmanande socialt sammanhang måste anpassa sig till oförutsedda händelser på bästa möjliga sätt.

I denna anda är det även värt att lyfta fram en relevant psykologisk dynamik. Det finns anställda som uppvisar stor personlig tävlingsanda som inte är motiverad av yttre faktorer. Det finns människor vars arbete drivs av inre förbättringar, genom att de ständigt antar utmaningar och övervinner dem. På så sätt bygger de sin självuppfattning.

Denna personlighetsfaktor är av stor relevans för arbetsmiljöer, så länge som företagen själva upprätthåller förutsättningarna för att värdera och främja dessa beteenden. Dysfunktionella företag finns dock i överflöd, och det finns de som inte uppskattar den mänskliga komponenten och uteslutande prioriterar produktivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.